Aktualności
Administracja
Media
 • Facebook
Archiwa

Informacja dla Rodziców

Drodzy Rodzice,
Informujemy, że okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu Oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID -19 zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 8.04.2021 r. został
wydłużony do dnia 18 kwietnia 2021 r.

Uprawnionymi do korzystania z opieki przedszkolnej nadal są:
 rodzice dzieci, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
 realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID – 19
 pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek
publiczny
 wykonują działania ratownicze
 są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (ośrodki
pomocy społecznej, PCPR, domy pomocy społecznej, placówki
specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodki wsparcia, ośrodki
interwencji kryzysowej)
 są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,
 są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, regionalnych
placówkach opiekuńczo- terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach
proadopcyjnych
 są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty , o których mowa w art. 2
ustawy z dnia 14 grudnia – prawo oświatowe i realizują zadania na terenie
jednostki
.
Zainteresowanych i uprawnionych rodziców proszę o przesłanie wniosku z
uzasadnieniem na adres : dyrektor@pm2kg.pl

p.o. dyrektora przedszkola
Renata Wiatrzyk

PRACA ZDALNA

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci

Od dziś, tj. 29.03.2021 do 09.04.2021 przechodzimy na nauczanie zdalne.

Zadania dla poszczególnych grup znajdują się na stronie przedszkola :http://pm2kg.pl w zakładce „ Praca zdalna nauczycieli”. Zachęcamy do zaglądania i wykonywania zadań w klimacie Świąt Wielkanocnych.

Świąteczny Kiermasz Ozdób Wielkanocnych

Świąteczny Kiermasz Ozdób Wielkanocnych

Kochani, nasze plany związane ze Świątecznym Kiermaszem Ozdób Wielkanocnych niestety uległy zmianie, ale przecież takie piękne Wielkanocne zajączki, kurczaczki i inne cudeńka nie mogą zostać na święta bez domu. Dlatego przenosimy nasz kiermasz do świata wirtualnego i zachęcamy do realnego udziału. Nie ma tego dużo, więc spieszcie się, bo te cudaczki pewnie szybko znikną. Pieniądze zebrane podczas kiermaszu zostaną przeznaczone na zakup artykułów plastycznych dla dzieci z naszego przedszkola. Serdecznie zapraszamy!

https://www.facebook.com/Kiermasz-%C5%9Awi%C4%85teczny-w-Przedszkolu-Miejskim-nr-2-Licytacje-108661151320260

Wyniki konkursu „MÓJ PRZYJACIEL ROBOT”

Wpłynęło do nas naprawdę dużo prac, z czego jesteśmy niezwykle zadowoleni! Powstała imponująca wystawa, którą można podziwiać w wejściu do naszego przedszkola. Głównymi celem konkursu było rozwijanie umiejętności twórczych dzieci. Miło nam poinformować, iż jury wyróżniło następujące osoby:

I miejsce Halinka z grupy „Apsiki”

II miejsce Maurycy oraz Laura z grupy „Gapcie”

III miejsce Oliwia, Hania, Filip, Michał z grupy „Apsiki” oraz Franciszek z grupy „Śpioszki”

Wyróżnienie otrzymał Stanisław z grupy „Apsiki” za najlepszy kreatywny pomysł

Wyróżnienie otrzymali również: Liliana, Jan, Julia, Lena, Agata i Dawid. 

Dziękujemy za ogromne zaangażowanie uczestników, dbałość o szczegóły, różnorodność technik i pomysłowość.

SERDECZNIE GRATULUJEMY WSZYSTKIM LAUREATOM!!!

 

Pierwszy Dzień Wiosny

Dnia 22.03.2021r. w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. W tym dniu dzieci były ubrane w stroje wiosenne, owady takie jak: pszczółki, biedronki, znalazło się też kilka bocianów, żabek oraz wiosenne  kwiatki, itp. Tego dnia na dzieci czekało wiele atrakcji między innymi konkurs „Wiosenna Moda”, zabawy tropiace w ogrodzie przedszkolnym i parku nadmorskim. Dzieci wspólnie wykonały pracę plastyczną- wiosenny gaik. Odbył się pochód Marzanny. Wszystkie dzieci, które brały udział w konkursie „Wiosenna Moda” otrzymały dyplomy  i drobne upominki.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

DRODZY RODZICE !!!

Wczoraj wieczorem opublikowano treść Rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałam i zwalczaniem COVID – 19.

Dotychczas posługiwaliśmy się projektem Rozporządzenia.
Uprawnieni do korzystania z opieki przedszkolnej są:

 1. RODZICE DZIECI, POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
 2. SĄ ZATRUDNIENI W PODMIOTACH WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
 3. REALIZUJĄCY ZADANIA PUBLICZNE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID – 19
 4. PEŁNIĄ SŁUŻBĘ W JEDNOSTKACH ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
 5. WYKONUJĄCY DZIAŁĄNIA RATOWNICZE
 6. SĄ ZATRUDNIENI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ ( ośrodki pomocy społecznej, PCPR, domy pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej)
 7. SA ZATRUDNIENI W OGRZEWALNIACH I NOCLEGOWNIACH,
 8. SĄ ZATRUDNIENI W PLACÓWKACH ZAPENIAJĄCYH CAŁODOWBOWĄ OPIEKĘ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, PRZEWLEKLE CHORYM LUB OSOBOM W PODESZŁYM WIEKU,
 9. SĄ ZATRUDNIENI W PLACÓWKACHOPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH, REGIONALNYCH PLACÓWKACH OPIEKUNCZO- TERAPEUTYCZNYCH ORAZ INTEWENCYJNYCH OSRODKACH PROADOPCYJNYCH
 10. SĄ ZATRUDNIENI W FORMACH OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
 11. SĄ ZATRUDNIENI W JEDNOSTACH SYSTEMU OŚWIATY , o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia – Prawo oświatowe I REALIZUJĄ ZADANIA NA TERENIE JEDNOSTKI

ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW PROSZĘ O PRZESŁANIE WNIOSKU NA ADRES : r.wiatrzyk@pm2kg.pl

LUB DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU PRZEDSZKOLA.

Z POWAŻANIEM

p.o. Dyrektora Renata Wiatrzyk

DRODZY RODZICE !!!

W ZWIĄZKU Z CZASOWYM OGRANICZENIEM FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID -19 OD DNIA 29 MARCA 2021 R. DO DNIA 11 KWIETNIA 2021 R. PRZEDSZKOLE BĘDZIE SPRAWOWAĆ OPIEKĘ TYLKO DLA :

1. RODZICÓW DZIECI, POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

2. RODZICÓW DZIECI, KTÓRZY SĄ ZATRUDNIENI W PODMIOTACH WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ ORAZ

3. RODZICÓW DZIECI, KTÓRZY REALIZUJĄ ZADANIA PUBLICZNE W ZWIĄZKU Z   ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID – 19 ( SŁUŻBY MUNDUROWE ITP.) ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY  Z SEKRETARIATEM PRZEDSZKOLA   94 35 26199 ORAZ DOSTARCZENIE WNIOSKU DO DNIA 26.03.2021R. DO G. 15.00 DROGĄ PAPIEROWĄ – DO SEKRETARIATU PRZEDSZKOLA LUB E MAILOWĄ NA ADRES :sekretariat@pm2kg.pl

O WSZELKICH ZMIANACH BĘDZIEMY PAŃSTWA INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO  NA STRONIE INTERNETOWEJ P-LA

   Z poważaniem 

 p. o. Dyrektora Renata Wiatrzyk

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2021-2023

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023, zwany dalej Programem, znajduje normatywne oparcie w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z powołanym przepisem do zadań własnych gminy należy opracowywanie i realizowanie programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Program uwzględnia założenia Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2014-2020 przyjętego Uchwałą nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2020 r. oraz jest zgodny ze Strategią Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Miasto Kołobrzeg.
Niniejszy Program zmierza nie tylko do łagodzenia skutków trudnej sytuacji osób dotkniętych przemocą w rodzinie poprzez objęcie ich profesjonalnym wsparciem, lecz również do zmiany
sposobu myślenia społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Jego nadrzędnym celem jest ograniczenie na terenie miasta Kołobrzeg skali problemu przemocy, zaś cele szczegółowe odnoszą się do całego systemu zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

Głównym celem Programu jest dążenie do ograniczania skali i skutków przemocy domowej i rodzinnej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, Program zakłada podejmowanie działań chroniących ofiary przemocy, skierowanych do sprawców przemocy oraz działań edukacyjnych
skierowanych do społeczeństwa i służb świadczących fachową pomoc i wsparcie.

W programie zawarto podstawowe informacje dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie, istotne przy planowaniu działań w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy. Określono cel strategiczny oraz konkretne działania podejmowane w ramach Programu. Wskazano źródła
finansowania zadań programowych w sposób umożliwiający ich rozwinięcie i uszczegółowienie, adekwatnie do aktualnych potrzeb lokalnych. Niniejszy Program będzie stanowił wspólny plan
działań instytucji i organizacji zobowiązanych do podejmowania działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie. Przez interdyscyplinarność powinien przyczynić się do usprawnienia lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy oraz ograniczenia zjawiska przemocy,
a tym samym poprawy kondycji rodzin.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status