LUTY

PIOSENKA: „Misja wśród gwiazd”

WIERSZ: „Wiersz o dwunastu miesiącach”

22-26.02.2021r. Mali badacze

1.Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wyciągania wniosków poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, uogólnianie treści obrazka, dzielenie się własnymi doświadczeniami związanymi z tematyką kompleksową. IV.2, IV.4, IV.5, IV.16

2.Rozbudzenie ciekawości otaczającego świata, oraz nauczenie dzieci prowadzenia obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń i eksperymentów. IV. 1, IV.3, IV.8, IV.11, IV.12, IV.13

3.Tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie, obserwowanie i odkrywanie.

Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.

Wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się różnymi przedmiotami. IV. 1, IV.3, IV.8, IV.11, IV.12, IV.13

4.Gromadzenie doświadczeń przez wykonywanie prac z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych, kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej kolejność czynności, rozwijanie kreatywności. I.4, I.7, I.8, I.9, IV.7

5.Rozwijanie sprawności ruchowej, zwinności i zręczności, koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej. I.4,I.5,I.8 IV.1

6.Kształtowanie umiejętności planowania oraz refleksji wg Planu daltońskiego. IV.1

7.Rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w zespole m.in. poprzez negocjowanie pomysłów. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wynik wspólnego działania, czerpanie radości ze wspólnej pracy. I.3,III.4

8.Rozwijanie umiejętności wokalnych oraz rytmicznych. Wzbudzanie zainteresowania instrumentami muzycznymi. IV.1, IV.7, I.5

9.Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Realizacja programu „Baby Beetles”. IV.21

15-19.02.2021r. Nie jesteśmy sami w kosmosie

1.Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wyciągania wniosków poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, uogólnianie treści obrazka, dzielenie się własnymi doświadczeniami związanymi z tematyką kompleksową. IV.2, IV.4, IV.5, IV.16

2.Powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości na temat kosmosu i układu słonecznego, utrwalenie nazw planet w Układzie Słonecznym. Dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dnia i nocy. Rozwijanie zainteresowania zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie, związanymi z następstwem dnia i nocy. IV.1, IV.3, IV.8, IV.16, IV.19

3.Ustalenie czynności, które gwarantują osiągnięcie celu, a potem łańcucha czynności, które do niego prowadzą. Zapisywanie ważnych informacji tak, aby inni je rozumieli. IV. 16

4.Gromadzenie doświadczeń przez wykonywanie prac z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych, kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej kolejność czynności, rozwijanie kreatywności. I.4, I.7, I.8, I.9, IV.7

5.Rozwijanie sprawności ruchowej, zwinności i zręczności, koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej. I.4,I.5,I.8 IV.1

6.Kształtowanie umiejętności planowania oraz refleksji wg Planu daltońskiego. IV.1

7.Rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w zespole m.in. poprzez negocjowanie pomysłów. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wynik wspólnego działania, czerpanie radości ze wspólnej pracy. I.3,III.4

8.Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Realizacja programu „Baby Beetles”. IV.21

08-12.02.2021r. Muzyka wokół nas

1.Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wyciągania wniosków poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, uogólnianie treści obrazka, dzielenie się własnymi doświadczeniami związanymi z tematyką kompleksową. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę. IV.2, IV.4, IV.5, IV.16

2.Rozbudzenie zainteresowań muzycznych na drodze obcowania z dźwiękiem i rytmem. Wzbogacanie wiedzy na temat wybranych instrumentów muzycznych. I.5, IV.7

3.Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wykorzystaniu przez dzieci instrumentów perkusyjnych jako akompaniamentu do poznanych i śpiewanych utworów muzycznych. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej poprzez stwarzanie sytuacji wdrażających do rytmicznej gry na instrumentach perkusyjnych. I.5, IV.7

4.Dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni i nocy, pór roku, dni tygodnia i miesięcy w roku.

5.Gromadzenie doświadczeń przez wykonywanie prac z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych, kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej kolejność czynności, rozwijanie kreatywności. I.4, I.7, I.8, I.9, IV.7

6.Rozwijanie sprawności ruchowej, zwinności i zręczności, koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej. I.4,I.5,I.8 IV.1

7.Kształtowanie umiejętności planowania wg Planu daltońskiego. IV.1

8.Utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. Przestrzeganie zasady używania podstawowych zwrotów grzecznościowych z własnej inicjatywy, bez przypominania dorosłych. I.3,III.4

9.Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Realizacja programu „Baby Beetles” . IV.21

01-05.02.2021r. Baśnie, bajki i bajeczki

1.Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podstawie utworów literackich. Tworzenie własnych opowiadań i bajek na podstawie ilustracji. Odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości. Wychowanie do wartości. IV.2, IV.3,IV.4, IV.5 III.8, I.9

2.Wzbogacenie wiedzy na temat teatru. Utrwalenie zasad obowiązujących podczas wizyty w teatrze i oglądania przedstawienia teatralnego. II.4, I.5, II.6, III.3, III.4, III.5, IV.1, IV.2, IV.5

3.Dostrzeganie regularności, wychwytywanie powtarzających się układów oraz kontynuowanie ich. Kształtowanie dziecięcych kompetencji w zakresie rytmicznej organizacji czasu. IV.16

4.Gromadzenie doświadczeń przez wykonywanie prac z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych, kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej kolejność czynności, rozwijanie kreatywności. I.4, I.7, I.8, I.9, IV.7

5.Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą. Utrwalenie zasad korzystania z książek. Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i książkami m.in. poprzez słuchanie utworów zawierających humor literacki oraz morał. I.4, I.5, III.3, III.4, III.5, IV.2, IV.5

6.Rozwijanie sprawności ruchowej, zwinności i zręczności, koordynacji wzrokowo-ruchowej. I.4,I.5,I.8 IV.1

7.Kształtowanie umiejętności planowania wg Planu daltońskiego. IV.1

8.Rozwijanie umiejętności współdziałania m.in. podczas wspólnego granie na instrumentach muzycznych. Zapoznanie z wybranymi instrumentami perkusyjnymi. IV.7

9.Utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. Przestrzeganie zasady używania podstawowych zwrotów grzecznościowych z własnej inicjatywy, bez przypominania dorosłych. I.3,III.4

10.Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Realizacja programu „Baby Beetles”. IV.21

STYCZEŃ

PIOSENKA: „Babcia tańczy rock and rolla”

WIERSZ: „Wiersz o dwunastu miesiącach”

25-29.01.2021r. Zima i zwierzęta

1.Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wyciągania wniosków poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, uogólnianie treści obrazka, dzielenie się własnymi doświadczeniami związanymi z tematyką kompleksową. IV.2, IV.5, IV.6, IV.8

2.Poszerzanie wiedzy na temat zjawisk pogodowych występujących zimą. Poznawanie właściwości lodu na podstawie samodzielnie przeprowadzonych obserwacji, poszerzanie wiedzy na temat zjawisk występujących w otoczeniu zimą. IV.1, IV.11. IV.18

3.Kształtowanie świadomości na temat trudnych warunków bytowania ptaków w okresie zimowym i konieczności ich dokarmiania. Poszerzanie wiadomości na temat wybranych ptaków, które pozostały na zimę w Polsce. II.10, II.11, IV.18

4. Dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni i nocy, pór roku, dni tygodnia i miesięcy w roku. IV.16

5.Gromadzenie doświadczeń przez wykonywanie prac z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych, kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej kolejność czynności, rozwijanie kreatywności. I.4, I.7, I.8, I.9, IV.7

6.Poszerzanie wiadomości na temat życia zwierząt na biegunie północnym i południowym. II.10, II.11, IV.5, IV.18

7.Rozwijanie sprawności ruchowej, zwinności i zręczności, koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej. I.4,I.5,I.8 IV.1

8.Kształtowanie umiejętności planowania wg Planu daltońskiego. IV.1

9.Utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. Przestrzeganie zasady używania podstawowych zwrotów grzecznościowych z własnej inicjatywy, bez przypominania dorosłych. I.3,III.4

10.Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Realizacja programu „Baby Beetles”. IV.21

18-21.01.2021r. Kochani Dziadkowie

1.Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wyciągania wniosków poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, uogólnianie treści obrazka, dzielenie się własnymi doświadczeniami związanymi z obchodzeniem Dnia Babci i Dziadka. IV.2, IV.5, IV.6, IV.8

2.Kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny; okazywanie szacunku osobom starszym. Określanie stosunków łączących dziadków z rodzicami. Czerpanie radości z przygotowywania i wręczania upominków bliskim osobom. IV.2, IV.5, IV.6, II.2,II.9 III.2, III.3, III.4, III.6

3.Dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni i nocy, pór roku, dni tygodnia i miesięcy w roku. IV. 16

4.Kształtowanie umiejętności planowania wg Planu daltońskiego. IV.1

5.Rozwijanie poczucia rytmu. Rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej. Przygotowanie i zapoznanie programu artystycznego z okazji dnia babci i dziadka. IV.1,IV.7

6.Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. Rozwijanie świadomości swojego ciała i przestrzeni. I.4,I.5,I.8 IV.1

7.Utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. Przestrzeganie zasady używania podstawowych zwrotów grzecznościowych z własnej inicjatywy, bez przypominania dorosłych. I.3,III.4

8.Gromadzenie doświadczeń przez wykonywanie prac z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych, kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej kolejność czynności. I.7, I.8, I.9, IV.7

9.Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Realizacja programu „Baby Beetles” . IV.21

GRUDZIEŃ

PIOSENKA: „To Mikołaj, to Mikołaj”

WIERSZ: „Święta”

14-23.12.2020r. Idą święta

1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wyciągania wniosków poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, uogólnianie treści obrazka, dzielenie się własnymi doświadczeniami związanymi z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia. IV.2, IV.5, IV.6, IV.8

2.Kształtowanie postawy pielęgnowania tradycji i zwyczajów poprzez wywoływanie radosnego nastroju oczekiwania na święta, dzielenie się swoimi doświadczeniami z obchodów świąt. Rozwijanie postawy otwartości na innych poprzez przybliżanie dzieciom różnych tradycji świąt Bożego Narodzenia. I.6,IV.1,IV.4,IV.5, IV.6

3. Poszerzanie wiedzy na temat obchodzenia świąt Bożego Narodzenia dawniej i dziś, tego w jaki sposób kartka pocztowa trafia od nadawcy do adresata. IV.2

4. Poznawanie nazw dni tygodnia. Dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni tygodnia. IV.16

5. Odkrywanie nowej metody plastycznej. Rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni. IV. 1,IV.7,IV.8

6. Rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę piosenek i kolęd. Kształtowanie poczucia rytmu. IV.1,IV.7

7. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. Rozwijanie świadomości swojego ciała i przestrzeni. I.4,I.5,I.8 IV.1

8. Rozwijanie umiejętności kodowania i dekodowania czynności za pomocą robota Qobo. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej- kolejności czynności. III.7, III.9 IV.1, IV.5, IV.8, IV,9, IV.12

9. Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy poprzez wdrażanie w aktywny udział w zajęciach I zabawach wymagających współzawodnictwa. Oswajanie emocji I uczenie się właściwych zachowań w sytuacjach zwycięstwa i porażki. II.1,II.2,II.8,III.9

10. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Realizacja programu „Baby Beetles”. IV.21

07-11.12.2020r. Jak wyglądał świat przed milionami lat

1.Wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności poprawnego wypowiadania się m.in. poprzez dbałość o poprawne pod względem artykulacyjnym wymawianie słów i budowanie dłuższych wypowiedzi, wzbogacanie słownika o pojęcia związane z tematami zajęć oraz wdrażanie do rozumienia wieloznaczności wyrazów.

Rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie wrażliwości, analizy i syntezy słuchowej. IV.2, IV.5, IV.6, IV.8

2. Wprowadzenie w świat techniki i jej rozwój na przestrzeni lat. IV.2, IV.9,IV.19

3.Kształtowanie rozwoju myślenia poprzez poznawanie świata jaki był miliony lat temu. Wzbogacanie wiedzy na temat dzinozaurów i czasów prehistorycznych. Poznanie historii węgla. Pozyskiwanie wiedzy na temat ludzi wykonujących zawód górnika. I.6, III.8 IV.20, IV.2,IV.5

4.Rozwijanie wyobraźni twórczej, rozwijanie sprawności manualnej. Wzbogacanie doświadczeń plastycznych IV.1, IV.7

5. Umuzykalnianie dzieci. Kształtowanie umiejętności wokalnych i percepcji słuchowej. Utrwalenie terminów: refren, zwrotka. IV.1, IV.7

6. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. Rozwijanie świadomości swojego ciała i przestrzeni. I. 4,I.5,I.8 IV.1

7. Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy poprzez wdrażanie w aktywny udział w zajęciach I zabawach wymagających współzawodnictwa. Oswajanie emocji I uczenie się właściwych zachowań w sytuacjach zwycięstwa i porażki. II.1,II.2,II.8,III.9

8. Rozwijanie umiejętności kodowania i dekodowania czynności za pomocą robota Qobo. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej- kolejności czynności. III.7, III.9 IV.1, IV.5, IV.8, IV,9, IV.12

9. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Realizacja programu „Baby Beetles”. IV.21

30.11-04.12.2020r. Idzie zima ze śniegiem.

1.Wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności poprawnego wypowiadania się m.in. poprzez dbałość o poprawne pod względem artykulacyjnym wymawianie słów i budowanie dłuższych wypowiedzi, wzbogacanie słownika o pojęcia związane z tematami zajęć oraz wdrażanie do rozumienia wieloznaczności wyrazów. Rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie wrażliwości, analizy i syntezy słuchowej. IV.2, IV.5, IV.6, IV.8

2. Kształtowanie postawy pielęgnowania tradycji i zwyczajów poprzez wywoływanie radosnego nastroju oczekiwania na Mikołaja. Kształtowanie postawy radości przyjmowania prezentów I obdarowywania nimi innych. IV.16

3. Określanie pogody i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy. Pobudzanie zmysłów . Badanie i określanie właściwości fizycznych wody, śniegu, lodu. Odczytywanie temperatury z termometru. II. 11, IV.13,IV.16,IV.18

4. Rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego. IV.19

5. Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających liczeniu. IV.12,13,15 III.3,III.5

6. Poznawanie różnorodnych technik plastycznych. Wzbogacanie doświadczeń plastycznych. Doskonalenie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowych. IV. 1,IV.7,IV.8

7. Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała. I. 4,I.5,I.8,IV.1

8. Rozwijanie ekspresji muzycznej I wyobraźni ruchowej poprzez ilustrowanie ruchem treści utworu. IV. 1,IV.7

9. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Realizacja programu „Baby Beetles”. IV.21

LISTOPAD

PIOSENKA: „Jest takie miejsce- Polska”

WIERSZ: „Katechizm polskiego dziecka”

23-27.11.2020 Moje zdrowie i bezpieczeństwo

1.Wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności poprawnego wypowiadania się m.in. poprzez dbałość o poprawne pod względem artykulacyjnym wymawianie słów i budowanie dłuższych wypowiedzi, wzbogacanie słownika o pojęcia związane z tematami zajęć oraz wdrażanie do rozumienia wieloznaczności wyrazów.

Rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie wrażliwości, analizy i syntezy słuchowej. IV.2, IV.5, IV.6, IV.8

2. Poznawanie czynników warunkujących zdrowie.

Kształtowanie prawidłowych postaw i nawyków higieniczno-zdrowotnych

Rozwijanie wiedzy na temat wagi przestrzegania zasad higieny osobistej, wdrażania do dbania o swój wygląd, rozumienie konieczności używania swoich przyborów.

Uwrażliwienie na potrzeby chorych. Wspomaganie rozwoju kompetencji społecznych.

Nabywanie oceny zachowań sprzyjających lub zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu. Uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby. I.4,I .8, II.7,II.8,II.9

3. Zapoznanie z podstawowymi zasadami dbania o higienę jamy ustnej. IV.12

4. Dostrzeganie konsekwencji niewłaściwego ubioru w stosunku do warunków pogodowych. I.2 ,III.9

5. Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających liczeniu. IV.1,IV.2,13,IV.15,

6. Poznawanie różnorodnych technik plastycznych. Rozwijanie wyobraźni, sprawności manualnej. IV. 1, IV.8

7. Nauka piosenek i pląsów. Rozbudzanie ekspresji muzycznej. IV.7, I.5

8. Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała. I.4,I.5,I.8,IV.1

9. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Realizacja programu „Baby Beetles”. IV.21

16-20.11.2020 Moje prawa i obowiązki

1.Wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności poprawnego wypowiadania się m.in. poprzez dbałość o poprawne pod względem artykulacyjnym wymawianie słów i budowanie dłuższych wypowiedzi, wzbogacanie słownika o pojęcia związane z tematami zajęć oraz wdrażanie do rozumienia wieloznaczności wyrazów.

Rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie wrażliwości, analizy i syntezy słuchowej. IV.2, IV.5, IV.6, IV.8

2. Zapoznanie z Konwencją ”Praw dziecka” i uświadomienie posiadania swoich praw oraz koniecznością przestrzegania ich przez inne dzieci. Zapoznanie się z obowiązkami dziecka. II. 4,II.9, III. 6, III.7, III.8

3. Utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. Przestrzeganie zasady używania podstawowych zwrotów grzecznościowych z własnej inicjatywy, bez przypominania dorosłych. III.4

4. Rozwijanie intuicji geometrycznej- nazywanie figur geometrycznych. I.1, I.2, I.3, I.5, IV.2, IV.8, IV.12

5. Poznawanie różnorodnych technik plastycznych. Rozwijanie wyobraźni, sprawności manualnej. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej kolejność czynności. IV.1, IV.8

6. Zachęcenie do eksperymentowania i badania rzeczywistości, poprzez zabawy badawcze. IV.13

7. Kształtowanie wrażliwości w wyniku aktywności muzycznej. Prawidłowe odtwarzanie prezentowanych rytmów. IV.1, IV.7

8. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej oraz ćwiczenie pamięci wzrokowej podczas zabaw ruchowych. I. 4, I.5,I.8

9. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Realizacja programu „Baby Beetles”. IV.21

09-13.11.2020

1.Wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności poprawnego wypowiadania się m.in. poprzez dbałość o poprawne pod względem artykulacyjnym wymawianie słów i budowanie dłuższych wypowiedzi, wzbogacanie słownika o pojęcia związane z tematami zajęć oraz wdrażanie do rozumienia wieloznaczności wyrazów.

Rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie wrażliwości, analizy i syntezy słuchowej. IV.2, IV.5, IV.6, IV.8

2. Wdrażanie dzieci do nawyków higienicznych i kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny podczas pandemii. I.1, III.9, II.9

3. Wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt domowych. Odkrywanie ciekawostek na temat psów i kotów. Rozwijanie właściwych zachowań względem zwierząt. II. 10, IV.1, IV.11, IV.18

4. Utrwalenie swojego adresu i miejsca zamieszkania. III. 3

5. Podsumowanie i pogłębianie wiadomości na temat własnego przedszkola, miejscowości i kraju. Wyrabianie szacunku do symboli narodowych. Kształtowanie postawy patriotycznej. IV. 1,IV.7

6. Utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. Przestrzeganie zasady używania podstawowych zwrotów grzecznościowych z własnej inicjatywy, bez przypominania dorosłych. III.4

7. Poznawanie różnorodnych technik plastycznych. Rozwijanie wyobraźni, sprawności manualnej oraz wyobraźni. IV. 2, IV.11,IV.19

8. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, poprzez zabawy z elementem wspięcia. I.5, I.8

9. Rozwijanie intuicji geometrycznej- nazywanie figur geometrycznych. I.1, I.2, I.3, I.5, IV.2, IV.8, IV.12

10. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Realizacja programu „Baby Beetles”. IV.21

02-06.11.2020

1. Wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności poprawnego wypowiadania się m.in. poprzez

dbałość o poprawne pod względem artykulacyjnym wymawianie słów i budowanie dłuższych wypowiedzi, wzbogacanie słownika o pojęcia związane z tematami zajęć oraz wdrażanie do rozumienia wieloznaczności wyrazów.

Rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie wrażliwości, analizy i syntezy słuchowej. IV.2, IV.5, IV.6, IV.8

2. Wdrażanie dzieci do nawyków higienicznych i kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny podczas pandemii. I.1, III.9, II.9

3. Odnajdywanie symetrii w przyrodzie. Zapoznanie z magnesem – jego właściwościami i działaniem. Prowadzenie działań badawczych, szukanie odpowiedzi na nurtujące pytania. IV.1, IV.11, IV.18

4. Wdrażanie do życia w grupie społecznej m.in. poprzez uczenie czerpania radości ze wspólnej zabawy, zgodnej współpracy przy wykonywaniu wspólnych prac i poszanowania pracy własnej i innych osób. I.1, I.8, I.9,II.2, II.1,III.1, III.9, II.9

5. Kształtowanie słuchu i pamięci w wyniku aktywności muzycznej. IV. 1,IV.7

6. Wspomaganie rozwoju umysłowego i intelektualnego w zakresie kształtowania pojęć matematycznych- odtwarzanie i kontynuowanie rytmów w sytuacjach zadaniowych za pomocą przedmiotów. IV.12,IV.13, IV.15, III.3, III.5

7. Kształtowanie wyobraźni w wyniku aktywności plastycznej. Wzbogacanie doświadczeń plastycznych. Korzystanie z różnorodnych technik. IV. 2, IV.11,IV.19

8. Rozumienie pojęcia „rodzina”. Rozwijanie świadomości o ważnej roli rodziców w życiu rodziny. Wzbogacanie wiedzy o rodzinie. III. 1, III.6

9. Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała. I.5,I.8

10. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.Realizacja programu „Baby Beetles”. IV.21

PAŹDZIERNIK

PIOSENKA: „Jesienna zagadka”

WIERSZ: „Jesienne liście”

19-30.10.2020r.

1. Wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności poprawnego wypowiadania się m.in. poprzez dbałość o poprawne pod względem artykulacyjnym wymawianie słów i budowanie dłuższych wypowiedzi, wzbogacanie słownika o pojęcia związane z tematami zajęć oraz wdrażanie do rozumienia wieloznaczności wyrazów.

Rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie wrażliwości, analizy i syntezy słuchowej. IV.2, IV.5, IV.6, IV.8

2. Wdrażanie dzieci do nawyków higienicznych i kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny podczas pandemii. I.1, III.9, II.9

3. Kształtowanie umiejętności określania zmian w przyrodzie i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni. Wdrażanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania. IV.1, IV.11, IV.18

4. Wdrażanie do życia w grupie społecznej m.in. poprzez uczenie czerpania radości ze wspólnej zabawy, zgodnej współpracy przy wykonywaniu wspólnych prac i poszanowania pracy własnej i innych osób. I.1, I.8, I.9,II.2, II.1,III.1, III.9, II.9

5. Kształtowanie słuchu i pamięci w wyniku aktywności muzycznej. IV.1, IV.7

6. Wspomaganie rozwoju umysłowego i intelektualnego w zakresie kształtowania pojęć matematycznych- odtwarzanie i kontynuowanie rytmów w sytuacjach zadaniowych za pomocą przedmiotów. IV.12,IV.13, IV.15, III.3, III.5

7. Zapoznanie z terminami ”złota jesień”, ”jesienna słota”. Poznawanie stanów skupienia wody i jej właściwości. Poznanie roli wody w przyrodzie. Wzbogacanie słownictwa synoptycznego, rozumienie informacji podawanych w prognozie pogody. IV. 2, IV.11,IV.19

8. Wyrażanie swoich emocji przez działalność plastyczną, posługiwanie się różnorodną techniką plastyczną. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej. Mieszanie barw, odkrywanie nowych kolorów. I.9, IV. 1,IV.2, IV.8, IV.19

9. Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała. I.5, I.8

10. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Realizacja programu „Baby Beetles”. IV.21

12-16.10.2020r.

1. Rozwijanie płynności w mowie poprzez używanie poprawnych form składniowych i fleksyjnych. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, dostrzeganie walorów poznawczych albumów. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej oraz wrażliwości fonemowej. Wdrażanie do słuchania dłuższych opowiadań. IV.2, IV.5, IV.6, IV.8

2. Wdrażanie dzieci do nawyków higienicznych i kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny podczas pandemii. I.1, III.9, II.9

3. Zapoznanie wykorzystania węgla i sol w życiu codziennym, zapoznanie z właściwościami węgla i soli. IV.1, IV.2, IV.11, IV.18

4. Kształtowanie słuchu i pamięci w wyniku aktywności muzycznej. IV.1, IV.7

5. Działalność badawcza, przyrodnicza, zapoznanie z narzędziami badawczymi, prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków. Badanie właściwości mleka i cukru. Rozumienie zdarzeń przyczynowo-skutkowych. IV. 2,IV.11,IV.19

6. Wspomaganie rozwoju umysłowego i intelektualnego w zakresie kształtowania pojęć matematycznych- odtwarzanie i kontynuowanie rytmów w sytuacjach zadaniowych za pomocą przedmiotów. IV.12,IV.13, IV.15, III.3, III.5

7. Wyrażanie swoich emocji przez działalność plastyczną, posługiwanie się różnorodną techniką plastyczną. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej. I.9,IV.1,IV.2,IV.8,IV.19

8. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, realizacja zestawów ćwiczeń zgodnie z przewodnikiem metodycznym. Integracja grupy przez wspólną zabawę ruchową. I.5,I.8

9. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Realizacja programu „Baby Beetles”. IV.21

05-09.10.2020r.

1. Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy z innymi. Doskonalenie do samodzielności podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych. Dbanie o sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw z uwzględnieniem procedur przeciwdziałania COVID-19. I.1,I.2,I.3, I.6, I.7,I.8, II. 1-9, III.5,III.7, III.8, III.9, IV.14,IV19

2. Dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sądzie. Tworzenie kącika przyrody z jesiennych owoców,przetworów.

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych oraz owoców i warzyw. Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia. IV.2, IV.6, IV.8, IV.14, IV.18

3. Rozwijanie umiejętności porozumiewania się poprzez słuchanie poleceń i pytań nauczyciela, wypowiadanie się na określony temat z zachowaniem płynności mówienia i panując nad swoim głosem, słuchanie wypowiedzi innych. IV.2, IV.4, IV.5

4. Gromadzenie doświadczeń przez wykonywanie prac z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych, kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej kolejność czynności. I.7, I.8, I.9, IV.7

5. Rozwijanie poczucia rytmu. Rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej. IV.1, IV.7

6. Wspomaganie rozwoju umysłowego i intelektualnego w zakresie kształtowania pojęć matematycznych- odtwarzanie i kontynuowanie rytmów w sytuacjach zadaniowych za pomocą przedmiotów. IV.13, IV.15, III.3, III.5

7. Wzmacnianie swojego ciała i kształtowanie charakteru przez aktywne ćwiczenia ruchowe, zabawy integrujące. Wzmacnianie odporności i kształtowanie dobrych nawyków, zachęcanie do aktywności fizycznej jako składnika dobrego samopoczucia, budowanie poczucia wartości i własnej sprawności. Udział w XII Europejskim Tygodniu Sportu. I.5, I.8

8. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Realizacja programu „Baby Beetles”. IV.21

21-25.09.2020r.

28-02.10.2020r.

1. Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy z innymi. Doskonalenie do samodzielności podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych. Dbanie o sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw z uwzględnieniem procedur przeciwdziałania COVID-19. I.1,I.2,I.3, I.6, I.7,I.8, II. 1-9, III.5,III.7, III.8, III.9, IV.14,IV19.

2. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu środowiska przyrodniczego jesienią (park, las).

Ukazywanie piękna przyrody i uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza nam świat przyrody jesienią.

Poszerzanie wiadomości na temat życia i sposobu przygotowania się niektórych zwierząt dziko żyjących do zimy(zapadanie w zimowy sen).

Rozpoznawania drzew po liściach i owocach, nazywanie gatunków drzew, poznawanie ich budowy. IV.1, IV.3, IV.16, IV.18

3. Kształtowanie umiejętności komunikowania się: poprawnego wypowiadania się na tle grupy, porozumiewanie się z dorosłymi i rówieśnikami w zabawie oraz w sytuacjach zadaniowych. IV.2, IV.4, IV.5

4. Gromadzenie doświadczeń przez wykonywanie prac z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych, kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej kolejność czynności. I.7, I.8, I.9, IV.7

5. Rozwijanie poczucia rytmu. Rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej. IV.1, IV.7

6. Rozwijanie kompetencji matematycznych – Przybieranie punktu widzenia drugiej osoby. Utrwalenie strony prawej i lewej. Orientacja, iż każdy ma swoją lewą i prawą stronę.

Orientowanie się na kartce papieru, wyznaczanie stron i poszczególnych rogów na kartce papieru, rysowanie obiektów we wskazanym miejscu i w odniesieniu do danego elementu na kartce. IV.13, IV.15, III.3, III.5

7. Wzmacnianie swojego ciała i kształtowanie charakteru przez aktywne ćwiczenia ruchowe, zabawy integrujące. Wzmacnianie odporności i kształtowanie dobrych nawyków, zachęcanie do aktywności fizycznej jako składnika dobrego samopoczucia, budowanie poczucia wartości i własnej sprawności. Udział w Europejskim Tygodniu Sportu. I.5, I.8

8. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Realizacja programu „Baby Beetles”. IV.21

14-18.09.2020r.

1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wyciągania wniosków poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, uogólnianie treści obrazka, dzielenie się własnymi doświadczeniami związanymi z tematyką kompleksową: moja droga do przedszkola. III. 2, III. 3, IV. 2, IV 5

2. Wdrażanie do przestrzegania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz uświadamianie dzieciom zasad zachowania szczególnej ostrożności w czasie panowania pandemii oraz odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych w grupie. III.1, III.2, III.3, III.8

3. Tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu i przestrzeganiu zasad ruchu drogowego w celu prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po ulicach naszego miasta.

Kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego, bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym. I.5, I.7, III.2, III.3, IV.2, IV.4, IV.6

4. Gromadzenie doświadczeń przez wykonywanie prac z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych, kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej kolejność czynności. I.7, I.8, I.9, IV.7

5. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach. IV.1, IV.7

6. Utrwalanie orientacji w przestrzeni. Rozwijanie znajomości lewej i prawej strony. IV.14

7. Rozwijanie sprawności ruchowej, zwinności i zręczności, koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej. I.5, II.9, III.6, III.8

8. Kształtowanie czynności samoobsługowych, wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku na sali podczas zabaw i po ich zakończeniu. III.1, III.2, III.6, III.7, III.9

9. Język angielski: Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Utrwalenie imion bohaterów programu „Baby Beetles” IV.21.

07-11.09.2020r.

1. Zapoznanie dzieci z koleżankami i kolegami w grupie .Ustalenie regulaminu właściwego i bezpiecznego bawienia się na sali i na placu zabaw.

Rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji oraz współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie rówieśników. III.1, III.2, III.3, III.8

2. Wdrażanie do przestrzegania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz uświadamianie dzieciom zasad zachowania szczególnej ostrożności w czasie panowania pandemii oraz odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych w grupie. III.1, III.2, III.3, III.8

3. Kształtowanie umiejętności komunikowania się: poprawnego wypowiadania się na tle grupy, porozumiewanie się z dorosłymi i rówieśnikami w zabawie oraz w sytuacjach zadaniowych. IV.2, IV.4, IV.5

4. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku. IV.1, IV.3, IV.18

5. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach. IV.1, IV.7

6. Orientacja przestrzenna – precyzowanie własnego punktu widzenia oraz słowne ustalanie relacji: Ja i moje otoczenie. IV.14

7. Rozwijanie sprawności ruchowej, zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka. I.5, I.8

8. Kształtowanie czynności samoobsługowych, wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku na sali podczas zabaw i po ich zakończeniu. III.1, III.2, III.6, III.7, III.9

9. Język angielski: Nauka zwrotów na powitanie i pożegnanie. Nauka przedstawiania się i przywitanie się z pacynką. Zapoznanie z bohaterami programu „Baby Beetles”. IV.21

01-04.2020r.

1. Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy z innymi. Doskonalenie do samodzielności podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych. Dbanie o sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw z uwzględnieniem procedur przecidziałania COVID-19. I.1,2,3,6,7,8 II. 1-9 III. 5,7,8,9 IV.14,19

2. Zapoznanie dzieci z zasadami panującymi w nowej grupie rówieśniczej. Ustanowienie kluczowych zasad dla zgodnej i owocnej współpracy na linii nauczyciel- dzieci. Wyjaśnienie, że w każdym miejscu panują jakieś zasady. Poznanie zasad przeciwdziałania COVID-19 w warunkach przedszkolnych w zrozumiały dla dzieci sposób. Wyjaśnienie dlaczego tak ważne jest przestrzeganie higieny w obecnym czasie. Kształtowanie dobrych nawyków i konsekwentne ich przestrzeganie. I.2,7,8,9 III.9 IV. 2,4,5 6,9

3. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych z uwzględnieniem procedur przeciwdziałania COVID. Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i budowania odporności. I. 5,8

4. Poznanie różnorodnej techniki plastycznej – wykonanie pracy plastyczno – technicznej. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.9, IV. 1,2,8,19

5. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. IV. 1,7

6. Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci poprzez zarządzanie przestrzenią, zabawy dydaktyczne i zadania matematyczne adekwatne do wieku dzieci. III.5,6, IV. 13, 15

PIOSENKA: „Na ulicy”

WIERSZ: „Ważne zasady”