Małgorzata Markowska   Jessika Żolik

( j. angielski) mgr  Małgorzata Paczkowska

mgr Izabela Pawłowska ( logopedia)

Powitanie wiosny – Wiersz

Leci pliszka

spod kamyczka:

– Ja się macie dzieci!

Już przybyła

wiosna miła,

już słoneczko świeci!

 

Poszły rzeki w

świat daleki,

płyną het – do morza;

A ja śpiewam,

a ja lecę,

gdzie ta ranna zorza!

Konopnicka Maria

 

„Idzie do nas wiosna” PIOSENKA

Autor słów: Agnieszka Galica

 

Kiedy wiosna przyjdzie do nas,

Roześmiana i zielona,

Razem z wiosną wszystkie dzieci

Zaśpiewają tak:

 

Zielona trawa,

zielony mech,

Zielona żaba…

rech, rechu, rech.

Zielona trawa,

zielony mech,

Zielona żaba…

rech, rechu, rech..

 

Rośnie trawa, rosną listki,

Rosną szybko dzieci wszystkie.

Przyfrunęły też bociany

I klekocą tak:

Ref.

  1. W lesie kwitnie już zawilec,

Obudziły się motyle,

A wieczorem nad łąkami

Słychać żabi śpiew:

Ref.

III. Kiedy wiosna przyjdzie do nas,

Roześmiana i zielona,

Razem z wiosną wszystkie dzieci

Zaśpiewają tak:

Ref.

  1. Rośnie trawa, rosną listki,

Rosną szybko dzieci wszystkie.

Przyfrunęły też bociany

I klekocą tak:

Ref.

W lesie kwitnie już zawilec,

Obudziły się motyle,

A wieczorem nad łąkami

Słychać żabi śpiew:

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: MARZEC
1.     Witamy wiosnę:       23 – 03.04.2020    

2.     Wielkanoc:               06 – 10.04.2020

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy w zespołach i parach. Doskonalenia do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy. I.1,2,3,6,7,8    

II. 1-9

III. 5,7,8,9

IV.14,19

 

2. Zapoznanie dzieci z charakterystycznymi cechami marcowej pogody, rozumienie znaczenia przysłowia ludowego „W marcu jak w garncu”. Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas obserwacji porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.  Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole. Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, związanych z Wielkanocą, zdobywanie wiedzy na temat Świąt Wielkanocnych – zapoznanie z ich symbolami: pisanka, baranek, babka wielkanocna, święconka oraz poznanie tradycji wielkanocnej – śmingus – dyngus. I.2,7,8,9    

III.9

IV. 2,4,5 6,9

3. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym wczesną wiosną (pierwsze wiosenne kwiaty, ptaki i zwierzęta). Systematyczna obserwacja pogody, temperatury powietrza oraz jej wpływ na ludzi, rośliny i zwierzęta. Rozpoznawanie symboli graficznych oznaczających pogodę. Poznanie warunków niezbędnych do rozwoju roślin ( ziemia, słońce, woda). Poznanie etapów sadzenia roślin. Sadzenie nowalijek w sali przedszkolnej, urządzanie kącika. Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników. IV. 16, 18,19
4. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych. Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności. I. 5,8
5. Poznanie różnorodnej techniki plastycznej – wykonanie pracy plastyczno – technicznej związanych z tematyką. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.9,    

IV. 1,2,8,19

6. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. IV. 1,7
7. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV. 20
8. Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci poprzez liczenie w zakresie trzech oraz określanie przedmiotów używając pojęć: duży, mały.    

Dostrzeganie różnic w wielkości przedmiotów (segregowanie według wielkości) oraz doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie trzech. 

 

III.5,6    

IV. 13, 15

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE : MARZEC
l.p. TEMAT KOMPLEKSOWY : KOSMOS 9 -20. 03.2020r. OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Zapoznanie dzieci z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi kosmosu     

IV. 18, 19

2. Dbałość o estetykę wykonywanych prac plastycznych.   

Ćwiczenie sprawności manualnej i pomysłowości podczas wykonywania prac plastycznych.

Tworzenie galerii prac plastycznych dzieci.

IV 15
3. Prezentowanie umiejętności artystycznych dzieci oraz pokonywanie nieśmiałości przed wystepem publicznym.   

Poznawanie roli jaką odgrywają dziadkowie w życiu każdej rodziny.

Próby opowiadania o członkach swojej najbliższej rodziny. Nazywanie najblizszych członków rodziny: mama, tata, babcia , dziadek

Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wzajemne okazywanie sobie szacunku, uczuć, wspólne świętowanie.

IV. 12
4. Nauka nowych piosenek i pląsów. Wdrażanie dzieci do udziału w zabawach rytmiczno-muzycznych przy piosenkach znanych dzieciom.   

Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu umiejętności wokalnych.

    

IV. 1, 7

5. Kształtowanie prawidłowych nawyków higieniczno-porządkowych, żywieniowych oraz kulturalnych podczas posiłku. Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia. Utrwalanie poprawnego sposobu mycia rąk. Wycieranie rąk w indywidualny ręcznik. I 1,2,3,4
6. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych kołowych oraz z wykorzystaniem różnych przyborów sportowych.   

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

I.5
7. Wdrażanie dzieci do używania zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, przepraszania. III.4

 

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE
l.p. TEMAT KOMPLEKSOWY: W DAWNYCH CZASACH 24.II – 6 III OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Poznawanie zwierząt żyjących w dawnych czasach- dinozaurów oraz roślin – olbrzymie paprocie – wystepujących w tamtym okresie.   

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk

    

IV. 19

2. Dbałość o estetykę wykonywanych prac plastycznych.   

Ćwiczenie sprawności manualnej i pomysłowości podczas wykonywania prac plastycznych.

Tworzenie galerii prac plastycznych dzieci.

IV 15
3. Podejmowanie prób wspólnych zabaw   

Stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji ( w domu, w przedszkolu, na ulicy)

III 4, 5
4. Nauka nowych piosenek i pląsów. Wdrażanie dzieci do udziału w zabawach rytmiczno-muzycznych przy piosenkach znanych dzieciom.   

Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu umiejętności wokalnych.

    

IV. 1, 7

5. Kształtowanie prawidłowych nawyków higieniczno-porządkowych, żywieniowych oraz kulturalnych podczas posiłku. Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia. Utrwalanie poprawnego sposobu mycia rąk. Wycieranie rąk w indywidualny ręcznik. I 1,2,3,4
6. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych kołowych oraz z wykorzystaniem różnych przyborów sportowych.   

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

I.5
7. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych IV. 21