CZERWIEC

14-18.06.2021 TYDZIEŃ SPORTU

Doskonalenia do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych oraz wywiązywaniu się z własnych obowiązków domowych – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się i rozbieraniu, próby zapinania suwaków i guzików oraz zakładania butów.II.1-9
Rozwijanie świadomości zdrowego stylu życia oraz świadomości, że ruch to zdrowie. Rozwijanie umiejętności ruchowych oraz cech motorycznych poprzez realizację zabaw ruchowych i ruchowo-naśladowczych. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności. Poznanie różnych form aktywnego spędzania czasu, opanowanie czucia dobrej postawy ciała, wzmocnienie mięśni całego ciała oraz poznanie możliwości swojego ciała poprzez różne ćwiczenia gimnastyczne. Rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych. Rozwijanie aktywności w zabawie i umiejętności współpracy z rówieśnikami. Usprawnienie motoryki małej i dużej. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej oraz wzmocnienie odporności dzieci.I.4,5,8, III.5, IV.1,7
Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy.I.1,2,3,6,7,8
Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.IV.21

07-11.06.2021 WAKACYJNE PODRÓŻE

Doskonalenia do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych oraz wywiązywaniu się z własnych obowiązków domowych – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się i rozbieraniu, próby zapinania suwaków i guzików oraz zakładania butów.II.1-9
Rozwijanie umiejętności ruchowych oraz cech motorycznych poprzez realizację zabaw ruchowych i ruchowo-naśladowczych. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.I.5,8
Zapoznanie dzieci z ciekawymi miejscami, przeznaczonymi na wakacyjny wypoczynek( morze, góry, jezioro, wieś). Utrwalenie zasad bezpiecznych zabaw podczas wakacji. Aktywizowanie myślenia i rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na dany temat.IV.2
Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie pięć i więcej. Segregowanie przedmiotów według cech mały-duży.IV. 11,12,15
Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy.I.1,2,3,6,7,8
Wzbogacenie doświadczeń plastycznych poprzez wykonanie pracy plastyczno-technicznej. Rozwijanie sprawności manualnej.II. 10, IV. 8,9,11
Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej. Wyrabianie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki muzyczne.I.5, IV.1,7
Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.IV.21

CZERWIEC

31.05-04.06.2021 Dzień Dziecka

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczePodstawa programowa
Doskonalenia do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych oraz wywiązywaniu się z własnych obowiązków domowych – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się i rozbieraniu, próby zapinania suwaków i guzików oraz zakładania butów.II.1-9
Stymulowanie rozwoju mowy, ćwiczenia mięśni narządów mowy, ćwiczenia oddechowe. Rozwijanie słuchu i aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.I.6,7, IV.2,5,6,8
Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu, rozwijanie mowy. Wzbogacanie słownictwa poprzez wypowiadanie się na określony temat. Dostrzeganie i szanowanie odmienności innych dzieci.I.7, III.7,8,9, IV.2,4,5
Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, z wykorzystaniem różnych przyborów sportowych. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.I.5,8
Zapoznanie ze znaczeniem słowa przyjaciel, zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych i kulturalnego zwracania się do siebie.II.2,9
Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy..I.1,2,3,6,7,8
Zapoznanie z kulturą innych krajów. Wzbogacenie wiadomości na temat tradycyjnego stroju Meksykanów. Wykonanie pracy plastyczno-technicznej z wykorzystaniem bibuły. Rozwijanie sprawności manualnej oraz umiejętności prawidłowego cięcia nożyczkami. Odczuwanie satysfakcji z efektów końcowych swojej pracy.I.6,7, III.5, IV.8
Rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek. Aktywne uczestniczenie w zabawach przy muzyce, wyrażania piosenek ruchem. Wyrabianie pamięci muzycznej, poczucia rytmu oraz doskonalenie percepcji słuchowej.I.5, IV.1,7
Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.IV.21

****************************************************************************************************************************

MAJ

24-28.05.2021 Święto Rodziny

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczePodstawa programowa
Doskonalenia do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych oraz wywiązywaniu się z własnych obowiązków domowych – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się i rozbieraniu, próby zapinania suwaków i guzików oraz zakładania butów.II.1-9

Stymulowanie rozwoju mowy; ćwiczenia mięśni narządów mowy, ćwiczenia oddechowe. Rozwijanie słuchu i aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
I.6,7, IV.2,5,6,8
Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu, rozwijanie mowy. Wzbogacanie słownictwa poprzez wypowiadanie się na określony temat.I.7, III.8,9, IV.2,4,5
Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych z wykorzystaniem różnych przyborów sportowych. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.I.5,8
Uświadomienie ważnej roli mamy i taty w życiu dziecka, pogłębianie szacunku do rodziców. Zachęcanie do spędzania z rodzicami wolnego czasu, przybliżenie zwyczajów panujących w domu.III.2,6,9, IV.1,2,5,6
Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez układanie rytmów, rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na prawidłowościach. Rozwijanie spostrzegawczości oraz logicznego myślenia. Doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami.I.7, IV.1,8
Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy.I.1,2,3,6,7,8
Przygotowanie niespodzianek dla rodziców- wykonanie pracy technicznej, rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Odczuwanie satysfakcji z efektów końcowych swojej pracy.I.6,7, III.5, IV.8
Rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek. Aktywne uczestniczenie w zabawach przy muzyce, wyrażania piosenek ruchem. Wyrabianie pamięci muzycznej, poczucia rytmu oraz doskonalenie percepcji słuchowej.I.5, IV.1,7
Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.IV.21

MAJ

04-07.05.2021 „Mój region, moja miejscowość

10-21.05.2021 „Łąka w maju

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczePodstawa programowa
Wzbogacanie słownika dzieci oraz doskonalenie umiejętności wypowiadania się w toku różnorodnych zajęć i zabaw. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu. Zapoznanie z różnymi możliwościami spędzania czasu wolnego na łące. Utrwalanie nazw kwiatówIV.2, IV.4, IV.5, IV.16
Twórcze i aktywne współdziałanie w sytuacjach zadaniowych, dalsze wdrażanie dzieci do zgodnej współpracy z grupie i parze.III.5, III.8
Rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania. Zwracanie uwagi na architekturę okolicy. Rozwijanie zdolności matematycznej poprzez dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach. Wykorzystanie figur geometrycznych. Rozwijanie umiejętności liczenia, grupowania przedmiotów według ustalonego kryterium.III.3, IV.9, IV.11,
Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.I.4,I.5,I.8 IV.1
Poznanie cech charakterystycznych dla wsi i dla miasta, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej oraz myślenia logicznego.IV.19, I.11,
Kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz uświadomienie korzyści dla organizmu wynikających z ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych.I.5, I.9, IV.1
Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję. Przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw niezbędnych dla zdrowia (owoce, warzywa) oraz rozumienie konieczności ich spożywani.I.5, II.11, IV.1, IV.18
Wzbogacanie doświadczeń plastycznych poprzez wykonywania prac różnymi technikami. Rozwijanie wyobraźni plastyczno-technicznej poprze wykonanie pracy przestrzennej. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy.I.9, IV. 1,8,9,11
Rozwijanie percepcji słuchowej, koordynacji słuchowo-ruchowej oraz umiejętności swobodnego poruszania się w rytm muzyki oraz rytmizowania tekstu.I.9, IV.1, IV.7, I.5
Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.IV.21

ZAMIERZENIA KWIECIEŃ

PIOSENKA: „Kle, kle boćku”

WIERSZ:Wiosenne porządki”

19-23.04.2021 Ekologia

26-30.04.2021 Polska moja ojczyzna

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczePodstawa programowa
Wzbogacanie słownika dzieci oraz doskonalenie umiejętności wypowiadania się w toku różnorodnych zajęć i zabaw.IV.2, IV.4, IV.5, IV.16
Twórcze i aktywne współdziałanie w sytuacjach zadaniowych, dalsze wdrażanie dzieci do zgodnej współpracy z grupie i parze.III.5, III.8
Budzenie poczucia współodpowiedzialności i troski za stan środowiska naturalnego.
Zapoznanie z zagrożeniami płynącymi z zanieczyszczeń środowiska. Wyrabianie odpowiednich nawyków postępowania aby chronić środowisko naturalne.
II.10, III.5, IV.1, IV.1
Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.I.4,I.5,I.8 IV.1
Kształtowanie poczucia przynależności narodowej oraz postawy patriotycznej. Budzenie szacunku i przywiązania do symboli narodowych- przypomnienie barw flagi i godła państwowego.III.5,III.6, IV.13,IV.15
Segregowanie przedmiotów według ich przynależności do danego zbioru, przeliczanie elementów zbiorów. Powtórzenie poznanych kolorów. Kształtowanie orientacji przestrzennej poprzez określanie położenia przedmiotu w przestrzeni z użyciem pojęć Prawa i lewa strona.IV.8, IV.12, IV.15
Rozwijanie wyobraźni plastycznej Poprzez wykonanie prac plastyczno-technicznych związanych z tematyką. Rozwijanie sprawności manualnej.I.9, IV.1, IV8, IV.9, IV.11
Kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz uświadomienie korzyści dla organizmu wynikających z ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych.I.5, I.9, IV.1
Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję. Przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw niezbędnych dla zdrowia (owoce, warzywa) oraz rozumienie konieczności ich spożywani.I.5, II.11, IV.1, IV.18
Wzbogacanie wiedzy na temat instrumentów muzycznych, rozbudzanie zainteresowań muzycznych poprzez odkrywanie własnych możliwości twórczych podczas kontaktu z muzyką.IV.1, IV.7, I.5
Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.IV.21

06-09.04.2021 Wiosna na wsi

12-16.04.2021 Wiosenne powtoty

Lp.Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczePodstawa programowa
1.Kształtowanie umiejętności budowania poprawnej gramatycznie wypowiedzi oraz uważnego słuchania wypowiedzi kolegów, koleżanek oraz utworów literackich.IV.2, IV.4, IV.5, IV.16
2.Ćwiczenie spostrzegawczości, sprawności manualnej. Wprowadzenie do nauki cięcia nożyczkami po linii. Przeliczanie elementów zbioru.I.7,9, IV.8,IV.15
3.Wykonanie sylwety wiejskiego zwierzęcia według instrukcji, z użyciem różnych materiałów. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów.I.9, IV.1, IV.8,IV.9,IV.11
4.Poznanie różnorodnej techniki plastycznej – wykonanie pracy plastyczno – technicznej związanych z tematyką. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy.I.9, IV.1, IV.8,IV.9,IV.11
5.Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.I.4,I.5,I.8 IV.1
6.Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci poprzez utrwalenie znajomości nazw dni tygodnia i informacji o cykliczności pór roku. Doskonalenie wiedzy na temat czterech pór roku.III.5,III.6, IV.13,IV.15
7.Wzbogacanie wiedzy na temat życia zwierząt hodowlanych oraz produktów pochodzących od zwierząt. Zapoznanie z zasadami dbania o zwierzęta – poznanie pracy w gospodarstwie. Kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt.IV.2, IV. 18 II.10
8.Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata. Zapoznanie z wyglądem i nazwami ptaków wracających do Polski wiosną.I.5, II.11, IV.1, IV.18
9.Rozwijanie umiejętności wokalnych oraz rytmicznych. Wzbudzanie zainteresowania instrumentami muzycznymi.IV.1, IV.7, I.5
10.Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.IV.21

ZAMIERZENIA MARZEC:

PIOSENKA: „WIOSNA NOWINA RADOSNA”

WIERSZ: „W MARCU”

29.03.-02.04.2021r. Wielkanoc

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczePodstawa programowa
Kształtowanie umiejętności budowania poprawnej gramatycznie wypowiedzi oraz uważnego słuchania wypowiedzi kolegów, koleżanek oraz utworów literackich.IV.2, IV.4, IV.5, IV.16
Kształtowanie umiejętności społecznych, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. Wdrażanie do samodzielności podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw.I.1,I.2I.3, III.5, III.7, III.8, III.9
Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, związanych z Wielkanocą, zdobywanie wiedzy na temat Świąt Wielkanocnych – zapoznanie z ich symbolami: pisanka, baranek, babka wielkanocna, święconka oraz poznanie tradycji wielkanocnej.I.2,I.7,I.8,I.9 III.9 IV. 2,IV.4,IV.5 IV.6,IV.9
Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych, wykonywanie prac plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy.IV.8. I.6, I.7, I.9
Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie przedmiotów w zbiorach, w zakresie dostępnym dziecku. Rozroznianie podstawowych figur geometrycznych.IV.12, IV.15
Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu.IV.1, IV.7, I.5
Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.IV.21

22-26.03.2021r. Przyszła do nas wiosna

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczePodstawa programowa
Kształtowanie umiejętności budowania poprawnej gramatycznie wypowiedzi oraz uważnego słuchania wypowiedzi kolegów, koleżanek oraz utworów literackich.IV.2, IV.4, IV.5, IV.16
Kształtowanie umiejętności społecznych, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. Wdrażanie do samodzielności podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw.I.1,I.2I.3, III.5, III.7, III.8, III.9
Poznanie warunków niezbędnych do rozwoju roślin ( ziemia, słońce, woda). Poznanie etapów sadzenia roślin. Sadzenie nowalijek w sali przedszkolnej, urządzanie kącika. Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.IV.16, IV.18, IV.19
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym wczesną wiosną. Systematyczna obserwacja pogody, temperatury powietrza oraz jej wpływ na ludzi, rośliny i zwierzęta. Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
I.4, I.7, I.8, I.9, IV.7
Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.I.4,I.5,I.8 IV.1
Wykonanie wiosennej doniczki na owies, z użyciem różnych materiałów. Czerpanie radości z wykonanej pracyIV.8. I.6, I.7, I.9
Określanie wielkości przedmiotów, stosowanie określeń największy, najmniejszy, segregowanie przedmiotów według wielkości.IV.15
Ilustrowanie muzyki ruchem. Doskonalenie koordynacji ruchowo-słuchowej podczas zabawIV.1, IV.7, I.5
Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.IV.21

08-12.03.2021r. Zwierzęta pól i lasów

Lp.Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczePodstawa programowa
1.Kształtowanie umiejętności budowania poprawnej gramatycznie wypowiedzi oraz uważnego słuchania wypowiedzi kolegów, koleżanek oraz utworów literackich.IV.2, IV.4, IV.5, IV.16
2.Kształtowanie umiejętności społecznych, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. Wdrażanie do samodzielności podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw.I.1,I.2I.3, III.5, III.7, III.8, III.9
3.Wzbogaca wiadomości na temat zwierząt żyjących w lesie, określa ich nazwy, zna cechy charakterystyczne ich wyglądu.IV. 1, IV.3, IV.8, IV.11, IV.12, IV.13
4.Zachęcanie do obserwacji zmian atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia. Poprawne nazywanie zjawisk atmosferycznych (deszcz); rozpoznawanie różnorodnych warunków pogodowych. Zapoznanie z pierwszymi oznakami wiosny- pierwsze wiosenne kwiaty: (krokus, przebiśnieg).I.4, I.7, I.8, I.9, IV.7
5.Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.I.4,I.5,I.8 IV.1
6.Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie określeń: blisko, daleko, wysoko, nisko, dalej, bliżej, wyżej, niżej. Porównywanie przedmiotów, klasyfikowanie ich że względu na jakość i przynależność.IV.11, IV.12, IV.14
7.Rozwijanie zainteresowań plastycznych poprzez malowanie i wydzieranie. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy.IV.8, I.6, I.7. I.9
8.Rozwijanie umiejętności wokalnych oraz rytmicznych. Wzbudzanie zainteresowania instrumentami muzycznymi.IV.1, IV.7, I.5
9.Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.IV.21

01-05.03.2021r. W świecie zwierząt

Lp.Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczePodstawa programowa
1.Kształtowanie umiejętności budowania poprawnej gramatycznie wypowiedzi oraz uważnego słuchania wypowiedzi kolegów, koleżanek oraz utworów literackich.IV.2, IV.4, IV.5, IV.16
2.Kształtowanie umiejętności społecznych, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. Wdrażanie do samodzielności podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw.I.1,I.2I.3, III.5, III.7, III.8, III.9
3.Zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi. Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej o zwierzętach i ich cechach świadczących o dostosowaniu do środowiska, w którym żyją. Zapoznanie z wyglądem i przeznaczeniem ogrodu zoologicznego oraz żyjącymi w nim zwierzętami. Porównywanie wyglądu wybranych zwierząt, przybliżanie ich zwyczajów.IV. 1, IV.3, IV.8, IV.11, IV.12, IV.13
4.Zachęcanie do obserwacji zmian atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia. Poprawne nazywanie zjawisk atmosferycznych (deszcz); rozpoznawanie różnorodnych warunków pogodowych. Zapoznanie z pierwszymi oznakami wiosny- pierwsze wiosenne kwiaty: (krokus, przebiśnieg).I.4, I.7, I.8, I.9, IV.7
5.Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.I.4,I.5,I.8 IV.1
6.Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych, wykonywanie prac plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy.IV.8. I.6, I.7, I.9
7.Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i łączenia w pary.IV.12
8.Rozwijanie umiejętności wokalnych oraz rytmicznych. Wzbudzanie zainteresowania instrumentami muzycznymi.IV.1, IV.7, I.5
9.Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.IV.21

ZAMIERZENIA LUTY:

ZIMA 01-05.02.2021

MIŁOŚĆ 08-12.02.2021

PIOSENKA: „Małe serduszko”

Wiersz: „Zima”

1.
Kształtowanie umiejętności społecznych, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. Wdrażanie do samodzielności podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw.I.1,2,3 III.5,7,8,9
2.Zapoznanie dzieci z różnorodnością zimowych dyscyplin sportowych. Zapoznanie z krajobrazem i nazwami polskich gór. Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi w górach oraz tropami zwierząt.IV.10
3Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez poznanie nazw dni tygodnia, pór roku.IV.16
4Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.I. 5, 8
5Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy.I.6,7,9 IV.8
6Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno – ruchowych, łączenie śpiewu z elementem ruchu, rozwijanie poczucia rytmu.I.5 IV.7
7Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie czterech i pięciu Rozwijanie umiejętności klasyfikowania. Określanie kierunków I położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotow, rozróżnianie strony lewej od prawej.IV.15 IV.12 IV.14
8Zapoznanie z pojęciem miłość, emocje. Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji. Przedstawianie swoich uczuć.
II.1,2,4
9Dalsze wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej. Używanie zwrotów grzecznościowych.III.2,4,5,7
10
Język angielski: Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.IV.21

************************************************************************

ZAMIERZENIA STYCZEŃ:

ZIMOWE FERIE 04-17.01.2021

KOCHANI DZIADKOWIE 18-21.01.2021

ZIMA I ZWIERZĘTA 25-29.01.2021

1.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Nabywanie umiejętności formowania swobodnych wypowiedzi, rozwijanie słownictwa.III.8 IV.2,5
2.Kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny oraz szacunku do osób starszych. Rozwijanie kreatywności i czerpania radości z wykonania i wręczenia prezentu na Dzień Babci i Dzień Dziadka.IV.2 IV.5 IV.7,8
3Zapoznanie z nazwami,wyglądem i trybem życia zwierząt żyjących na Kole Podbiegunowym. Pobudzanie zainteresowania przyrodą, obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie, zjawisk atmosferycznych (śnieg, grad, lód).IV.2, 18 II.10
4Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.I. 5, 8
5Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy.I.6,7,9 IV.8
6Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno – ruchowych, łączenie śpiewu z elementem ruchu, rozwijanie poczucia rytmu.I.5 IV.7
7Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie czterech i pięciu Klasyfikuje przedmioty według koloru, układa własne układy przedmiotów, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat). Posługiwanie się pojęciami: mały-duży.IV.15 IV.12 IV.11
8Wzmacnianie więzi społecznych poprzez wspólne przeżywanie radości i przyjemności związanych z przygotowaniami i obchodzeniem Balu Karnawałowego.
III.5,6,8
9Dalsze wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej. Używanie zwrotów grzecznościowych.III.2,4,5,7
10
Język angielski: Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.IV.21

************************************************************************

GRUDZIEŃ:

ANDRZEJKI I MIKOŁAJKI 30.11-04.12.2020

DOKARMIAMY PTAKI 07.12- 11.12.2020

ŚWIĄTECZNY CZAS 14.12.2020- 01.01.2021

1.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Nabywanie umiejętności formowania swobodnych wypowiedzi, rozwijanie słownictwa.III.8 IV.2,5
2.Przybliżanie dzieciom zwyczajów i tradycji Mikołajek oraz Świąt Bożego Narodzenia.IV.2
3Zapoznanie z nazwami i wyglądem ptaków, które są z nami zimą. Zachęcenie dzieci do pomagania ptakom w okresie zimowym.IV.2, 18 II.10
4Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.I. 5, 8
5Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy.I.6,7,9 IV.8
6Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno – ruchowych, łączenie śpiewu z elementem ruchu, rozwijanie poczucia rytmu.I.5 IV.7
7Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie trzech i czterech Wskazywanie lekkich i ciężkich przedmiotów. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.IV.15 IV.11 IV.12 IV.14
8Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przeżywanie radości i przyjemności związanych z przygotowaniami i obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia (pomoc wpracach domowych, wspólne ubieranie choinki, wspólne posiłki itp.)II.4,9 III.2,5,8,9
9Dalsze wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej. Używanie zwrotów grzecznościowych.III.2,4,5,7
10
Język angielski: Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Zapoznanie dzieci ze słownictwem związanym ze Świętami Bożego Narodzenia, nazwami zabawek i członków rodziny.IV.21

************************************************************************

ZAMIERZENIA LISTOPAD

TEMAT KOMPLEKSOWY:

TYDZIEŃ BAJKOWY 02.11-06.11.2020,

JESTEM POLAKIEM 09.11- 13.11.2020,

NASI DOMOWI ULUBIEŃCY 16.11- 20.11.2020

 1. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Wzbogacanie słownictwa, rozwijanie zainteresowania książką, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat. (III.8; IV.2,3,5)
 2. Zapoznanie z symbolami narodowymi i prawidłową postawą podczas słuchania hymnu Polski, kształcenie postawy patriotycznej, budzenie miłości i szacunku do Ojczyzny. (III.2, 6; IV.2, 10)
 3. Zapoznawanie z wizerunkiem i sposobem życia zwierząt domowych. Wyrabianie opiekuńczego stosunku do zwierząt. (II.10; IV.2,18)
 4. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. (I.5, 8)
 5. Rozwiązywanie zagadek słownych, słuchowych i wzrokowych. Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego. (IV.2,5,7)
 6. Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. (I.6,7,9; IV.8)
 7. Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno – ruchowych, łączenie śpiewu z elementem ruchu, rozwijanie poczucia rytmu.(I.5; IV.7)
 8. Posługiwanie się określeniami: mały –duży, krótki –długi, gruby –cienki. (IV.11,13)
 9. Łączenie w pary tych samych elementów. (IV.12)
 10. Dalsze wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej. Utrwalenie nawyków kulturalnego zachowani się w różnych sytuacjach i miejscach. Używanie zwrotów grzecznościowych. (III.2,4,5,7)
 11. Język angielski: Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Zapoznanie dzieci ze słownictwem związanym ze środkami transportu, emocjami oraz częściami ciała. (IV.21)

Piosenka: „Jamniczek”

Wiersz: „Czarodziejskie słówka”

************************************************************************

PAŹDZIERNIK

WIERSZ: „JEŻ”

PIOSENKA: „KOLOROWE LISTKI”

TEMAT KOMPLEKSOWY:

DBAM O ZDROWIE 12.10- 16.10.2020

JESIENNA POGODA 17.10- 23.10.2020

 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Nabywanie umiejętności formowania swobodnych wypowiedzi, rozwijanie słownictwa. (III.8; IV.2,5)
 • Wzbudzanie zainteresowania zjawiskami przyrody. Zapoznawanie z symbolami oznaczającymi pogodę. Wzbogacanie słownictwa w tym temacie, swobodne używanie go.(IV.2,18)
 • W zdrowym ciele zdrowy duchy–  poznawanie produktów dających zdrowie, siłę i energię; przestrzeganie przed nadmiernym spożywaniem słodyczy, rozumienie konieczności ubierania się odpowiednio do pogody celem unikania zachorowań. (I.2, IV.2)
 • Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. (I. 5, 8)
 • Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. (I.6,7,9; IV.8)
 • Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno – ruchowych, łączenie śpiewu z elementem ruchu, rozwijanie poczucia rytmu.(I.5; IV.7)
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni: nad, pod, przed, w, obok, za. Doskonalenie stosowania pojęć: wysoko, nisko, wyżej, niżej, najwyżej, najniżej.               (IV.11, 14)
 • Dalsze wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych, żywieniowych i samoobsługowych. Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia, utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk.(I.1,2,3)
 • Dalsze wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej. Używanie zwrotów grzecznościowych. (III.2,4,5,7)
 • Język angielski: Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Zapoznanie dzieci ze słownictwem związanym z jesienią, zjawiskami atmosferycznymi oraz akcesoriami na jesienną pogodę. (IV.21)

  

************************************************************************

WRZESIEŃ

TEMAT KOMPLEKSOWY: JESIEŃ W PARKU I W LESIE 28.09-09.10. 2020

 1. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Nabywanie umiejętności formowania swobodnych wypowiedzi, rozwijanie słownictwa. (III.8, IV.2)
 • Poznawanie rzeczywistości przyrodniczej: darów jesieni oraz zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku: kolor liści, opadanie liści, chłodniejsze dni. Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i parku. (IV.2,18)
 • Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. Ćwiczenie wytrzymałości poprzez różne formy treningu podczas Europejskiego Tygodnia Sportu. (I. 5, 8)
 • Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. (I.6,7; IV.8)
 • Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno – ruchowych, łączenie śpiewu z elementem ruchu, rozwijanie poczucia rytmu. (I.5, IV.7)
 • Porównywanie liczebności zbiorów stosowanie pojęć: mniej, więcej, tyle samo. Przeliczanie elementów w dostępnym dla siebie zakresie. (IV.15)
 • Dalsze wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych, żywieniowych i samoobsługowych. Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia, utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk. (I.1,2,3)
 • Dalsze wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej. Używanie zwrotów grzecznościowych. (III.2,4,5,7)
 • Język angielski: Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Zapoznanie dzieci ze słownictwem związanym z jesienią, zjawiskami atmosferycznymi oraz akcesoriami na jesienną pogodę. (IV.21)

Piosenka: „Kolorowe listki”

Wiersz: „Jeż”

************************************************************************

TEMAT KOMPLEKSOWY: JESIEŃ W SADZIE I W OGRODZIE 14 – 25.09.2020

 1. Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych, kultury przy stole podczas posiłków. Poznanie i przestrzeganie kodeksu grupy. (I.1,2,3,4; III.5,8,9)
 • Ograniczenie lęku i zachęcenie dzieci do przebywania w grupie przedszkolnej. Przystosowanie dzieci do warunków nowego otoczenia w sposób łagodny i bezstresowy. Przyzwyczajenie dzieci do nowego trybu życia. Zachęcanie dzieci do nawiązania kontaktu z personelem przedszkola i pozostałymi dziećmi. (II. 1,2,3,5,7,8,9; III. 3,4,5,8,9; IV.2,6)
 • Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w przedszkolu (COVID 19), na podwórku oraz na drodze. (I.5; III.2,5,8; IV.14,20)
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych oraz owoców i warzyw. Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia. (IV.2)
 • Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. (I. 5, 8)
 • Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. (I.6,7; IV.8)
 • Wdrażanie do udziału w zajęciach ruchowo – muzycznych przy piosenkach. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. (I.5; IV.7)
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy. (IV.15, 12)
 • Język angielski: Zapoznanie dzieci ze słownictwem związanym z powitaniem, pożegnaniem oraz kolorami. (IV.21)

Piosenka: „Bezpieczne przejście”

Wiersz: „Czyste ręce”

*******************************************************************

BEZPIECZNY POWRÓT DO PRZEDSZKOLA” 01 – 11.09.2020

PIOSENKA: „Bezpieczne przejście”

WIERSZ: „Czyste ręce”

1.Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych, kultury przy stole podczas posiłków. Poznanie i przestrzeganie kodeksu grupy. (I.1,2,3,4; III.5,8,9).

2. Ograniczenie lęku i zachęcenie dzieci do przebywania w grupie przedszkolnej. Przystosowanie dzieci do warunków nowego otoczenia w sposób łagodny i bezstresowy. Przyzwyczajenie dzieci do nowego trybu życia. Zachęcanie dzieci do nawiązania kontaktu z personelem przedszkola i pozostałymi dziećmi. (II. 1,2,3,5,7,8,9; III. 3,4,5,8,9; IV.2,6)

3. Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania się w przedszkolu; nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb. Kształtowanie umiejętności rozumienia funkcji znaczków przedszkolnych; rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach. (I.3,5,7,8,9; II. 1,2,9; III.2,5,8; IV.2,9)

4. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w przedszkolu (COVID 19), na podwórku oraz na drodze. (I.5; III.2,5,8; IV.14,20)

5. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. (I. 5, 8)

6. Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. (I.6,7; IV.8)

7. Wdrażanie do udziału w zajęciach ruchowo – muzycznych przy piosenkach. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. (I.5; IV.7)

8. Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy. (IV.15, 12)

9. Język angielski: Zapoznanie dzieci ze słownictwem związanym z powitaniem, pożegnaniem oraz kolorami. (IV.21)