Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko ma osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.


Przedszkole Miejskie nr 2 im. Wandy Chotomskiej W Kołobrzegu

STATUT
 • Przepisy Ogólne
 • Informacje Ogólne o Przedszkolu
 • Cele i Zadania Przedszkola
 • Organizacja Przedszkola
 • Nauczyciele i inni Pracownicy Przedszkola
 • Organy Przedszkola
 • Rekrutacja Dzieci Do Przedszkola
 • Wychowankowie Przedszkola
 • Rodzice
 • Postanowienia Końcowe
 • Podstawy Prawne
Pobierz dokument