WRZESIEŃ

Wiersz:Grzeczne słówka” A. Galica

Piosenka: „Znowu w przedszkolu”

1 -11. 09.2020r. – Powrót do przedszkola

 1. Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Adaptacja dzieci nowoprzyjętych i integracja dzieci w grupie. Wzmacnianie poczuczucia bezpieczeństwa – poznawanie zasad przedszkolnych oraz związanych z pandemią COVID19 III 2, 7,8 II 1,2 ,4,6,9 IV 15
 2. Rozwijanie mowy i myślenia. Wyrabianie umiejętności poprawnej mowy, stosowanie prawidłowych form składniowych. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania poprzez analizę i syntezę słuchową wyrazów o prostej budowie fonetycznej, ćwiczenia grafomotoryczne. IV 2, 5 , III 8 I 7
 3. Poznawanie ważniejszych regionów Polski i świata. IV 12,10
 4. Słuchanie i śpiewanie piosenek. Wdrażanie do udziału w zabawach rytmiczno – ruchowych . I 5, IV 7,
 5. Rozwijanie orientacji przestrzennej – precyzowanie własnego punktu widzenia oraz słowne ustalanie relacji Ja i moje otoczenie. IV 14
 6. Rozwijanie sprawności manualnych poprzez tworzenie prac plastycznych. IV 8
 7. Zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu. Rozwijanie sprawności fizycznej z wykorzystaniem Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. I 4 5,8
 8. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

14 -18. 09.2020r. – Moja droga do przedszkola

 1. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów regulujących współżycie w grupie. Kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego, bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym. III 5, 7
 2. Ćwiczenie kompetencji językowych podczas wypowiedzi na temat wiersza, opowiadania, obrazka. Poznanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach przez pieszych, roli policjanta, zapamiętywanie numerów alarmowych. Wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas wypowiedzi innych, szanowanie prawa innych do ukończenia wypowiedzi. IV 2, 5, 9 III 8
 3. Prawa strona, lewa strona – rozwijanie umiejętności wyznaczania kierunków w odniesieniu do swojej osoby. Koło – poznanie cech figury geometrycznej .IV 12, 14
 4. Poszerzanie wiadomości na temat ochrony środowiska – oglądanie sprktaklu „Zielony Kopciuszek” I 1, IV 1, 3, II 11, IV 18
 5. Aktywne słuchanie piosenki oraz uwrażliwienie na zmiany artykulacyjne i dynamiczne.IV 1, 7, I 5
 6. Kształtowanie umiejętności łączenia różnorodnych materiałów i tworzenia form przestrzennych. Rozwijanie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo – ruchowej. IV 8, I 6
 7. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe w sali i na powietrzu. I 5,8
 8. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

21 -25. 09.2020r. – Nadeszła jesień

 1. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów regulujących współżycie w grupie. Kształtowanie kultury osobistej, wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych III1, 4, 5, 7, II8
 2. Wypowiadanie się na określony temat. Nabywanie umiejętności formułowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym. Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych. IV 2, 5,8, 9 III 8, I 7
 3. Liczenie z użyciem liczebników porządkowych i głównych. Utrwalanie orientacji w schemacie ciała -strona, prawa, lewa. IV 14, 15
 4. Rozwijanie zainteresowania światem roślin i zwierząt Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią. IV 18, II 11
 5. Rozwijanie pamięci muzycznej, słuchu, głosu i poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych. IV 1, 7, I 5
 6. Rozwijanie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo – ruchowej w zabawach plastyczno – technicznych. Doskonalenie umiejętności pracy w zespole. IV 8, I 6
 7. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe w sali i na powietrzu. I 5,8
 8. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21