STYCZEŃ

WIERSZ: „Wiersz o dwunastu miesiącach”

PIOSENKA: „ Pytania do babci i dziadka”

Kochani dziadkowie 18.-22.01 2021r.

1.Poznawanie przybliżonych dat świąt rodzinnych, rozwijanie pamięci i uwagi. Rozwijanie umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi na określony temat. Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do starszych. IV. 2, 5, 6,  II. 2, 9 III. 2, 3, 4, 6

2.Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach gimnastycznych na sali i na świeżym powietrzu. I. 4, 5, 8

3.Kształtowanie poczucia rytmu poprzez zabawy przy muzyce. Zapoznanie z różnorodnością instrumentów muzycznych. IV. 7, I. 5

4.Rozwijanie samodzielności podczas codziennych prac porządkowych oraz pełnienia funkcji dyżurnego. I. 2, 3, 7

5.Odtwarzanie i kontynuowanie rytmów w sytuacjach zadaniowych. Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 6 – 8. IV. 9, 12, 15

6.Rozwijanie kreatywności i pomysłowości dzieci podczas wykonywania upominków na Dzień Babci i Dziadka. IV. 7, 8

7.Poszerzanie wiedzy meteorologicznej poprzez stworzenie kalendarza pogody.Poznawanie  roślin oraz dokonywanie obserwacje przyrodniczych podczas zakładania ogródka/zielnika. IV. 1, 18, I. 7 II. 11

8.Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV.21

 

GRUDZIEŃ

PIOSENKA: „Mizerna cicha”

WIERSZ: „Mikołaj”

14-23.12.2020r. Idą święta

1.      Rozbudzanie dziecięcej wyobraźni i umiejętności manualnych podczas wykonywania świątecznych dekoracji oraz pierników.  III. 1, 9 IV. 8

2.      Rozwijanie umiejętności płynnego mówienia. Stosowanie prawidłowych form składniowych. Rozwijanie słuchu fonetycznego- rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy. IV. 2, 5

3.      Rozwijanie potrzeb fizycznych dzieci w toku różnorodnych ćwiczeń gimnastycznych.  I. 4, 5, 8, 9

4.      Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Poznawanie zjawisk atmosferycznych, charakterystycznych dla zimy. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą. II. 9, 10, 11  IV. 1, 5, 9, 19

5.      Eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękiem i ruchem. Śpiewanie piosenek związanych ze świętami Bożego Narodzenia. IV. 16, 18

6.      Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez współpracę w parach i małych grupach. IV. 1, 5, 7, 8, 9, 19  I. 6, 8, 9 III. 1

7.      Wprowadzenie znaków matematycznych: =, >, <, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych. IV.15 

8. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynności codziennych. IV. 12 

 

 

 

 

07.12-11.12.2020r.- Jak wyglądał świat przed milionem lat

 1. Rozwijanie mowy pod względem artykulacyjnym, wzbogacanie słownika o pojęcia związane z prehistorią. Wzbogacanie wiedzy na temat dinozaurów oraz pojęć związanych z tematem zajęć. Rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie syntezy słuchowej. IV.2, IV.5, IV.6, IV.
 2. Wyrabianie poczucia rytmu oraz percepcji słuchowej. IV.1, IV.7
 3. Kształtowanie rozwoju myślenia poprzez poznawanie świata jaki był miliony lat temu. IV.3
 4.  Doskonalenie oraz rozwijanie wyobraźni poprzez wykonanie pracy plastycznej. Połączenie różnych technik manualnych. IV.8
 5. Kształtowanie sprawności ruchowej poprzez aktywność fizyczna. Udział w zabawach ruchowych I.4,5,8
 6. Utrwalenie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni, rozwijanie świadomości własnego ciałą. IV.14
 7. Porównywanie różnych projektów tego samego przedmiotu, prowadzenie działalności badawczej. IV.2, 11, 19
 8. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynności codziennych IV.12

 

30.11- 4.12.2020r.- W oczekiwaniu na mikołaja

 1. Rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych, poprawnych wypowiedzi na temat Św. Mikołaja. Dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich, uzasadnianie swojego zdania. IV. 2, 3, 5
 2. Kształtowanie postawy pielęgnowania tradycji i zwyczajów  poprzez  wywoływanie radosnego nastroju oczekiwania na Mikołaja.  IV.2, IV.3, IV.5
 3. Rozwijanie umiejętności wokalnych poprzez naukę kolęd i piosenek świątecznych. IV.7, I.5
 4. Rozwijanie wyobraźni poprzez kreatywne wykonanie pracy plastycznej. IV.21
 5. Kształtowanie sprawności ruchowej z wykorzystaniem elementów gimnastycznych.  I.4, I.5, I.8
 6. Odwzorowywanie zbiorów za pomocą znaków graficznych. Kształtowanie logiki myślenia, pokonywania trudności. IV. 12, 13, 15 III. 3, III. 5
 7. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynności codziennych IV.12

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD

PIOSENKA: „Magiczne miejsce”

WIERSZ:  „O prawach dziecka”

23-27.11. 2020r.- Moje prawa i obowiązki

 1. Kształtowanie właściwych zachowań społecznych. Spostrzeganie stanów emocjonalnych innych osób i właściwe reagowanie na nie. III.1, 2
 2. Rozwijanie świadomości na temat praw i obowiązków dzieci na całym świecie. Rozwijanie mowy komunikatywnej, uczenie się sztuki dyskutowania i argumentowania. Ćwiczenie pamięci-nauka wiersza, odegranie scenki teatralnej  pt. „Ala i gitara”.  IV.2,3,5 III.8
 3. Posługiwanie się pojęciami: największy, średni, najmniejszy. Rozwijanie  samodzielnego myślenia. IV. 12, 13 I. 6
 4. Utrwalanie melodii i tekstu piosenki. Rozwijanie ekspresji muzycznej. IV.7, I.5
 5. Rozwijanie sprawności manualnych. Doskonalenie umiejętności pracy w parach posługując się materiałami niezbędnymi w aktywności plastycznej. I.7, IV. 8
 6. Nabywanie sprawności fizycznej z wykorzystaniem piłek. Doskonalenie sprawności równowagi. I.4, I.5
 7. Kształtowanie rozwoju myślenia i współpracy w grupie poprzez doskonalenie zrozumienia swoich praw i obowiązków. III.6 , III. 7
 8. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynności codziennych IV.12

 

 

16-20.11.2020 r. Moje zdrowie

1. Rozwijanie funkcji komunikatywnej języka, poszerzenia doświadczeń językowych oraz logicznego myślenia. Poszerzanie słownictwa dzieci o słowa: bakteria, wirus, mikroby, mikroskop, wirusolog. IV. 2, 5, 9 III. 8
2. Rozwijanie ekspresji muzycznej, kształtowanie poczucia rytmu.IV. 1, 7 I. 5
3. Kształtowanie umiejętności łączenia różnorodnych materiałów i tworzenia form przestrzennych. Rozwijanie sprawności namulanych poprzez tworzenie prac plastycznych. IV. 8, 16
4. Poznawanie czynników warunkujących zdrowie. Dostrzeganie konsekwencji niewłaściwego ubierania się w stosunku do warunków pogodowych. IV. 18, II. 11
5. Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała. I. 5, 8

6. Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających liczeniu. I. 5 IV. 2, 15
7. Nabywanie oceny zachowań sprzyjających lub zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu. Uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby.
Wdrażanie do zdrowego stylu życia I. 5, III. 5, 9 IV. 2, 20, 21
8. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV.21

9-13.11.2020 r. Mój dom -Polska

1. Kształtowanie poczucia przynależności narodowej poprzez zapoznanie z symbolami i legendami narodowymi. Wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności poprawnego wypowiadania się poprzez wzbogacanie słownika dziecka. Czytanie globalne wyrazów: Polska, godło, hymn, flaga. IV.2, 3, 5, 6, 9, 10.
2. Ćwiczenia poprawnego operowania głosem podczas śpiewu. Utrwalanie hymnu Polski „Mazurka Dąbrowskiego”- kształtowanie umiejętności przyjmowania odpowiedniej postawy podczas śpiewania hymnu. IV.7, I.5
3. Rozwijanie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami poprzez zabawy swobodne. Wyrabianie nawyków higienicznych. I.1, III.9, II.9
4. Rozwijanie logicznego myślenia, obserwacji i dedukcji podczas kodowania z robotem Qobo. Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole. IV. 11, 14
5. Doświadczanie i łączenie różnych technik plastycznych. Odczucie satysfakcji po wykonanej pracy. I.7, VI. 8
6. Rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń i gier gimnastycznych w sali i na świeżym powietrzu. I. 5, 8
7. Kształtowanie podstawowych znajomości związanych z wyglądem oraz
ukształtowaniem terenu przyrodniczego Polski. IV. 1, 18, 19
8. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV.21

 

2-6.11.2020 r. Moja rodzina

 

 1. Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie; wyjaśnianie wieloznaczności słowa dom. Kształtowanie słuchu fonematycznego- rymy, sylaby, głoski. III. 2  IV. 2, 4, 5, 6
 2. Dostrzeganie zmian związanych w swoim kręgu rodzinnym. Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu. II.9, III. 2,8,9, IV. 2
 3. Gromadzenie   doświadczeń artystycznych poprzez wykonanie portretu. Wykorzystanie różnych technik plastycznych, kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej według zachowania kolejnych czynności. I. 7, 8 IV. 1, 8
 4. Rozwijanie sprawności swojego ciała poprzez aktywne ćwiczenia ruchowe; zabawy aktywne z przyborami. I. 5, 8
 5. Wyrabianie odpowiednich postaw moralnych oraz pozytywnych emocji- szacunek, miłość, zrozumienie, empatia.  II. 1, 2, 9
 6. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach z repertuaru dziecięcego. IV. 7
 7. Rozwijanie świadomości zasad panujących w grupie i stosowania się do nich. III. 7
 8. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV.21

 

PAŹDZIERNIK

Wiersz: „Jesienny pociąg”

Piosenka: ” Kłótnia kaloszy”

26-30.10.2020r.

1. Wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności poprawnego wypowiadania się m.in. poprzez dbałość o poprawne pod względem artykulacyjnym wymawianie słów i budowanie dłuższych wypowiedzi, wzbogacanie słownika o pojęcia związane z tematami zajęć oraz wdrażanie do rozumienia wieloznaczności wyrazów.

Rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie wrażliwości, analizy i syntezy słuchowej. IV.2, IV.5, IV.6, IV.8

2. Wdrażanie dzieci do nawyków higienicznych i kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny podczas pandemii. I.1, III.9, II.9

3. Kształtowanie umiejętności określania zmian w przyrodzie i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni. Wdrażanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania. IV.1, IV.11, IV.18

4. Wdrażanie do życia w grupie społecznej m.in. poprzez uczenie czerpania radości ze wspólnej zabawy, zgodnej współpracy przy wykonywaniu wspólnych prac i poszanowania pracy własnej i innych osób. I.1, I.8, I.9,II.2, II.1,III.1, III.9, II.9

5. Kształtowanie słuchu i pamięci w wyniku aktywności muzycznej. IV.1, IV.7

6. Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.  IV.12, IV.15

7. Zapoznanie z terminami ”złota jesień”, ”jesienna słota”. Poznawanie stanów skupienia wody i jej właściwości. Poznanie roli wody w przyrodzie. Wzbogacanie słownictwa synoptycznego, rozumienie informacji podawanych w prognozie pogody. IV. 2, IV.11,IV.19

8. Wyrażanie swoich emocji przez działalność plastyczną, posługiwanie się różnorodną techniką plastyczną. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej. Mieszanie barw, odkrywanie nowych kolorów. I.9, IV. 1,IV.2, IV.8, IV.19

9. Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała. I.5, I.8

10. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV.21

Co z czego otrzymujemy? 19-23.10.20r.

 1. Wzbogacenie pojęć i słownictwa z zakresu omawianej tematyki poprzez wykorzystywanie odpowiedniej literatury dziecięcej. Poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody.  IV. 2, 4, 6, 20
 2. Zapoznanie z figurą geometryczną-prostokątem. Utrwalanie nazw liczebników porządkowych. IV. 12, 15
 3. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności przyrodniczych i poznawczych podczas wykonywania doświadczeń pozwalających zrozumieć różne etapy powstawania wybranych produktów.  IV. 18, 19
 4. Wzmacnianie swojego ciała poprzez aktywne ćwiczenia ruchowe. Zachęcanie do aktywności fizycznej w celu lepszego samopoczucia. I. 5, 8
 5. Rozwijanie doświadczeń poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastyczno-technicznych. Kształtowanie umiejętności odczytywania polecenia obrazkowego.   IV. 8
 6. Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu ekspresji muzycznych. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu.  IV. 7
 7. Wyrabianie na co dzień odpowiednich nawyków dotyczących utrzymania zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zasad higieny i bezpieczeństwa podczas pandemii.  I. 2, 4, 8 II. 9, III. 9

 

 

05-09.10.2020  Idzie jesień przez ogród i sad

12-16.10 2020 Idzie jesień do zwierząt

1.      Rozwijanie płynności w  mowie poprzez używanie poprawnych form składniowych i fleksyjnych.  Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, dostrzeganie walorów poznawczych albumów. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej oraz wrażliwości fonemowej. Wdrażanie do słuchania dłuższych opowiadań.  IV. 2,  IV. 5, IV. 6, IV.8

2.      Rozwijanie umiejętności kodowania i dekodowania czynności za pomocą robota Qobo. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej- kolejności czynności. III. 7, 9 IV. 1, 5, 8, 9, 12

3.      Rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce i do muzyki. Doskonalenie  słuchu muzycznego. IV.7, I.5

4.      Rozwijanie wrażliwości plastycznej i konstrukcyjnej poprzez tworzenie prac wiązanych z jesienią. Nabywanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. IV.8

5.      Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe w sali i na powietrzu. I. 5, 8

6.      Rozwijanie zainteresowań światem roślin i zwierząt. Poznawanie właściwości wybranych produktów. IV. 8, 9, 11 II.4

7.      Rozwijanie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami poprzez zabawy swobodne. Wyrabianie nawyków higienicznych. I.1, III.9, II.9

8.      Jęyk angielski: uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Zapoznanie dzieci ze słownictwem związanym z jesienią, zjawiskami atmosferycznymi oraz akcesoriami na jesienną pogodę. IV. 21

 

 

WRZESIEŃ

21-25.09.2020  Nadeszła jesień

28.09-02.10 2020 Jesień w lesie

1.      Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Nabieranie płynności w mowie, używanie poprawnych form składniowych i fleksyjnych. Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych. IV.2 , 5, 8, 9  III. 8 I. 7

2.      Poznawanie nowej pory roku. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią-w lesie.  IV. 1, 3, 16, 18  

3.      Rozpoznawanie i nazywanie wartości i zachowań społecznych. Wdrażanie do przestrzegania kodeksu grupy, uważnego słuchania nauczyciela oraz zgodne współistnienie z rówieśnikami. II. 1, 2, 4, 6,  8 III. 1, 2, 4, 5, 6, 7 ,8

4.      Rozwijanie intuicji geometrycznej, poznawanie podstawowych cech figur. Liczenie z użyciem liczebników głównych i porządkowych. IV. 12, 15

5.      Eksperymentowanie z materiałem plastycznym  wykonując prace płaskie i przestrzenne. IV.8, 16

6.      Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe w sali i na powietrzu. I.5, 8

7.      Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu.    IV.1, 7

8.      Nabieranie świadomości i kontroli własnego ciała, ćwiczenie wytrzymałości poprzez różne formy treningu podczas Europejskiego  Tygodnia Sportu. I. 4, 5, 8

9.      Wyrabianie nawyków higienicznych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19. Doskonalenie samodzielności podczas czynności porządkowych oraz samoobsługowych. I. 1, 2, 3, 7,

10.     Język angielski: uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Zapoznanie dzieci ze słownictwem związanym z przyborami szkolnymi, jesienią zjawiskami atmosferycznymi oraz akcesoriami na jesienną pogodę. IV. 21

 

14-18.09.2020r. 

1.      Nabywanie wiadomości na temat bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym –rozwijanie mowy i myślenia.   III. 2, III. 3,  IV. 2, IV 5

2.      Utrwalanie orientacji w przestrzeni. Rozwijanie znajomości lewej i prawej strony. IV. 15

3.      Uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk przyrodniczych i społecznych. III.6, III.7,  IV. 18

4.      Rozwijanie zdolności artystycznych i doświadczeń plastycznych.  IV.8

5.      Kształtowanie pozytywnego stosunku do aktywności fizycznej. I. 4, I. 5, I. 9

6.      Rozwijanie umiejętności operowania oddechem podczas śpiewu. IV. 1, IV. 7

7.      Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych, wdrażanie do profilaktyki oraz radzenia sobie w warunkach pandemii. I.1, I. 2

8.      Wdrażanie dzieci do utrzymywania porządku na sali podczas zabawy i jej zakończeniu. III. 1, III. 2, III. 6, III. 7, III. 9

9.      Język angielski: zapoznanie dzieci ze słownictwem związanym z powitaniem, pożegnaniem, kolorami, liczbami i przyborami szkolnymi.      IV. 21

Piosenka: „Wspomnienia z wakacji”
Wierszyk: „Wesołki”
 
 

WRZESIEŃ 

01-11.09.2020r. 

1.   Wzbogacenie pojęć i słownictwa z zakresu omawianej tematyki poprzez wykorzystywanie odpowiedniej literatury dziecięcej. IV. 2, 6

2.   Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Różnicowanie cech rozpoznawanych za pomocą dotyku, smaku, węchu, słuchu i wzroku. IV. 18

3.   Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy muzyczno- ruchowe  oraz ćwiczenia gimnastyczne. I. 5, 8

4.   Poszerzenie doświadczeń plastycznych poprzez łączenie ze sobą różnych technik. IV. 8

5.   Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu ekspresji muzycznych. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. IV. 7

6.   Wyrabianie na co dzień odpowiednich nawyków dotyczących utrzymania zdrowia oraz higieny. I. 1, 2, 4, 8

7.   Kształtowanie orientacji przestrzennej. Różnicowanie strony lewej i prawej. IV. 14