Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Głównym zadaniem programu jest tworzenie warunków do rozwoju czytelnictwa wszystkich Polaków czytających i nieczytających tak, by każdy miał równy i demokratyczny dostęp do wiedzy i uczestnictwa w kulturze książek.

Program został opracowany w oparciu o przeprowadzone diagnozy i wskazuje pięć ważnych przedsięwzięć:

 • wspieranie rozwoju czytelnictwa, które warunkuje możliwość kształcenia się przez całe życie; wpływając na dobrostan jednostki i sposób jej funkcjonowania w społeczeństwie;
 • zahamowanie spadku liczby czytelników bibliotek publicznych;
 • poprawa atrakcyjności infrastruktury bibliotek publicznych;
 • wzmacnianie praktyk czytelniczych dzieci i młodzieży;
 • zmiana stereotypów dotyczących bibliotek i czytelnictwa. 

Gmina Miasto Kołobrzeg  bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa w roku 2022  otrzymując dotację  o łącznej wysokości 54 000 zł ( pięćdziesiąt cztery tysiące złotych ), z czego  Przedszkole Miejskie nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych).

Wsparcie finansowe obejmuje:

 • zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3–6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,
 • realizację działań promujących czytelnictwo:
  • zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
  • organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów;

Całkowity budżet Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 wynosi 1 079 676 000 zł, z czego ok. 635 mln zł (ok. 59%) to środki z budżetu państwa, a ok. 445 mln to wymagany wkład własny beneficjentów programu (41%) 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
 • Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”