Aktualności
Administracja
Media
  • Facebook
Archiwa

Informacja dla Rodziców

Drodzy Rodzice,
Informujemy, że okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu Oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID -19 zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 8.04.2021 r. został
wydłużony do dnia 18 kwietnia 2021 r.

Uprawnionymi do korzystania z opieki przedszkolnej nadal są:
 rodzice dzieci, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
 realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID – 19
 pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek
publiczny
 wykonują działania ratownicze
 są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (ośrodki
pomocy społecznej, PCPR, domy pomocy społecznej, placówki
specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodki wsparcia, ośrodki
interwencji kryzysowej)
 są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,
 są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, regionalnych
placówkach opiekuńczo- terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach
proadopcyjnych
 są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty , o których mowa w art. 2
ustawy z dnia 14 grudnia – prawo oświatowe i realizują zadania na terenie
jednostki
.
Zainteresowanych i uprawnionych rodziców proszę o przesłanie wniosku z
uzasadnieniem na adres : dyrektor@pm2kg.pl

p.o. dyrektora przedszkola
Renata Wiatrzyk

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status