ZAMIERZENIA MARZEC:

01-05.03.2021 W ŚWIECIE ZWIERZĄT

PIOSENKA: „WIOSNA NOWINA RADOSNA”

WIERSZ: „W MARCU”

01-05.03.2021r. W świecie zwierząt

Lp.Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczePodstawa programowa
1.Kształtowanie umiejętności budowania poprawnej gramatycznie wypowiedzi oraz uważnego słuchania wypowiedzi kolegów, koleżanek oraz utworów literackich.IV.2, IV.4, IV.5, IV.16
2.Kształtowanie umiejętności społecznych, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. Wdrażanie do samodzielności podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw.I.1,I.2I.3, III.5, III.7, III.8, III.9
3.Zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi. Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej o zwierzętach i ich cechach świadczących o dostosowaniu do środowiska, w którym żyją. Zapoznanie z wyglądem i przeznaczeniem ogrodu zoologicznego oraz żyjącymi w nim zwierzętami. Porównywanie wyglądu wybranych zwierząt, przybliżanie ich zwyczajów.IV. 1, IV.3, IV.8, IV.11, IV.12, IV.13
4.Zachęcanie do obserwacji zmian atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia. Poprawne nazywanie zjawisk atmosferycznych (deszcz); rozpoznawanie różnorodnych warunków pogodowych. Zapoznanie z pierwszymi oznakami wiosny- pierwsze wiosenne kwiaty: (krokus, przebiśnieg).I.4, I.7, I.8, I.9, IV.7
5.Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.I.4,I.5,I.8 IV.1
6.Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych, wykonywanie prac plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy.IV.8. I.6, I.7, I.9
7.Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i łączenia w pary.IV.12
8.Rozwijanie umiejętności wokalnych oraz rytmicznych. Wzbudzanie zainteresowania instrumentami muzycznymi.IV.1, IV.7, I.5
9.Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.IV.21

ZAMIERZENIA LUTY:

ZIMA 01-05.02.2021

MIŁOŚĆ 08-12.02.2021

PIOSENKA: „Małe serduszko”

Wiersz: „Zima”

1.
Kształtowanie umiejętności społecznych, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. Wdrażanie do samodzielności podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw.I.1,2,3 III.5,7,8,9
2.Zapoznanie dzieci z różnorodnością zimowych dyscyplin sportowych. Zapoznanie z krajobrazem i nazwami polskich gór. Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi w górach oraz tropami zwierząt.IV.10
3Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez poznanie nazw dni tygodnia, pór roku.IV.16
4Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.I. 5, 8
5Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy.I.6,7,9 IV.8
6Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno – ruchowych, łączenie śpiewu z elementem ruchu, rozwijanie poczucia rytmu.I.5 IV.7
7Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie czterech i pięciu Rozwijanie umiejętności klasyfikowania. Określanie kierunków I położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotow, rozróżnianie strony lewej od prawej.IV.15 IV.12 IV.14
8Zapoznanie z pojęciem miłość, emocje. Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji. Przedstawianie swoich uczuć.
II.1,2,4
9Dalsze wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej. Używanie zwrotów grzecznościowych.III.2,4,5,7
10
Język angielski: Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.IV.21

************************************************************************

ZAMIERZENIA STYCZEŃ:

ZIMOWE FERIE 04-17.01.2021

KOCHANI DZIADKOWIE 18-21.01.2021

ZIMA I ZWIERZĘTA 25-29.01.2021

1.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Nabywanie umiejętności formowania swobodnych wypowiedzi, rozwijanie słownictwa.III.8 IV.2,5
2.Kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny oraz szacunku do osób starszych. Rozwijanie kreatywności i czerpania radości z wykonania i wręczenia prezentu na Dzień Babci i Dzień Dziadka.IV.2 IV.5 IV.7,8
3Zapoznanie z nazwami,wyglądem i trybem życia zwierząt żyjących na Kole Podbiegunowym. Pobudzanie zainteresowania przyrodą, obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie, zjawisk atmosferycznych (śnieg, grad, lód).IV.2, 18 II.10
4Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.I. 5, 8
5Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy.I.6,7,9 IV.8
6Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno – ruchowych, łączenie śpiewu z elementem ruchu, rozwijanie poczucia rytmu.I.5 IV.7
7Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie czterech i pięciu Klasyfikuje przedmioty według koloru, układa własne układy przedmiotów, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat). Posługiwanie się pojęciami: mały-duży.IV.15 IV.12 IV.11
8Wzmacnianie więzi społecznych poprzez wspólne przeżywanie radości i przyjemności związanych z przygotowaniami i obchodzeniem Balu Karnawałowego.
III.5,6,8
9Dalsze wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej. Używanie zwrotów grzecznościowych.III.2,4,5,7
10
Język angielski: Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.IV.21

************************************************************************

GRUDZIEŃ:

ANDRZEJKI I MIKOŁAJKI 30.11-04.12.2020

DOKARMIAMY PTAKI 07.12- 11.12.2020

ŚWIĄTECZNY CZAS 14.12.2020- 01.01.2021

1.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Nabywanie umiejętności formowania swobodnych wypowiedzi, rozwijanie słownictwa.III.8 IV.2,5
2.Przybliżanie dzieciom zwyczajów i tradycji Mikołajek oraz Świąt Bożego Narodzenia.IV.2
3Zapoznanie z nazwami i wyglądem ptaków, które są z nami zimą. Zachęcenie dzieci do pomagania ptakom w okresie zimowym.IV.2, 18 II.10
4Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.I. 5, 8
5Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy.I.6,7,9 IV.8
6Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno – ruchowych, łączenie śpiewu z elementem ruchu, rozwijanie poczucia rytmu.I.5 IV.7
7Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie trzech i czterech Wskazywanie lekkich i ciężkich przedmiotów. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.IV.15 IV.11 IV.12 IV.14
8Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przeżywanie radości i przyjemności związanych z przygotowaniami i obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia (pomoc wpracach domowych, wspólne ubieranie choinki, wspólne posiłki itp.)II.4,9 III.2,5,8,9
9Dalsze wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej. Używanie zwrotów grzecznościowych.III.2,4,5,7
10
Język angielski: Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Zapoznanie dzieci ze słownictwem związanym ze Świętami Bożego Narodzenia, nazwami zabawek i członków rodziny.IV.21

************************************************************************

ZAMIERZENIA LISTOPAD

TEMAT KOMPLEKSOWY:

TYDZIEŃ BAJKOWY 02.11-06.11.2020,

JESTEM POLAKIEM 09.11- 13.11.2020,

NASI DOMOWI ULUBIEŃCY 16.11- 20.11.2020

 1. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Wzbogacanie słownictwa, rozwijanie zainteresowania książką, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat. (III.8; IV.2,3,5)
 2. Zapoznanie z symbolami narodowymi i prawidłową postawą podczas słuchania hymnu Polski, kształcenie postawy patriotycznej, budzenie miłości i szacunku do Ojczyzny. (III.2, 6; IV.2, 10)
 3. Zapoznawanie z wizerunkiem i sposobem życia zwierząt domowych. Wyrabianie opiekuńczego stosunku do zwierząt. (II.10; IV.2,18)
 4. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. (I.5, 8)
 5. Rozwiązywanie zagadek słownych, słuchowych i wzrokowych. Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego. (IV.2,5,7)
 6. Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. (I.6,7,9; IV.8)
 7. Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno – ruchowych, łączenie śpiewu z elementem ruchu, rozwijanie poczucia rytmu.(I.5; IV.7)
 8. Posługiwanie się określeniami: mały –duży, krótki –długi, gruby –cienki. (IV.11,13)
 9. Łączenie w pary tych samych elementów. (IV.12)
 10. Dalsze wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej. Utrwalenie nawyków kulturalnego zachowani się w różnych sytuacjach i miejscach. Używanie zwrotów grzecznościowych. (III.2,4,5,7)
 11. Język angielski: Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Zapoznanie dzieci ze słownictwem związanym ze środkami transportu, emocjami oraz częściami ciała. (IV.21)

Piosenka: „Jamniczek”

Wiersz: „Czarodziejskie słówka”

************************************************************************

PAŹDZIERNIK

WIERSZ: „JEŻ”

PIOSENKA: „KOLOROWE LISTKI”

TEMAT KOMPLEKSOWY:

DBAM O ZDROWIE 12.10- 16.10.2020

JESIENNA POGODA 17.10- 23.10.2020

 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Nabywanie umiejętności formowania swobodnych wypowiedzi, rozwijanie słownictwa. (III.8; IV.2,5)
 • Wzbudzanie zainteresowania zjawiskami przyrody. Zapoznawanie z symbolami oznaczającymi pogodę. Wzbogacanie słownictwa w tym temacie, swobodne używanie go.(IV.2,18)
 • W zdrowym ciele zdrowy duchy–  poznawanie produktów dających zdrowie, siłę i energię; przestrzeganie przed nadmiernym spożywaniem słodyczy, rozumienie konieczności ubierania się odpowiednio do pogody celem unikania zachorowań. (I.2, IV.2)
 • Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. (I. 5, 8)
 • Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. (I.6,7,9; IV.8)
 • Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno – ruchowych, łączenie śpiewu z elementem ruchu, rozwijanie poczucia rytmu.(I.5; IV.7)
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni: nad, pod, przed, w, obok, za. Doskonalenie stosowania pojęć: wysoko, nisko, wyżej, niżej, najwyżej, najniżej.               (IV.11, 14)
 • Dalsze wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych, żywieniowych i samoobsługowych. Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia, utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk.(I.1,2,3)
 • Dalsze wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej. Używanie zwrotów grzecznościowych. (III.2,4,5,7)
 • Język angielski: Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Zapoznanie dzieci ze słownictwem związanym z jesienią, zjawiskami atmosferycznymi oraz akcesoriami na jesienną pogodę. (IV.21)

  

************************************************************************

WRZESIEŃ

TEMAT KOMPLEKSOWY: JESIEŃ W PARKU I W LESIE 28.09-09.10. 2020

 1. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Nabywanie umiejętności formowania swobodnych wypowiedzi, rozwijanie słownictwa. (III.8, IV.2)
 • Poznawanie rzeczywistości przyrodniczej: darów jesieni oraz zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku: kolor liści, opadanie liści, chłodniejsze dni. Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i parku. (IV.2,18)
 • Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. Ćwiczenie wytrzymałości poprzez różne formy treningu podczas Europejskiego Tygodnia Sportu. (I. 5, 8)
 • Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. (I.6,7; IV.8)
 • Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno – ruchowych, łączenie śpiewu z elementem ruchu, rozwijanie poczucia rytmu. (I.5, IV.7)
 • Porównywanie liczebności zbiorów stosowanie pojęć: mniej, więcej, tyle samo. Przeliczanie elementów w dostępnym dla siebie zakresie. (IV.15)
 • Dalsze wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych, żywieniowych i samoobsługowych. Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia, utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk. (I.1,2,3)
 • Dalsze wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej. Używanie zwrotów grzecznościowych. (III.2,4,5,7)
 • Język angielski: Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Zapoznanie dzieci ze słownictwem związanym z jesienią, zjawiskami atmosferycznymi oraz akcesoriami na jesienną pogodę. (IV.21)

Piosenka: „Kolorowe listki”

Wiersz: „Jeż”

************************************************************************

TEMAT KOMPLEKSOWY: JESIEŃ W SADZIE I W OGRODZIE 14 – 25.09.2020

 1. Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych, kultury przy stole podczas posiłków. Poznanie i przestrzeganie kodeksu grupy. (I.1,2,3,4; III.5,8,9)
 • Ograniczenie lęku i zachęcenie dzieci do przebywania w grupie przedszkolnej. Przystosowanie dzieci do warunków nowego otoczenia w sposób łagodny i bezstresowy. Przyzwyczajenie dzieci do nowego trybu życia. Zachęcanie dzieci do nawiązania kontaktu z personelem przedszkola i pozostałymi dziećmi. (II. 1,2,3,5,7,8,9; III. 3,4,5,8,9; IV.2,6)
 • Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w przedszkolu (COVID 19), na podwórku oraz na drodze. (I.5; III.2,5,8; IV.14,20)
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych oraz owoców i warzyw. Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia. (IV.2)
 • Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. (I. 5, 8)
 • Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. (I.6,7; IV.8)
 • Wdrażanie do udziału w zajęciach ruchowo – muzycznych przy piosenkach. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. (I.5; IV.7)
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy. (IV.15, 12)
 • Język angielski: Zapoznanie dzieci ze słownictwem związanym z powitaniem, pożegnaniem oraz kolorami. (IV.21)

Piosenka: „Bezpieczne przejście”

Wiersz: „Czyste ręce”

*******************************************************************

BEZPIECZNY POWRÓT DO PRZEDSZKOLA” 01 – 11.09.2020

PIOSENKA: „Bezpieczne przejście”

WIERSZ: „Czyste ręce”

1.Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych, kultury przy stole podczas posiłków. Poznanie i przestrzeganie kodeksu grupy. (I.1,2,3,4; III.5,8,9).

2. Ograniczenie lęku i zachęcenie dzieci do przebywania w grupie przedszkolnej. Przystosowanie dzieci do warunków nowego otoczenia w sposób łagodny i bezstresowy. Przyzwyczajenie dzieci do nowego trybu życia. Zachęcanie dzieci do nawiązania kontaktu z personelem przedszkola i pozostałymi dziećmi. (II. 1,2,3,5,7,8,9; III. 3,4,5,8,9; IV.2,6)

3. Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania się w przedszkolu; nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb. Kształtowanie umiejętności rozumienia funkcji znaczków przedszkolnych; rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach. (I.3,5,7,8,9; II. 1,2,9; III.2,5,8; IV.2,9)

4. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w przedszkolu (COVID 19), na podwórku oraz na drodze. (I.5; III.2,5,8; IV.14,20)

5. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. (I. 5, 8)

6. Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. (I.6,7; IV.8)

7. Wdrażanie do udziału w zajęciach ruchowo – muzycznych przy piosenkach. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. (I.5; IV.7)

8. Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy. (IV.15, 12)

9. Język angielski: Zapoznanie dzieci ze słownictwem związanym z powitaniem, pożegnaniem oraz kolorami. (IV.21)