PAŹDZIERNIK

Wiersz: „Jesienny pociąg”

Piosenka: ” Kłótnia kaloszy”

Co z czego otrzymujemy? 19-23.10.20r.

  1. Wzbogacenie pojęć i słownictwa z zakresu omawianej tematyki poprzez wykorzystywanie odpowiedniej literatury dziecięcej. Poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody.  IV. 2, 4, 6, 20
  2. Zapoznanie z figurą geometryczną-prostokątem. Utrwalanie nazw liczebników porządkowych. IV. 12, 15
  3. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności przyrodniczych i poznawczych podczas wykonywania doświadczeń pozwalających zrozumieć różne etapy powstawania wybranych produktów.  IV. 18, 19
  4. Wzmacnianie swojego ciała poprzez aktywne ćwiczenia ruchowe. Zachęcanie do aktywności fizycznej w celu lepszego samopoczucia. I. 5, 8
  5. Rozwijanie doświadczeń poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastyczno-technicznych. Kształtowanie umiejętności odczytywania polecenia obrazkowego.   IV. 8
  6. Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu ekspresji muzycznych. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu.  IV. 7
  7. Wyrabianie na co dzień odpowiednich nawyków dotyczących utrzymania zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zasad higieny i bezpieczeństwa podczas pandemii.  I. 2, 4, 8 II. 9, III. 9

 

 

05-09.10.2020  Idzie jesień przez ogród i sad

12-16.10 2020 Idzie jesień do zwierząt

1.      Rozwijanie płynności w  mowie poprzez używanie poprawnych form składniowych i fleksyjnych.  Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, dostrzeganie walorów poznawczych albumów. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej oraz wrażliwości fonemowej. Wdrażanie do słuchania dłuższych opowiadań.  IV. 2,  IV. 5, IV. 6, IV.8

2.      Rozwijanie umiejętności kodowania i dekodowania czynności za pomocą robota Qobo. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej- kolejności czynności. III. 7, 9 IV. 1, 5, 8, 9, 12

3.      Rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce i do muzyki. Doskonalenie  słuchu muzycznego. IV.7, I.5

4.      Rozwijanie wrażliwości plastycznej i konstrukcyjnej poprzez tworzenie prac wiązanych z jesienią. Nabywanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. IV.8

5.      Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe w sali i na powietrzu. I. 5, 8

6.      Rozwijanie zainteresowań światem roślin i zwierząt. Poznawanie właściwości wybranych produktów. IV. 8, 9, 11 II.4

7.      Rozwijanie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami poprzez zabawy swobodne. Wyrabianie nawyków higienicznych. I.1, III.9, II.9

8.      Jęyk angielski: uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Zapoznanie dzieci ze słownictwem związanym z jesienią, zjawiskami atmosferycznymi oraz akcesoriami na jesienną pogodę. IV. 21

 

 

WRZESIEŃ

21-25.09.2020  Nadeszła jesień

28.09-02.10 2020 Jesień w lesie

1.      Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Nabieranie płynności w mowie, używanie poprawnych form składniowych i fleksyjnych. Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych. IV.2 , 5, 8, 9  III. 8 I. 7

2.      Poznawanie nowej pory roku. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią-w lesie.  IV. 1, 3, 16, 18  

3.      Rozpoznawanie i nazywanie wartości i zachowań społecznych. Wdrażanie do przestrzegania kodeksu grupy, uważnego słuchania nauczyciela oraz zgodne współistnienie z rówieśnikami. II. 1, 2, 4, 6,  8 III. 1, 2, 4, 5, 6, 7 ,8

4.      Rozwijanie intuicji geometrycznej, poznawanie podstawowych cech figur. Liczenie z użyciem liczebników głównych i porządkowych. IV. 12, 15

5.      Eksperymentowanie z materiałem plastycznym  wykonując prace płaskie i przestrzenne. IV.8, 16

6.      Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe w sali i na powietrzu. I.5, 8

7.      Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu.    IV.1, 7

8.      Nabieranie świadomości i kontroli własnego ciała, ćwiczenie wytrzymałości poprzez różne formy treningu podczas Europejskiego  Tygodnia Sportu. I. 4, 5, 8

9.      Wyrabianie nawyków higienicznych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19. Doskonalenie samodzielności podczas czynności porządkowych oraz samoobsługowych. I. 1, 2, 3, 7,

10.     Język angielski: uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Zapoznanie dzieci ze słownictwem związanym z przyborami szkolnymi, jesienią zjawiskami atmosferycznymi oraz akcesoriami na jesienną pogodę. IV. 21

 

14-18.09.2020r. 

1.      Nabywanie wiadomości na temat bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym –rozwijanie mowy i myślenia.   III. 2, III. 3,  IV. 2, IV 5

2.      Utrwalanie orientacji w przestrzeni. Rozwijanie znajomości lewej i prawej strony. IV. 15

3.      Uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk przyrodniczych i społecznych. III.6, III.7,  IV. 18

4.      Rozwijanie zdolności artystycznych i doświadczeń plastycznych.  IV.8

5.      Kształtowanie pozytywnego stosunku do aktywności fizycznej. I. 4, I. 5, I. 9

6.      Rozwijanie umiejętności operowania oddechem podczas śpiewu. IV. 1, IV. 7

7.      Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych, wdrażanie do profilaktyki oraz radzenia sobie w warunkach pandemii. I.1, I. 2

8.      Wdrażanie dzieci do utrzymywania porządku na sali podczas zabawy i jej zakończeniu. III. 1, III. 2, III. 6, III. 7, III. 9

9.      Język angielski: zapoznanie dzieci ze słownictwem związanym z powitaniem, pożegnaniem, kolorami, liczbami i przyborami szkolnymi.      IV. 21

Piosenka: „Wspomnienia z wakacji”
Wierszyk: „Wesołki”
 
 

WRZESIEŃ 

01-11.09.2020r. 

1.   Wzbogacenie pojęć i słownictwa z zakresu omawianej tematyki poprzez wykorzystywanie odpowiedniej literatury dziecięcej. IV. 2, 6

2.   Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Różnicowanie cech rozpoznawanych za pomocą dotyku, smaku, węchu, słuchu i wzroku. IV. 18

3.   Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy muzyczno- ruchowe  oraz ćwiczenia gimnastyczne. I. 5, 8

4.   Poszerzenie doświadczeń plastycznych poprzez łączenie ze sobą różnych technik. IV. 8

5.   Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu ekspresji muzycznych. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. IV. 7

6.   Wyrabianie na co dzień odpowiednich nawyków dotyczących utrzymania zdrowia oraz higieny. I. 1, 2, 4, 8

7.   Kształtowanie orientacji przestrzennej. Różnicowanie strony lewej i prawej. IV. 14