CZERWIEC

07.06. – 11.06.2021r. – Na naszym podwórku.

 1. Uświadamianie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów. Rozwijanie u dzieci odpowiedzialności, samodzielności i współdziałania. II 4, 7, 8 III 5, 6
 2. Rozwijanie mowy, umiejętności wypowiadania się na podstawie wierszy , opowiadań, ilustracji, historyjek obrazkowych, filmów edukacyjnych. Nauka rymowanek do wybranych zabaw podwórkowych. Doskonalenie umiejętności czytania. Kształtowanie gotowości do pisania. IV 2,4, 5 III 8,9 I 9
 3. Rozwijanie inteligencji matematycznej. Określenie podstawowych cech różniących poszczególne figury geometryczne. I.4,5, III.1,6,IV.2,12
 4. Podziwianie przyrody w pełni rozkwitu przed nadejściem lata. Porównywanie drzew po kształtach liści i kwiatach. Obserwowanie struktury kory w poszczególnych gatunkach drzew. Obserwacja przyrody na placu przedszkolnym i w parku nadmorskim. IV.18, 19,
 5. Umuzykalnianie dzieci poprzez słuchanie i śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego. Kształtowanie poczucia rytmu. IV 7, I 5
 6. Wzbogacanie doświadczeń plastycznych i konstrukcyjnych dzieci. Tworzenie projektów. Rozwijanie sprawności manualnej IV 8, 9, 11 , II10
 7. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci, wybranych cech motorycznych poprzez ćwiczenia w sali i na świeżym powietrzu. Wykorzystanie nietypowych przyborów gimnastycznych. I.4,5,8 IV.1
 8. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

24.05. – 04.06.2021r. – Święto Rodziny

 1. Rozwijanie u dzieci odpowiedzialności, samodzielności i współdziałania. Wdrażanie do pamiętania o najbliższych i ich uroczystościach, okazywania szacunku i przywiązania. Przygotowywanie drobnych upominków. Wdrażanie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek, umiejętności właściwego i zachowywania się w środkach komunikacji. II 4, 6 III 5, 6
 2. Rozwijanie mowy, umiejętności wypowiadania się na podstawie wierszy , opowiadań, ilustracji, historyjek obrazkowych, filmów edukacyjnych. Poznawanie wyglądu dzieci z różnych stron świata. Doskonalenie umiejętności czytania. Kształtowanie gotowości do pisania. IV 2,4, 5 III 8,9 I 93
 3. Zapoznanie z figurą przestrzenną- kulą. Rozwijanie myślenia matematycznego. IV.2, I.4,5,IV.11,12
 4. Wskazywanie mórz i oceanów, terenów górzystych , terenów zielonych na globusie. Zapoznanie z kontynentami, oraz utrwalenie nazwy kontynentu na, którym leży Polska.
 5. Umuzykalnianie dzieci poprzez słuchanie i śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego. Rozwijanie umiejętności wokalnych. Kształtowanie poczucia rytmu. IV 7, I 5
 6. Kształtowanie wrażliwości estetycznej podczas podejmowania różnorodnych działań plastycznych. Tworzenie prostych zabawek. Rozwijanie sprawności manualnej IV. 8, 9, 11 , I.7
 7. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci, wybranych cech motorycznych poprzez ćwiczenia z wykorzystaniem przyborów gimnastycznych. I.4,5,8 IV.1
 8. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

MAJ

Zamierzenia 04.05.2021-07.05.2021 „W świecie teatru”

1.Kształtowanie właściwych postaw wobec pracy aktora oraz rozbudzanie zainteresowania
teatrem. Wdrażanie zasad kultury, okazywanie szacunku najbliższym. II 2, 9, 10, 11, III 7, 6

2.Rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci. Wzbudzanie zainteresowań sztuką i teatrem – wzbogacanie wiadomości związanych z tematem kompleksowym oraz słownictwa. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podstawie wierszy, opowiadań, ilustracji, filmów edukacyjnych. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania – zabawy z głoską i literą „H, h”. IV 2,4, III 8,9 I 9

3.Rozbudzanie ciekawości o sztuce teatralnej. Poznanie różnego rodzaju teatrów . Poznanie nazw typów lalek teatralnych. Obserwacje przyrody wiosną. Wyjście na spacer- obserwowanie budzącej się do życia przyrody. I.7, I. 10, III.5, IV.1, IV.8

4.Utrwalenie dodawania i odejmowania w zakresie 10. Dodawanie i odejmowanie na konkretach. Utrwalanie nazw miesięcy oraz dni tygodnia. IV.14, IV.15

5.Umuzykalnianie dzieci poprzez słuchanie i śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego.
Rozwijanie poczucia rytmu. IV 7, I 5

6.Wzbogacanie doświadczeń plastycznych poprzez wykonywanie różnych prac plastycznych. Doskonalenie umiejętności odczytywania instrukcji. Rozwijanie sprawności
manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej. IV 8, 9, 11 , II10

7.Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach i zajęciach
ruchowych. I.4,I.5,I.8 IV.1

8.Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz
czynnościach codziennych. IV 21

Zamierzenia 10.05.2021-15.05.2021 „W świecie muzyki”

1.Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych. II 1, 2, 6, 9 III 6,9

2.Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podstawie utworów literackich. Wychowanie do wartości. Wzbogacanie wiadomości związanych z tematem kompleksowym oraz słownictwa. Przygotowanie do pisania i czytania. IV 2, 4, III 8,9, I 9

3. Rozwijanie myślenia matematycznego – rozwijanie orientacji przestrzennej. Utrwalenie kierunków prawa-lewa. Utrwalenie nazw miesięcy i pór roku. IV.14, 15, 16

4.Rozbudzanie zainteresowań o muzyce. Poszerzenie wiedzy na temat filharmonii oraz znanych kompozytorów. IV.7,

5. Umuzykalnienie dzieci poprzez słuchanie i śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego.
Rozwijanie poczucia rytmu. Poznanie zapisu nutowego gamy c-dur. IV 7, I 5

6.Wzbogacanie doświadczeń plastycznych poprzez wykonywanie różnych prac plastycznych. Doskonalenie umiejętności odczytywania instrukcji. Rozwijanie sprawności
manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej. IV 8, 9, 11 , II10

7.Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach i zajęciach
ruchowych. I.4,I.5,I.8 IV.1

8.Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz
czynnościach codziennych. IV 21

Zamierzenia 17.05.2021- 21.05.2021 Łąka wiosną

1. Rozwijanie zainteresowania światem zwierząt, wzbogacanie wiadomości związanych z tematem kompleksowym oraz słownictwa. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podstawie wierszy, opowiadań, ilustracji, filmów edukacyjnych. Doskonalenie operacji czynności umysłowych  IV 2,4, III 8,9 I 9

2.Rozwijanie mowy, umiejętności wypowiadania się na podstawie wierszy , opowiadań, ilustracji, historyjek obrazkowych, filmów edukacyjnych. Doskonalenie umiejętności czytania. Kształtowanie gotowości do pisania. IV 2,4, 5 III 8,9 I 9

3. Rozwijanie myślenia matematycznego. Klasyfikowanie zbirów motyli ze względu na kolor, wielkość i kształt. Przeliczanie od lewej do prawej strony. Utrwalenie kierunków.

4.Poznanie owadów i kwiatów , które można spotkać na łące. czynności sanitarno- porządkowe przed i po posiłku. Rozwijanie zainteresowania światem zwierząt zwrócenie uwagi na ich  pożyteczność , wzbogacanie wiadomości związanych z tematem kompleksowym.

5. Umuzykalnianie dzieci poprzez słuchanie i śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego. Rozwijanie umiejętności wokalnych. Kształtowanie poczucia rytmu. IV 7, I 5

6.Kształtowanie wrażliwości estetycznej podczas podejmowania różnorodnych działań plastycznych. Tworzenie prostych zabawek. Rozwijanie sprawności manualnej IV. 8, 9, 11 , 7.Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci, wybranych cech motorycznych poprzez ćwiczenia z wykorzystaniem przyborów gimnastycznych. I.4,5,8 IV.1

8.Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

*****************************************************************************************************************************

KWIECIEŃ
Piosenka: „Ochroń ziemię” K. Gowik
Wiersz: „Moja Ojczyzna” I .Fabiszewska

04- 09.04.2021r. – Wiosna na wsi.

1.Kształtowanie właściwych postaw wobec pracy rolnika oraz rozbudzanie zainteresowania
wsią i zwierzętami wiejskimi. Podziwianie piękna budzącej się do życia przyrody.
Wdrażanie zasad kultury, okazywanie szacunku najbliższym. II 2, 9, 10, 11, III 7, 6

2.Rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci. Wzbudzanie zainteresowania pracą rolnika i
światem zwierząt wejskich – wzbogacanie wiadomości związanych z tematem
kompleksowym oraz słownictwa. Rozwijanie umiejętności wypowiadzania się na
podstawie wierszy, opowiadań, ilustracji, filmów edukacyjnych. Kształtowanie gotowości
do czytania i pisania – zabawy z głoską i literą „F, f”. IV 2,4, III 8,9 I 9

3.Rozbudzanie ciekawości o zwierzętach na wsi. Poznanie nazw zwierząt ze wsi,
zwyczajów i wyglądu oraz pomieszczeń w których się znajdują. Rozwijanie
zainteresowań poznawczych dzieci o zwierzętach wiejskich. I.7, I. 10, III.5, IV.1, IV.8

4.Poznanie pojęcia „litr” i sposobu mierzenia objętości poprzez rozlewanie w takie same
szklanki. Porównywanie poziomu mleka – utrwalenie nazw , „mniej”, „tyle samo”, „więcej”
IV.14, IV.15

5.Umuzykalnianie dzieci poprzez słuchanie i śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego.
Rozwijanie poczucia rytmu. IV 7, I 5

6.Wzbogacanie doświadczeń plastycznych poprzez wykonywanie prac różnymi technikami
malarskimi. Doskonalenie umiejętności odczytywania instrukcji. Rozwijanie sprawności
manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej. IV 8, 9, 11 , II10

7.Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach i zajęciach
ruchowych. I.4,I.5,I.8 IV.1

8.Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz
czynnościach codziennych. IV 21

12 – 23.04.2021r. – Dbamy o Ziemię.

1.Kształtowanie postawy proekologicznej. Dostrzeganie piękna otaczającego świata.
Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas” – propagowanie zdrowego stylu życia.
Przestrzegania zasad obowiązujących w przedszkolu. II 4, 11 III 7, 6 IV 1

2.Rozwijanie mowy, logicznego myślenia i umiejętności samodzielnego wypowiadania się
na podstawie wierszy, opowiadań, ilustracji, historyjek obrazkowych, filmów
edukacyjnych. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania – zabawy z głoską i literą
„U, u”. Kształtowanie postaw proekologicznych. IV 2,4, III 8,9 I 9

3.Poznanie pojęcia ekologia. Kształtowanie świadomości ekologicznej. Rozumienie
konieczności ochrony środowiska przyrodniczego, kształtowanie nawyków
proekologicznych. Poznanie procesu przetwarzania odpadów. Nauka segregacji
odpadów.

4.Poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej
działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby. Wyjaśnianie określeń: kwiaty
chronione, zwierzęta chronione. Rozwijanie wiedzy na temat zanieczyszczenia
powietrza. IV.18,

5.Klasyfikowanie przedmiotów pod względem różnych cech, jednej cechy lub kilku cech.
Utrwalenie nazw figur geometrycznych. Przeliczanie i klasyfikowanie przedmiotów. IV.12
Doskonalenie rozumienia pojęć matematycznych dotyczących objętości. Przeliczanie i
klasyfikowanie przedmiotów w zakresie 10. Utrwalenie kierunków położenia oraz stron
lewa, prawa. IV.14,IV.15

6.Umuzykalnianie dzieci poprzez słuchanie i śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego.
Rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce. Tworzenie instrumentów
muzycznych. IV 7, I 5

7.Wzbogacanie doświadczeń plastycznych poprzez wykonywanie prac różnymi technikami
malarskimi, pracę według instrukcji. Rozwijanie sprawności manualnej. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. IV 8, 9, 11 , II10

8.Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci, wybranych cech motorycznych. I.4,5,8 , III 5IV.1

9.Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz
czynnościach codziennych. IV 21

26 – 30.04.2021r. – Mój region, moje państwo, moja Unia.

1.Kształtowanie poczucia przynależności narodowej. Utrwalanie nazw i symboli
narodowych. Poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych.
Wzbudzanie zainteresowania rodzinną miejscowością. Rozwijanie odpowiedzialności i
samodzielności i współdziałania. II 4, 6 III 2, 3, 5, 6

2.Poznawanie legend polskich. Wzbogacanie wiadomości związanych z tematem
kompleksowym, słownictwa i umiejętności wypowiadania się. Nauka wiersza „Moja
Ojczyzna” I .Fabiszewskiej. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania – zabawy z
głoską i literą „H, h”. IV 2, 3, 4, 5 III 8,9 I 9

3.Poznawanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, zabytków i miejsc. Nazywanie
największych rzek Polski – Wisły i Odry, morza – Bałtyk, gór -Tatry oraz największych
miast Polski. III.2, IV.9, IV.1O

4.Doskonalenie umiejętności kodowania i postępowania zgodnie z instrukcją. Utrwalenie
aspektu porządkowego liczb. IV.15

5.Umuzykalnianie dzieci poprzez słuchanie i śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego.
Kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie umiejętności wokalnych. IV 7, I 5

6.Wzbogacanie doświadczeń plastycznych i konstrukcyjnych dzieci. Rozwijanie
sprawności manualnej IV 8, 9, 11 , II10

7.Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach i
zajęciach ruchowych, kształtowanie cach motorycznych. I.4,I.5,I.8 IV.1

8.Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz
czynnościach codziennych. IV 21

MARZEC

PIOSENKA: „Wołanie wiosny” K. Gowik
WIERSZ: „Marcowa pogoda” B. Forma

22.03-02.04.2021

 1. Rozwijanie u dzieci odpowiedzialności i samodzielności i współdziałania. Wdrażanie nawyków kultury osobistej. II 4, 6 III 5, 6
 2. Poznawanie oznak wiosny i zwyczajów Wielkanocnych na podstawie literatury dziecięcej. Wzbogacanie wiadomości związanych z tematem kompleksowym, słownictwa i umiejętności wypowiadania się. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania – zabawy z głoską i literą „Ł,ł”. IV 2,4, 5 III 8,9 I 9
 3. Utrwalenie figur geometrycznych oraz kolorów. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania. Próba konstruowania gier planszowych. IV.12
 4. Poszerzenie wiadomości dotyczącej przyrody. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie. Spacer w poszukiwaniu wiosny i jej oznak. IV.2,
 5. Umuzykalnianie dzieci poprzez słuchanie i śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego. Nauka tańca chodzonego. Kształtowanie poczucia rytmu. IV 7, I 5, 4.
 6. Wzbogacanie doświadczeń plastycznych i konstrukcyjnych dzieci. Tworzenie prac półprzestrzennych. Rozwijanie sprawności manualnej IV 8, 9, 11 , II10
 7. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach i zajęciach ruchowych. I.4,I.5,I.8 IV.1
 8. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

15-19.03.2021r. Marcowa pogoda

 1. Wzbudzanie zainteresowania rodzinną miejscowością – poznawanie historii miasta, udział w obchodach święta Kołobrzegu. Poznawanie Rozwijanie u dzieci odpowiedzialności i samodzielności i współdziałania. II 4, 6 III 5, 6
 2. Poznawanie oznak zbliżającej się wiosny na podstawie literatury dziecięcej, wzbogacanie wiadomości związanych z tematem kompleksowym, słownictwa i umiejętności wypowiadzania się. Nauka wiersza B. Formy pt.: „Marcowa pogoda”. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania – zabawy z głoską i literą „U, u”. IV 2,4, 5 III 8,9 I 9
 3. Klasyfikowanie z użyciem kart logicznych .Dostrzeganie cech wspólnych i różnych. Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na jedną cechę. IV.12 , IV. 14
 4. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym wczesną wiosną (pierwsze wiosenne kwiaty, ptaki i zwierzęta).Rozpoznawanie symboli graficznych oznaczających pogodę. Sadzenie nowalijek w sali przedszkolnej, urządzanie kącika przyrody. IV. 16, 18,19
 5. Umuzykalnianie dzieci poprzez słuchanie i śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego. Kształtowanie poczucia rytmu. IV 7, I 5
 6. Doskonalenie umiejętności pracy z instrukcją, wzbogacanie doświadczeń plastycznych i konstrukcyjnych dzieci. Rozwijanie sprawności manualnej IV 8, 9, 11 , II10
 7. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach i zajęciach ruchowych. I.4,I.5,I.8 IV.1
 8. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

08 – 12.03.2021r. – Zwierzęta sprzed milionów lat.

 1. Docenianie roli kobiet. Zachęcanie dzieci do okazywanie sympatii i przyjaźni – obchodzenie Dnia Kobiet. Wdrażanie do przestrzegania zasad obowiązujących w przedszkolu. II 4, 6 III 7, 6
 2. Rozwijanie zainteresowania światem pradawnych zwierząt, wzbogacanie wiadomości związanych z tematem kompleksowym oraz słownictwa. Rozwijanie umiejętności wypowiadzania się na podstawie wierszy, opowiadań, ilustracji, filmów edukacyjnych. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania – zabawy z głoską i literą „U, u”. IV 2,4, III 8,9 I 9
 3. Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 9. Doskonalenie umiejętności liczenia. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi. Utrwalenie kierunków lewa, prawa. IV. 15
 4. Rozbudzanie ciekawości o dinozaurach. Poznanie nazw dinozaurów, zwyczajów i wyglądu. Rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci o zwierzętach sprzed milionów lat. I.7, I. 10, III.5, IV.1, IV.8
 5. Umuzykalnianie dzieci poprzez słuchanie i śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego. Kształtowanie poczucia rytmu. IV 7, I 5
 6. Wzbogacanie doświadczeń plastycznych poprzez wykonywanie prac różnymi technikami malarskimi. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. Rozwijanie sprawności manualnej IV 8, 9, 11 , II10
 7. Rozwijanie współdziałania w zepole ćwiczebnym poprzez udział w grach ruchowych, przestrzeganie obowiązujących zasad. Rozwijanie szybkości i gibkości. I.4,5,8 , III 5IV.1
 8. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

01 – 05.03.2021r. – W świecie zwierząt

1.Kształtowanie własciwych postaw wobec zwierząt. Wdrażanie do zachowywania ostrożności w kontaktach z dzikimi i nieznajomymi zwierzętami. Wdrażanie do przestrzegania zasad obowiązujących w przedszkolu. II 10, 11, III 7, 6

2.Rozwijanie zainteresowania światem zwierząt, wzbogacanie wiadomości związanych z tematem kompleksowym oraz słownictwa. Rozwijanie umiejętności wypowiadzania się na podstawie wierszy, opowiadań, ilustracji, filmów edukacyjnych. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania – zabawy z głoską i literą „Z, z”. IV 2,4, III 8,9 I 9

3.Rozwijanie umiejętności odejmowania w zakresie 8. Przeliczanie różnych zbiorów, klasyfikowanie, porządkowanie ich. Porównywanie liczebności zbiorów . IV 16, IV 15

4.Zapoznanie ze zwierzętami, które można spotkać w ogrodzie zoologicznym. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania pod względem rodzaju ( ssaki, ptaki, owady) IV 2, IV18, II 11

5.Umuzykalnianie dzieci poprzez słuchanie i śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego. Kształtowanie poczucia rytmu. IV 7, I 5

6.Wzbogacanie doświadczeń plastycznych poprzez wykonywanie prac różnymi technikami malarskimi. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. Rozwijanie sprawności manualnej IV 8, 9, 11 , II10

7.Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach i zajęciach
ruchowych. Rozwijanie szybkości i gibkości. I.4,I.5,I.8 IV.1

8.Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

LUTY

PIOSENKA: „Koncert na 102”

WIERSZ: „Bałwan”

22 – 26.02.2021r. – Nie jesteśmy sami w kosmosie

1.Rozbudzanie ciekawości światem i zjawiskami – aktywne uczestniczenie w „Tygodniu eksperymentów”. Doskonalenie umiejętności porozumiewania się i współpracy w zespołach zadaniowych. II4, 8, III1, 2, 5, 8, 9

2.Rozwijanie zainteresowania wszechświatem, wzbogacanie wiadomości związanych z tematem kompleksowym, wzbogacanie słownictwa. Rozwijanie umiejętności wypowiadzania się na temat na podstawie wierszy, opowiadań, ilustracji, filmów edukacyjnych. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania – zabawy z głoską i literą „P
p”. IV 2,4, III 8,9 I 9

3.Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 8. Doskonalenie umiejętności liczenia. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi. IV. 15

4.Poszerzenie wiadomości na temat kosmosu i układu słonecznego. Utrwalenie nazw planet w Układzie Słonecznym. IV.1, IV.3, IV.8, IV.16, IV.19

5.Rozwijanie umiejętności wokalnych oraz rytmicznych. Wzbudzanie zainteresowania instrumentami muzycznymi IV 1, 7, I 5

6.Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.6,7,9; IV.8

7.Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych z wykorzystaniem różnych przyborów sportowych. Zabawy na świeżym powietrzu. I 5, 8

8.Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

15 – 19.02.2021r. – Tak mija nam czas

 1. Zachęcanie dzieci do okazywania sobie gestów przyjaźni – robienia sobie miłych niespodzianek. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw na śniegu i lodzie. Wdrażanie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz dostosowania ubioru do panujących warunków atmosferycznych. I 2,4,5, III 5,7
 2. Wzbogacanie wiadomości związanych z tematem kompleksowym, wzbogacanie słownictwa. Rozwijanie umiejętności wypowiadzania się na temat, budowania wypowiedzi poprawnych gramatycznie, składniowo i logicznie. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania. IV 2,4, III 8,9 I 9
 3. Odtwarzanie i kontynuowanie rytmów w sytuacjach zadaniowych. Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 7. Wprowadzenie dodawania w zakresie 7. 8. IV. 9, 12, 15
 4. Dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni i nocy, pór roku, dni tygodnia i miesięcy w roku. IV. 16, 18
 5. Rozwijanie ekspresji muzycznej i wyobrażni ruchowej poprzez ilustrowanie ruchem utworów muzycznych i piosenek. IV 1, 7, I 5
 6. Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.6,7,9; IV.8
 7. Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe. Ćwiczenia gimnastyczne z użyciem szarf . I. 5, 8
 8. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

08 – 12.02.2021r. – Zabawy na śniegu

1.Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw na śniegu i lodzie. Wdrażanie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz dostosowania ubioru do panujących warunków atmosferycznych. I 2,4,5, III 5,7

2.Rozwijanie logicznego myślenia, ustalanie następstw zdarzeń na podstaie historyjki obrazkowej. Swobodne posługiwanie się językiem mówionym. Poznanie zasad bezpiecznych zabaw na śniegu. Przygotowanie do pisania i czytania – zabawy z literą G,g II 4, 5 IV 2,4,5 III 8,9 I 9

3.Liczenie z użyciem liczebników porządkowych i głównych. Przeliczanie sylwet symbolizujących dni tygodnia od lewej i prawej strony. IV. 15, 16

4.Poszerzanie wiedzy dotyczącej sportów zimowych. Ustalenie zasad bezpiecznych zabaw na śniegu. Obserwowanie pogody w zimowej scenerii. IV 1,18, II 11

5.Rozwijanie ekspresji muzycznej i wyobrażni ruchowej poprzez ilustrowanie ruchem utworów muzycznych i piosenek. IV 1, 7, I 5

6.Pobudzanie inicjatywy twórczej, pomysłowosci w podejmowaniu nowych zadań poprzez łączenie technik plastycznych oraz stosowanie indywidualnych rozwiazań. I 7, II 11, IV 1, 8, 18,

7.Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych w sali i na świeżym powietrzu. I.4,I.5,I.8 IV.1

8.Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

01.02.2021-05.02.2021 Babcia i dziadek

 1. Wdrażanie do pamięci o najbliższych i ich świętach, kształtowanie postawy pełnej szacunku w stosunku do starszych – zauważanie ich roli w rodzinie. Opiekowanie ptakami pozostającymi na zimę w Polsce. II 10, I 3, III 6
 2. Dziecko aktorem- przygotowywanie programu artystycznego z okazji Dnia babci i dziadka. Wdrażanie do wyrazistego mówienia. Rozwijanie umiejętności współpracy na scenie.
  Przygotowanie do pisania i czytania – zabawy z literą B,b II 4, IV 1, 2,4,5 III 8,9 I 9
 3. Wprowadzenie graficznego zapisu cyfry 7. Przeliczanie różnych zbiorów, klasyfikowanie, porządkowanie ich. Porównywanie liczebności zbiorów .
 4. Utrwalenie nazw dni tygodnia. Dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni i nocy, pór roku, dni tygodnia i miesięcy w roku. IV. 16
 5. Nauka piosenki „Koncert na 102”. Kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie umiejętności muzykowania za pomocą instrumentów perkusyjnych. IV 7, I 5
 6. Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. Rozwijanie sprawności manualnej , poprzez przygotowanie niespodzianki dla babci i dziadka (I.6,7,9; IV.8)
 7. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. Rozwijanie świadomości swojego ciała i przestrzeni.
  I.4,I.5,I.8 IV.1
 8. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

STYCZEŃ

Piosenka „Ptasi bar” K. Gowik
Wiersz „Ptasia stołówka” B. Forma

25 – 29.01.2021r. – Pamiętajmy o zwierzętach

1.Uwrażliwienie dzieci na los zwierząt podczas zimy. Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec ptaków pozostających na zimę w Polsce. Wdrażanie do zdrowego odżywiania się. II 10, I 3

2.Rozwijanie logicznego myślenia, przewidywanie następstw zdarzeń – układanie historyjki obrazkowej. Nauka wiersza „Ptasia stołówka”. Swobodne posługiwanie się językiem mówionym. Przygotowanie do pisania i czytania – zabawy z literą N,n IV 2, 4, 5 III 8,9, I 9

3.Utrwalanie nazw figur geometrycznych – klasyfikacja zbiorów. Wyodrębnianie części wspólnej zbiorów, tworzenie zbiorów na podstawie wspólnych cech. IV 12, 14

4.Rozwijanie zainteresowania światem ptaków – rozpoznawanie i nazywanie wybranych ptaków. Poznanie ptaków, które odlatują na zimę w ciepłe kraje oraz, które zostają na zimę w Polsce. IV18, II 11

5.Nauka piosenki „Ptasi bar”. Rozwijanie słuchu. Rozwijanie umiejętności muzykowania za pomocą instrumentów perkusyjnych. IV 7, I 5

6.Rozwijanie pracy w zespole oraz małej motoryki poprzez wykonywanie prac plastyczno -technicznych. IV 8, 9, 11 , II1

7.Kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała, rozwijanie zręczności. I 5,8

8.Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

18.01. – 22.01.2021r. W świecie baśni

1.Rozwijanie współpracy oraz relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku
i akceptacji. Wyzwalanie dziecięcej radości oraz poznawanie atrakcyjnych form spędzania czasu – bal karnawałowy. II 1, 2, 6, 9 III 6,9

2.Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podstawie utworów literackich. Tworzenie własnych opowiadań i bajek na pdstawie ilustracji. Odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości. Wychowanie do wartości. Przygotowanie do pisania i czytania.
IV 2, 3, 4, 5 III 8, I 9

3.Zapoznanie ze znakami równości, mniejszości i większości. Klasyfikacja zbiorów. IV 15

4.Doświadczanie zimy w bezpośrednim kontakcie z naturą. IV 1

5.Słuchanie muzyki oraz piosenek z repertuaru dziecięcego i bajek. Improwizacjie taneczne, melodyczne i instrumentalne. Rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce i do muzyki. IV 7, I 5

6.Rozwijanie wyobraźni artystycznej poprzez projektowanie i tworzenie prac plastyczno – technicznych. IV 8, II 4

7.Zaspakajanie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystanie z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. I 5,8

8.Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

GRUDZIEŃ

Piosenka „Weseli Anieli”
Wiersz „Zdrowie mam, bo o siebie dbam” A. Dziechciarczyk

14 – 18.12.2020r. – Nadchodzi zima i Święta Bożego Narodzenia

 1. Rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności podczas wykonywania różnych czynności
  życia codziennego, pełnienie dyżurów. Wdrażanie dzieci do czynnego uczestnictwa w świątecznych przygotowaniach – zachęcanie do pomocy. I 7, III 1, 7, II 2, 4, 9
 2. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania sie na określony temat. Poznawanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Poznanie znaczenia słów „tradycja , „zwyczaj”. Przygotowanie do pisania i czytania. IV 2, 4, 5 II 4, III 8,9, I 9
 3. Rytmiczna organizacja czasu. IV 16
 4. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą. Poznawanie właściwości śniegu/lodu. Rozpoznawanie i nazywanie drzew iglastych – jodła, świerk, sosna. IV18
 5. Rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę piosenek i kolęd. Kształtowanie poczucia rytmu. IV 7, I 5
 6. Rozwijanie sprawności plastyczno – technicznych. Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni. IV 8, 9, 11 II 4
 7. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej. Kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała. I 5,8
 8. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

07 – 11.12.2020r. – Zdrowie naszym skarbem

 1. Dbałości o higienę całego ciała. Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych. Wdrażanie do zdrowego odżywiania, przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw. III 3, 7, II 2,9
 2. Rozwijanie umiejętności wyrażania swojego rozumienia świata za pomocą języka mówionego. Przygotowanie do pisania i czytania – zabawy z literą K,k IV 2, 4, III 8,9, I 9
 3. Wyodrebnianie i nazywanie figur gwometrycznych płaskich. Tworzenie konstrukcji, klasyfikowanie, opisywanie cech. IV 12
 4. Rozwijanie postawy prozdrowotnej; rozumienie znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka.
 5. Śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego. Rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce i do muzyki. IV 7, I 5
 6. Wspomaganie małej motoryki poprzez wykonywanie prac plastycznych – technicznych. IV 8, 9, 11 II 4
 7. Rozwijanie sprawności fizycznej. Kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała. I 5,8
 8. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

30.11. – 04.12.2020r. Co robimy w wolnym czasie

1.Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych. II 1, 2, 6, 9 III 6,9

2.Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podstawie utworów literackich. Wychowanie do wartości. Przygotowanie do pisania i czytania. IV 2, 4, III 8,9, I 9

3.Rozwijanie myślenia matematycznego poprzez zapoznanie z liczbą 6 w pojęciu kardynalnym i porządkowym. IV 15

4.Zapoznawanie dzieci z surowcami naturalnymi Polski – sól, węgiel. Doświadczanie.

5.Śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego. Rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce i do muzyki. IV 7, I 5

6.Rozwijanie wyobraźni przestrzennej poprzez tworzenie prac plastyczno – technicznych. Doskonalenie umiejętności odczytywania instrukcji. IV 8,9 II 4

7.Rozwijanie sprawności fizycznej, Przeciwdziałanie plaskostopiu. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu. I 5,8

8.Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

LISTOPAD

Piosenka „Taniec w deszczu” K. Gowik
Wiersz: „Szara godzina” E.Szelburg – Zarębina

23 – 27.11.2020r. Jesienna szaruga

 1. Rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności podczas wykonywania różnych czynności
  życia codziennego, pełnienie dyżurów. Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku. I 1, 2,3 III 9, II 4
 2. Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie płynności językowej. Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego. Przygotowanie do pisania i czytania. IV 2, 3,5 , III 8
 3. „Zgodnie gram” – matematyczne zabawy z kodowaniem. Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania. IV 15
 4. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk przyrodniczych. Prowadzenie kalendarza pogody. Zapoznanie ze sposobami przygotowania zwierząt do zimy. IV 9,18, II 11
 5. Nauka piosenek i pląsów. Rozbudzanie ekspresji muzycznej. IV 7, I 5
 6. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności. Tworzenie prac związanych z jesienią, rozwijanie sprawności manualnej. IV 8, 9, 11 II 4
 7. Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych. I 5,8
 8. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

16 – 20.11.2020r. Urządzenia elektryczne

 1. Rozwijanie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami poprzez zabawy swobodne. Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z wybranych urządzeń technicznych. I 1 III 6,7, 9, II 8, 9
 2. Rozwijanie umiejętności wyrażania swojego rozumienia świata, zjawisk za pomocą języka mówionego. Rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich, przygotowanie do pisania. IV 2, 4, 5 , III 8
 3. Rozwijanie myślenia matematycznego poprzez zapoznanie z liczbą 5 w pojęciu kardynalnym i porządkowym. Zapoznanie z wyglądem cyfry 5. IV 15
 4. Rozwijanie zainteresowania wynalazkami techniki – elektryczność. Zapoznawanie ze źródłami pozyskiwania prądu zwłaszcza ekologicznymi oraz wdrażanie do jego oszczędzania IV 18, II 11
 5. Śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego. Rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce i do muzyki. IV 7, I 5
 6. Doświadczenia konstrukcyjno – techniczne, rozwijanie umiejętności pracy wg instrukcji. Bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych IV 8, 9, 11 II 4
 7. Rozwijanie sprawności motorycznych dziecka, przeciwdziałanie płaskostopiu. I 5,8
 8. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV.21


PIOSENKA: „Rodzinka pór roku”
WIERSZ: „Dom”

9-13.11.2020 – DOMY I DOMKI

 1. Wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności poprawnego wypowiadania poprzez
  budowanie dłuższych wypowiedzi, wzbogacanie słownika dziecka. Przygotowanie do pisania
  i czytania – poznawanie litery I, i . I V 2, 4, 5 , 20; III 2, 8; I 9
 2. Rozwijanie intuicji geometrycznej- nazywanie figur geometrycznych. I 1, I 2, I 3, I 5, IV 2, IV
  8, IV 12
 3. Poznanie na wybranych przykładach ( jeż, wiewiórka, bocian) jak zwierzęta przygotowują
  się do nadchodzącej zimy. IV 18
 4. Kształtowanie słuchu i pamięci w wyniku aktywności muzycznej. IV.1, IV.7
 5. Wyrażanie swoich emocji przez działalność plastyczną, posługiwanie się różnorodną
  techniką plastyczną. Mieszanie barw, odkrywanie nowych kolorów. I.9, IV. 1,IV.2, IV.8, IV.19
 6. Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała. I.5, I.8
 7. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka . IV.21

2-6.11.2020 – Jesienna pogoda

 1. Wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności poprawnego wypowiadania poprzez budowanie dłuższych wypowiedzi, wzbogacanie słownika dziecka. Przygotowanie do pisania
  i czytania – poznawanie litery E, e. I V 2, 4, 5 , 20; III 2, 8; I 9
 2. Zapoznanie z liczbą 4 w pojęciu kardynalnym, porządkowym i miarowym. Kodowanie poprzez zabawę . IV 15
 3. Kształtowanie umiejętności określania zmian w przyrodzie i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesiennej pogody. IV.1, IV.11, IV.18
 4. Kształtowanie słuchu i pamięci w wyniku aktywności muzycznej. IV.1, IV.7
 5. Poznanie roli wody w przyrodzie. Wzbogacanie słownictwa synoptycznego, rozumienie informacji podawanych w prognozie pogody. IV. 2, IV.11,IV.19
 6. Wyrażanie swoich emocji przez działalność plastyczną, posługiwanie się różnorodną techniką plastyczną. Mieszanie barw, odkrywanie nowych kolorów. I.9, IV. 1,IV.2, IV.8, IV.19
 7. Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała. I.5, I.8
 8. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka . IV.21

PAŹDZIERNIK

Wiersz „Dziwny pies” D. Wawiłow
Piosenka „Idzie jesień poprzez świat”

19 – 23. 10.2020r. – Moja rodzina

1.Akceptowanie zasad panujących w grupie i stosowanie się do nich. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną. Utrwalanie znajomości własnego adresu zamieszkania. Zachęcanie dzieci do pomocy w obowiązkach domowych. III 3, 7, II 2,9

2.Rozumienie pojęcia „rodzina”. Rozwijanie zainteresowania pracą rodziców – wzbogacanie czynnego słownika dzieci o pojęcia związane z zawodami. Przygotowanie do pisania i czytania – poznawanie litery M,m IV 2, 4, 5 , 20; III 2, 8; I 9

3.Zapoznanie z liczbą 3,4 w pojęciu kardynalnym, porządkowym i miarowym. Kodowanie poprzez zabawę – wstęp do kodowania. IV 15

4.Zapoznanie ze sposobami przygotowania zwierząt do zimy. IV 18, II 11

5.Śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego – rozwijanie umiejętności wokalnych, umuzykalnienie dzieci. Rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce i do muzyki. IV 7, I 5

6.Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastyczno – technicznych. IV 8, 9, 11 II 4

7.Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała. I 5,8

8. Nauka słów związanych z jedzeniem. Nauka wyrażania swoich upodobań żywieniowych. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

05- 16. 10.2020r. – Jesień w sadzie i ogrodzie

1.Rozwijanie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami poprzez zabawy swobodne. Wyrabianie nawyków higienicznych. I 1 III 9, II 9

2.Rozwijanie umiejętności wyrażania swojego rozumienia świata, zjawisk za pomocą języka mówionego. Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego. Przygotowanie do pisania i czytania – poznawanie liter Oo, Aa IV 2, 5 , III 8

3.Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia – poznawanie cyfr 1 i 2 IV 15

4.Rozwijanie zainteresowania światem roślin – rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców, warzyw i drzew owocowych. Nazywanie przetworów z owoców i warzyw. IV 18, II 11

5.Śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego. Rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce i do muzyki. IV 7, I 5

6.Rozwijanie wrażliwości plastycznej i konstrukcyjnej poprzez tworzenie prac związanych z jesienią, rozwijanie sprawności manualnej. IV 8, 9, 11 II 4

7.Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe w sali i na powietrzu. I 5,8

8. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

WRZESIEŃ

Wiersz:Grzeczne słówka” A. Galica

Piosenka: „Znowu w przedszkolu”

1 -11. 09.2020r. – Powrót do przedszkola

 1. Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Adaptacja dzieci nowoprzyjętych i integracja dzieci w grupie. Wzmacnianie poczuczucia bezpieczeństwa – poznawanie zasad przedszkolnych oraz związanych z pandemią COVID19 III 2, 7,8 II 1,2 ,4,6,9 IV 15
 2. Rozwijanie mowy i myślenia. Wyrabianie umiejętności poprawnej mowy, stosowanie prawidłowych form składniowych. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania poprzez analizę i syntezę słuchową wyrazów o prostej budowie fonetycznej, ćwiczenia grafomotoryczne. IV 2, 5 , III 8 I 7
 3. Poznawanie ważniejszych regionów Polski i świata. IV 12,10
 4. Słuchanie i śpiewanie piosenek. Wdrażanie do udziału w zabawach rytmiczno – ruchowych . I 5, IV 7,
 5. Rozwijanie orientacji przestrzennej – precyzowanie własnego punktu widzenia oraz słowne ustalanie relacji Ja i moje otoczenie. IV 14
 6. Rozwijanie sprawności manualnych poprzez tworzenie prac plastycznych. IV 8
 7. Zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu. Rozwijanie sprawności fizycznej z wykorzystaniem Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. I 4 5,8
 8. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

14 -18. 09.2020r. – Moja droga do przedszkola

 1. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów regulujących współżycie w grupie. Kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego, bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym. III 5, 7
 2. Ćwiczenie kompetencji językowych podczas wypowiedzi na temat wiersza, opowiadania, obrazka. Poznanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach przez pieszych, roli policjanta, zapamiętywanie numerów alarmowych. Wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas wypowiedzi innych, szanowanie prawa innych do ukończenia wypowiedzi. IV 2, 5, 9 III 8
 3. Prawa strona, lewa strona – rozwijanie umiejętności wyznaczania kierunków w odniesieniu do swojej osoby. Koło – poznanie cech figury geometrycznej .IV 12, 14
 4. Poszerzanie wiadomości na temat ochrony środowiska – oglądanie sprktaklu „Zielony Kopciuszek” I 1, IV 1, 3, II 11, IV 18
 5. Aktywne słuchanie piosenki oraz uwrażliwienie na zmiany artykulacyjne i dynamiczne.IV 1, 7, I 5
 6. Kształtowanie umiejętności łączenia różnorodnych materiałów i tworzenia form przestrzennych. Rozwijanie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo – ruchowej. IV 8, I 6
 7. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe w sali i na powietrzu. I 5,8
 8. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

21.09-02.10.2020r. – Nadeszła jesień

 1. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów regulujących współżycie w grupie. Kształtowanie kultury osobistej, wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych III1, 4, 5, 7, II8
 2. Wypowiadanie się na określony temat. Nabywanie umiejętności formułowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym. Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych. IV 2, 5,8, 9 III 8, I 7
 3. Liczenie z użyciem liczebników porządkowych i głównych. Utrwalanie orientacji w schemacie ciała -strona, prawa, lewa. IV 14, 15
 4. Rozwijanie zainteresowania światem roślin i zwierząt Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią. IV 18, II 11
 5. Rozwijanie pamięci muzycznej, słuchu, głosu i poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych. IV 1, 7, I 5
 6. Rozwijanie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo – ruchowej w zabawach plastyczno – technicznych. Doskonalenie umiejętności pracy w zespole. IV 8, I 6
 7. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe w sali i na powietrzu. I 5,8
 8. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21