WRZESIEŃ

PIOSENKA: „Na ulicy”

WIERSZ: „Ważne zasady”

21-25.09.2020r.

1. Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy z innymi. Doskonalenie do samodzielności podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych. Dbanie o sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw z uwzględnieniem procedur przeciwdziałania COVID-19. I.1,I.2,I.3, I.6, I.7,I.8, II. 1-9, III.5,III.7, III.8, III.9, IV.14,IV19.

2. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu środowiska przyrodniczego jesienią (park, las).

Ukazywanie piękna przyrody i uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza nam świat przyrody jesienią.

Rozpoznawania drzew po liściach i owocach, nazywanie gatunków drzew, poznawanie ich budowy. IV.1, IV.3, IV.16, IV.18

3. Kształtowanie umiejętności komunikowania się: poprawnego wypowiadania się na tle grupy, porozumiewanie się z dorosłymi i rówieśnikami w zabawie oraz w sytuacjach zadaniowych. IV.2, IV.4, IV.5

4. Gromadzenie doświadczeń przez wykonywanie prac z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych, kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej kolejność czynności. I.7, I.8, I.9, IV.7

5. Rozwijanie poczucia rytmu. Rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej. IV.1, IV.7

6. Rozwijanie kompetencji matematycznych – Przybieranie punktu widzenia drugiej osoby. Utrwalenie strony prawej i lewej. Orientacja, iż każdy ma swoją lewą i prawą stronę. IV.13, IV.15, III.3, III.5

7. Wzmacnianie swojego ciała i kształtowanie charakteru przez aktywne ćwiczenia ruchowe, zabawy integrujące. Wzmacnianie odporności i kształtowanie dobrych nawyków, zachęcanie do aktywności fizycznej jako składnika dobrego samopoczucia, budowanie poczucia wartości i własnej sprawności. I.5, I.8

8. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Realizacja programu „Baby Beetles”. IV.21

14-18.09.2020r.

1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wyciągania wniosków poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, uogólnianie treści obrazka, dzielenie się własnymi doświadczeniami związanymi z tematyką kompleksową: moja droga do przedszkola. III. 2, III. 3, IV. 2, IV 5

2. Wdrażanie do przestrzegania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz uświadamianie dzieciom zasad zachowania szczególnej ostrożności w czasie panowania pandemii oraz odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych w grupie. III.1, III.2, III.3, III.8

3. Tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu i przestrzeganiu zasad ruchu drogowego w celu prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po ulicach naszego miasta.

Kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego, bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym. I.5, I.7, III.2, III.3, IV.2, IV.4, IV.6

4. Gromadzenie doświadczeń przez wykonywanie prac z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych, kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej kolejność czynności. I.7, I.8, I.9, IV.7

5. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach. IV.1, IV.7

6. Utrwalanie orientacji w przestrzeni. Rozwijanie znajomości lewej i prawej strony. IV.14

7. Rozwijanie sprawności ruchowej, zwinności i zręczności, koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej. I.5, II.9, III.6, III.8

8. Kształtowanie czynności samoobsługowych, wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku na sali podczas zabaw i po ich zakończeniu. III.1, III.2, III.6, III.7, III.9

9. Język angielski: Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Utrwalenie imion bohaterów programu „Baby Beetles” IV.21.

07-11.09.2020r.

1. Zapoznanie dzieci z koleżankami i kolegami w grupie .Ustalenie regulaminu właściwego i bezpiecznego bawienia się na sali i na placu zabaw.

Rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji oraz współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie rówieśników. III.1, III.2, III.3, III.8

2. Wdrażanie do przestrzegania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz uświadamianie dzieciom zasad zachowania szczególnej ostrożności w czasie panowania pandemii oraz odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych w grupie. III.1, III.2, III.3, III.8

3. Kształtowanie umiejętności komunikowania się: poprawnego wypowiadania się na tle grupy, porozumiewanie się z dorosłymi i rówieśnikami w zabawie oraz w sytuacjach zadaniowych. IV.2, IV.4, IV.5

4. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku. IV.1, IV.3, IV.18

5. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach. IV.1, IV.7

6. Orientacja przestrzenna – precyzowanie własnego punktu widzenia oraz słowne ustalanie relacji: Ja i moje otoczenie. IV.14

7. Rozwijanie sprawności ruchowej, zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka. I.5, I.8

8. Kształtowanie czynności samoobsługowych, wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku na sali podczas zabaw i po ich zakończeniu. III.1, III.2, III.6, III.7, III.9

9. Język angielski: Nauka zwrotów na powitanie i pożegnanie. Nauka przedstawiania się i przywitanie się z pacynką. Zapoznanie z bohaterami programu „Baby Beetles”. IV.21

01-04.2020r.

1. Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy z innymi. Doskonalenie do samodzielności podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych. Dbanie o sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw z uwzględnieniem procedur przecidziałania COVID-19. I.1,2,3,6,7,8 II. 1-9 III. 5,7,8,9 IV.14,19

2. Zapoznanie dzieci z zasadami panującymi w nowej grupie rówieśniczej. Ustanowienie kluczowych zasad dla zgodnej i owocnej współpracy na linii nauczyciel- dzieci. Wyjaśnienie, że w każdym miejscu panują jakieś zasady. Poznanie zasad przeciwdziałania COVID-19 w warunkach przedszkolnych w zrozumiały dla dzieci sposób. Wyjaśnienie dlaczego tak ważne jest przestrzeganie higieny w obecnym czasie. Kształtowanie dobrych nawyków i konsekwentne ich przestrzeganie. I.2,7,8,9 III.9 IV. 2,4,5 6,9

3. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych z uwzględnieniem procedur przeciwdziałania COVID. Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i budowania odporności. I. 5,8

4. Poznanie różnorodnej techniki plastycznej – wykonanie pracy plastyczno – technicznej. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.9, IV. 1,2,8,19

5. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. IV. 1,7

6. Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci poprzez zarządzanie przestrzenią, zabawy dydaktyczne i zadania matematyczne adekwatne do wieku dzieci. III.5,6, IV. 13, 15