Czerwiec

Wiersz:  „Co robią latem dni tygodnia”

Piosenka: „ Przyszło lato”

24 – 29.05. 2021r.  „Święto mojej rodziny”

31.05-04.06.2021r.  „Niby tacy sami a jednak inni”

 1. Kształtowanie postawy proekologicznej. Dostrzeganie piękna otaczającego świata. Realizacja programu „Skąd się biorą produkty ekologiczne” – propagowanie zdrowego stylu życia. Uświadamianie konieczności zachowywania bezpieczeństwa podczas zabaw na Zielonej Farmie Żelimucha. II 4, 11 III 7, 6 IV 1
 2. Rozwijanie słownictwa dzieci poprzez czytanie literatury dziecięcej. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. Uświadamianie roli rodziny w życiu człowieka, wzbogacanie informacji na temat świąt mamy oraz taty. Ćwiczenia pamięci poprzez naukę wierszy. Rozwijanie umiejętności opisywania osób za pomocą określeń przymiotnikowych. IV 2,4, III 8,9 I 9
 3. Rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej przy tworzeniu niespodzianki dla rodziców. Zapoznanie z nową techniką plastyczną. Czerpanie satysfakcji z wykonanych prac. IV.8,
 4. Aktywne uczestniczenie w zabawach z elementami do ćwiczeń na świeżym powietrzu Rozwijanie sprawności fizycznej z wykorzystaniem elementów  gimnastycznych.  I.4, 5, 8
 5. Uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka. Zachęcanie do spędzania czasu wolnego z rodzicami. Dostrzeganie  różnic  pomiędzy dziećmi przebywającymi wśród nas.  II.1,2. III. 1, 2, 7
 6. Wyrabianie poczucia rytmu i koncentracji uwagi. Rozwijanie umiejętności wokalnych. I.5  IV.7
 7. Klasyfikowanie przedmiotów pod względem różnych cech, jednej cechy lub kilku cech. Utrwalenie nazw figur geometrycznych. Przeliczanie i klasyfikowanie przedmiotów. IV.12
 8. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV ***********************************************************************************************************************

Maj

Wiersz:  Tęcza

Piosenka: „Karuzela na łące”

10 – 21.05. 2021r.  „Łąka i jej mieszkańcy”

1.       Rozwijanie zainteresowania światem zwierząt, wzbogacanie wiadomości związanych z tematem kompleksowym oraz słownictwa. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podstawie wierszy, opowiadań, ilustracji, filmów edukacyjnych. Doskonalenie operacji czynności umysłowych  IV 2,4, III 8,9 I 9

2.       Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt. Poznanie ekosystemu łąki oraz żyjących w  nim owadów  (motyle, biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na ich  pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci. IV 2, IV18, II 11

3.       Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia    organizowane oraz te podejmowane spontanicznie przez dzieci. I.4,I.5,I.8 IV.1

4.       Umuzykalnianie dzieci poprzez słuchanie i śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego. Rozróżnianie dźwięków dochodzących z otoczenia.  IV 7, I 5

5.       Wzbogacanie doświadczeń plastycznych poprzez wykonywanie prac różnymi technikami malarskimi. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. Rozwijanie sprawności manualnej. Rozwijanie umiejętności oddawania nastroju utworu muzycznego w pracy plastycznej.  IV 8, 9, 11, II10

6.       Rozwijanie logicznego myślenia oraz umiejętności dokonywania obliczeń. IV. 15

7.       Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

KWIECIEŃ

Wiersz:  „Czego mi się chce”

Piosenka: ” Kwiecień”

26 – 30.04.2021r.  Moja ojczyzna

04.- 07. 05. 2021r. Mój region, moja miejscowość.

1. Kształtowanie poczucia przynależności narodowej. Utrwalanie nazw i symboli narodowych. Poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych. Wzbudzanie zainteresowania rodzinną miejscowością. Rozwijanie odpowiedzialności i samodzielności i współdziałania. II 4, 6 III 2, 3, 5, 6.

2. Wzbogacanie wiadomości związanych z tematem kompleksowym, słownictwa i umiejętności wypowiadania się. Poznawanie legend polskich. Nauka patriotycznego wiersza i limeryków. Rozpoznaje obraz graficzny wyrazów „Polska”, „Wisła”, „Hymn”, „Flaga”, „Godło” IV 2, 3, 4, 5 III 8,9 I 9.

3. Poznanie krajobrazu Polski. Nazywanie największych rzek Polski – Wisły i Odry, morza – Bałtyk, gór -Tatry oraz największych miast Polski. Rozwijanie wiedzy o ojczyźnie poprzez bezpośrednie obserwacje i doświadczenia przyrodnicze. Poznawanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, zabytków i miejsc. III.2, IV.9, IV.1O

4. Wzbogacenie słownika o pojęcia związane z pieniędzmi i ich produkcją. Poznanie waluty, która obowiązuje w Polsce. Rozwijanie umiejętności posługiwania się cyframi oznaczającymi nominały monet. Doskonalenie umiejętności liczenia i wymiany: jeden za jeden, dwa za jeden, pięć za jeden. Kształtowanie świadomości, że trzeba zapłacić za towar zgodnie z umowną ceną. Kształtowanie ekonomicznego sposobu myślenia (planowanie wydatków, gospodarowanie pieniędzmi).

5. Kształtowanie cech motorycznych poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne. I.4,5,8., IV.1]

6. Wzbogacanie doświadczeń plastycznych poprzez wykonywanie prac różnymi technikami malarskimi. Doskonalenie umiejętności odczytywania instrukcji. IV8,9,11.,II.10.

7. Umuzykalnianie dzieci poprzez słuchanie i śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego. Kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie umiejętności wokalnych. IV 7, I 5.

8. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

12 – 23.04.2021r.  Dbamy o Ziemię.

1. Rozwijanie mowy, logicznego myślenia i umiejętności samodzielnego wypowiadania się na podstawie wierszy, opowiadań, ilustracji, historyjek obrazkowych, filmów edukacyjnych. Kształtowanie czytania globalnego. IV 2,4, III 8,9 I 9

2. Kształtowanie postawy proekologicznej. Dostrzeganie piękna otaczającego świata. Kształtowanie świadomości ekologicznej. Rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego, kształtowanie nawyków proekologicznych. Poznanie procesu przetwarzania odpadów. Nauka segregacji odpadów. II 4, 11 III 7, 6 IV 1 IV.18

3. Umuzykalnianie dzieci. Kształtowanie umiejętności wokalnych i percepcji słuchowej. IV 7, I 5

4. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci, wybranych cech motorycznych poprzez ćwiczenia z różnymi przyborami gimnastycznymi. I.4,5,8 , III 5IV.1

5. Kształtowanie wrażliwości estetycznej podczas podejmowania różnorodnych działań plastycznych. I.7,IV.8,

6. Rozwijanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów określanie wielkości przedmiotów. Doskonalenie umiejętności segregowania ze względu na przeznaczenie. IV. 11, IV.12

7. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21.

 

19-23.04.2021r.  Powroty ptaków

 1. Rozwijanie mowy, wyobraźni i myślenia dziecka. Ćwiczenia umiejętności budowania zdań i samodzielności wypowiedzi. Ćwiczenia syntezy i analizy słuchowej. IV.2, IV.4, IV.5, IV.16
 2. Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych. Wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków. Rozumienie znaczenia ptaków dla środowiska. Uświadamianie istnienia ochrony gatunkowej. IV.2, IV. 18 II.10
 3. Poznanie i stosowanie różnych technik plastycznych. Rozwijanie sprawności manualnej.  I.9, IV.1, IV.8,IV.9,IV.11
 4. Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie dostępnym dziecku. Kojarzenie liczby elementów z jej zapisem graficznym – cyfrą.  Przypomnienie i utrwalenie poznanych cyfr. IV.15
 5. Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez usprawnianie małej i dużej motoryki dziecka.  I.4,I.5,I.8 IV.1
 6. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej. Stwarzanie sytuacji do rytmicznej gry na instrumencie. Rozwijanie wrażliwości na muzykę; zapoznanie z pojęciem gama. IV.1, IV.7, I.5
 7. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.             IV.21

05-09.04.2021r.  Wiosna na wsi

 1. Kształtowanie umiejętności budowania poprawnej gramatycznie wypowiedzi oraz uważnego słuchani utworów literackich.      IV.2, IV.4, IV.5, IV.16
 2. Poznanie różnorodnej techniki plastycznej – wykonanie pracy plastyczno – technicznej związanych z tematyką. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy.     I.9, IV.1, IV.8,IV.9,IV.11
 3. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.             I.4,I.5,I.8 IV.1
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci poprzez utrwalenie znajomości figur geometrycznych. Poznawanie cech kuli oraz różnic pomiędzy kulami a kołami. IV.12
 5. Wzbogacanie wiedzy na temat życia zwierząt hodowlanych oraz produktów pochodzących od zwierząt. Zapoznanie z zasadami dbania o zwierzęta – poznanie pracy w gospodarstwie. Kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt.     IV.2, IV. 18 II.10
 6. Rozwijanie umiejętności wokalnych oraz rytmicznych. Śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.             IV.1, IV.7, I.5
 7. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.             IV.21

*****************************************************************************************************************************

MARZEC

PIOSENKA: Marzec szuka wiosny

WIERSZ: Przebudzenie wiosny

Wielkanoc

22.03.-02.04.2021r.  

 1. Rozwijanie u dzieci odpowiedzialności i samodzielności i współdziałania. Wdrażanie nawyków kultury osobistej. II 4, 6 III 5, 6
 2. Poznawanie oznak wiosny i zwyczajów Wielkanocnych na podstawie literatury dziecięcej. Wzbogacanie wiadomości związanych z tematem kompleksowym, słownictwa i umiejętności wypowiadania się. IV 2,4, 5 III 8, 9 I 9
 3. Rozwijanie intelektualnych kompetencji , logicznego myślenia oraz  zainteresowań matematycznych. Wyrabianie własnej motywacji do nauki.  IV. 14, 15
 4. Poszerzenie wiadomości dotyczącej przyrody. Zapoznanie z czynnikami potrzebnymi do rozwoju pisklęcia w jaju. IV. 18
 5. Umuzykalnianie dzieci poprzez słuchanie i śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego.  Kształtowanie poczucia rytmu. IV 7, I 5, 4.
 6. Wzbogacanie doświadczeń plastycznych i konstrukcyjnych dzieci. Tworzenie prac półprzestrzennych. Rozwijanie sprawności manualnej IV 8, 9, 11 , II10
 7. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach i zajęciach ruchowych. I.4,I.5,I.8 IV.1
 8. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

22-26.03.2021 Wiosna

1. Kształtowanie umiejętności zgodnego funkcjonowania w zabawie i sytuacjach zadaniowych. Rozwijanie umiejętności współpracy w zespołach i parach. Wdrażanie do samodzielności podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno-porządkowych.  Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych. I. 1, 2, 3  III. 4, 5, 7, 8, 9

2.  Zapoznanie ze zwyczajem topienia marzanny. Rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące oznak wiosny, pierwszych wiosennych kwiatów, zmian zachodzących w życiu zwierząt. Rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów. IV.2,4,5,16

3. Kształcenie postawy badawczej, poznawanie właściwości ziemi i piasku. Wzbogacenie wiedzy na temat kwiatów doniczkowych i zasad ich pielęgnacji. Dostrzeganie zmian zachodzących w  przyrodzie w związku z nadejściem wiosny.

4. Zaspokojenie aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach i zajęciach ruchowych. Rozwijanie szybkości i gibkości. I.4, I.5, I.8 IV.1

5. Gromadzenie doświadczeń plastycznych poprzez wykonywanie prac z zastosowaniem różnorodnych technik. Pobudzanie umiejętności, ekspresji i wrażliwości plastycznej. I.4, I. 7, I.8, I.9, IV.7

6. Rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych poprzez naukę nowych piosenek. Rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni w rytmie muzyki. IV.1, IV.7, I.5

7. Wdrażanie dzieci do konstruowania najprostszej gry planszowej typu ściganki. Wspomaganie myślenia przez analogię, wydłużenie czasu skupienia uwagi, a także kształtowanie zdolności do wysiłku intelektualnego mimo doznawanych emocji ujemnych. IV.12, IV.15  III.1, III.5

8.Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynności codziennych. IV.21

 

15-19.03.2021 Przebudzenie wiosny

1. Kształtowanie umiejętności zgodnego funkcjonowania w zabawie i sytuacjach zadaniowych. Rozwijanie umiejętności współpracy w zespołach i parach. Wdrażanie do samodzielności podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno-porządkowych.  Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.   I.1,2,3  III.4,5,7,8,9
 
2. Wdrażanie do dłuższych logicznych wypowiedzi na określony temat, wzbogacanie słownictwa. Rozumienie przysłowia „W marcu jak w garncu”. Rozpoznawanie znaków synoptycznych podawanych w prognozie pogody oraz wykorzystanie ich podczas dokonywania wyboru odpowiedniej garderoby. IV.2,4,5,16
 
3. Zapoznanie z lokalnym środowiskiem przyrodniczym. Poszerzanie wiedzy na temat morza Bałtyckiego. II.1, IV.1
 
4. Gromadzenie doświadczeń przez wykonywanie prac z zastosowaniem różnych technik plastycznych. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej-kolejność czynności. I.4, I.7, I.8, I.9, IV.7
 
5.Rozwijanie sprawności ruchowej, zwinności i zręczności, koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej.  I.4, I.5, I.8, IV.1
 

6. Wdrażanie do wykorzystywania naturalnych efektów dźwiękowych do ilustrowania zmian atmosferycznych. Zwrócenie uwagi na bogactwo dźwięków wydawanych przez naczynia kuchenne.IV.1, IV.7, I.5

7. Nabywanie doświadczeń logicznych i emocjonalnych potrzebnych do zrozumienia gry ściganki. Wdrażanie dzieci do respektowania umów, a także do znoszenia porażek.  IV. 12, 15  III.1, 5

8. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynności codziennych. IV.21

 

8-12. 03. 2021 r. Zwierzęta naszych pól i lasów

 1. Ukazanie  roli i znaczenia kobiet we współczesnym świecie
  – zachęcanie do okazywania szacunku wszystkim kobietom. Uświadomienie dzieciom znaczenia grupy koleżeńskiej. Zachęcanie do okazywanie sobie gestów przyjaźni. III. 5, 7
 2. Wzbogacenie wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka. Dokonywanie oceny wartości logicznej wypowiadanych zdań. Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej. Nauka wiersza „Przebudzenie wiosny”. Swobodne posługiwanie się językiem mówionym. IV. 2, 4, 5 III. 8, 9 I.9
 3. Opanowanie tekstu i melodii piosenki W lesie. Rozwijanie umiejętności tworzenia akompaniamentu. IV.7, I. 5
 4. Wyjaśnienie pojęcia: ptaki, ssaki, owady.  Rozszerzanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w środowisku przyrodniczym jak pole i  las. IV. 18, II. 11
 5.  Rozwijanie sprawności namulanej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka w toku różnorodnych działań plastycznych. IV.8, 9, 11 II.1
 6. Rozwijanie sprawności motorycznej w zakresie szybkości, skoczności, zwinności i zręczności. Wzmocnienie napięcia mięśniowego. I.5,8
 7. Kształtowanie umiejętności tworzenia kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy. IV.12,  14
 8. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynności codziennych. IV.21

1-5.03 Zwierzęta z dżungli i sawanny

 1. Rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące tematu zwierząt zamieszkujących dzikie tereny. Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów. Czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów i prostych tekstów obrazkowych. IV. 2, IV.4, IV. 5, IV.6
 2. Rozwijanie sprawności grafomotorycznych podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, konstrukcyjnych, manipulacyjnych. I. 1, I. 2, I. 3, I. 7, IV.1,
 3. Rozbudzanie ciekawości o świecie zwierząt. Rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, wiedzy na temat życia zwierząt w różnych środowiskach geograficznych. I.7, I. 10, III.5, IV.1, IV.8
 4. Rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych poprzez naukę nowych piosenek. Rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci, stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej-improwizowanie ruchem, dźwiękiem, aktywne uczestniczenie w zabawach. I. 5, IV.5, IV.7,
 5. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych z wykorzystaniem różnych przyrządów. Rozwijanie świadomości własnego ciała i przestrzeni. I.5, I.8
 6. Rozwijanie sprawności manualnych, poznanie różnorodnych technik plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.6, I.7, I.9, IV.8
 7. Rozwijanie myślenia komputacyjnego, posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania czynności matematycznych. IV.12, IV.14,
 8. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV. 21

LUTY

PIOSENA: Układ słoneczny

WIERSZ: Układ słoneczny

22-26.02.2021r. Mali badacze
1. Rozwijanie umiejetności wypowiadania się i wyciagania wniosków poprzez opowiadania dotyczace utworu, kształtowanie umiejetnosci argumentowania swojego zdania podczas wypowiadania się na
okreslony temat. II.7.,IV.4.,IV.5.,IV.16.,
2. Gromadzenie doświadczeń poprzez wykonanie prac plastycznych różnorodną techniką plastyczną. Doskonalenie sprawności manualnych. I.7.,I.9.,
3. Rozbudzanie dzieciecej wyobrazni poprzez przeprowadzenie doświadczen i eksperymentów. II.8.,IV.7.,
4.Rozwijanie sprawności ruchowej,kształtowanie odpowiedniej postawy ciała poprzez ćwiczenia gimnastyczne. I.4.,I.5.,I.8.,
5.Kształtowanie umiejętności planowania oraz refleksji wg Planu daltońskiego. IV.1
6.Rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w zespole m.in. poprzez negocjowanie pomysłów. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wynik wspólnego działania, czerpanie radości ze wspólnej pracy. I.3,III.4
7.Rozwijanie umiejętności wokalnych oraz rytmicznych. Wzbudzanie zainteresowania instrumentami muzycznymi. IV.1, IV.7, I.5
8.Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Realizacja programu „Baby Beetles”. IV.21

15-19.02. 2021 r. Nie jesteśmy sami w kosmosie

 1. Nabywanie umiejętności skupienia uwagi na przekazie literackim. Aktywizowanie mowy i myślenia poprzez wypowiadanie się na temat obrazków sytuacyjnych. Rozwiązywanie zagadek fonetycznych, słownych i wzrokowych. IV.2, IV.4, IV.5 IV.16
 2. Poznawanie obiektów i zjawisk w kosmosie, wyglądu i nazw planet układu słonecznego. Dostrzeganie zmian w rozwoju techniki związane z podróżowaniem w kosmos. IV. 3, IV. 9, IV. 18
 3. Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnym materiałem technicznym oraz umiejętne operowanie narzędziami plastycznymi. IV. 5, IV. 6, IV.7, IV.8, I. 4, I. 8, I. 9
 4. Dostrzeganie zmiany dynamiki tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego. Rozwijanie Inteligencji muzycznej i poczucia rytmu. I.5, IV. 7
 5. Kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i gibkości podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych. I. 4 I.5, I. 8, IV. 1
 6. Rozwiązywanie zagadek matematycznych, układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych. IV. 8, IV. 15,
 7. Wyrabianie umiejętności działania zespołowego. Czerpanie pomysłów podczas wspólnej pracy, odczuwanie satysfakcji z pozytywnych wyników. I. 3, III. 4
 8. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 9. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV. 21

Muzyka wokół nas 08.02-12.02.2021r.

 1. Wzbogacanie wiadomości na temat wielkiego polskiego kompozytora- Fryderyka Chopina. Poznawanie nowych słów: dźwięki, muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta, filharmonia. Rozwijanie umiejętności mowy i wyrazistego mówienia podczas występu na scenie z okazji Dnia babci i dziadka-przygotowanie programu artystycznego. II.4, IV.1, 2, 4, 5 III. 8, 9, I. 9
 2. Rozwijanie sprawności manualnych. Doskonalenie motoryki małej poprzez wykonanie pracy według instrukcji. IV. 8, 11  III. 5
 3. Wykorzystywanie instrumentów i pomocy akustycznych do ilustrowania zjawisk przyrodniczych. Zabawy dydaktyczne połączone z wykonywaniem eksperymentu. IV. 13, IV.14
 4. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. Rozwijanie świadomości swojego ciała i przestrzeni. I.4, I. 5, I. 8 IV.1
 5. Zapoznanie z różnymi gatunkami muzyki-od klasycznej do współczesnej. Rozwijanie twórczej wyobraźni muzycznej podczas improwizacji rytmicznych, melodycznych, tanecznych i wokalnych. Muzykowanie na wybranych instrumentach. I. 5, IV. 7
 6. Doskonalenie umiejętności liczenia na materiale konkretnym. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi. IV. 15
 7. Wdrażanie do samodzielności i odpowiedzialności podczas pełnienia dyżurów. Kształtowanie umiejętności planowania wg koncepcji Planu Daltońskiego. Rozwijanie sprawności oraz koordynacji ruchów podczas ubierania i rozbierania odzieży wierzchniej.  I.1, 2, 3  III. 9  II.4  IV. 1
 8. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynności codziennych. IV.21

 

01.02-05.02 Bajki i bajeczki

 1. Pobudzanie dziecięcej wyobraźni poprzez tworzenie własnych pacynek. Doskonalenie umiejętności odpowiedniego posługiwania się nożyczkami. IV.1, I.7
 2. Kształtowanie umiejętności zabawy z zakresu techniki ruchu. Ćwiczenia gimnastyczne z przyborami kształtujące prawidłową postawę ciała. I. 5, 8
 3. Poszerzanie wiedzy metereologicznej poprzez stworzenie kalendarza pogody. Rozwijanie wiedzy na temat zjawisk zachodzących w pogodzie. Wdrażanie do systematyczności w prowadzeniu obserwacji. Opisywanie pór roku na podstawie własnych doświadczeń. IV. 1, 18  I. 7, II. 11
 4. Rozwijanie zastosowania znaków równości, mniejszości i większości. Klasyfikacja zbiorów. IV.15
 5. Słuchanie muzyki oraz piosenek z repertuaru dziecięcego i bajek. Improwizacje taneczne, melodyczne i instrumentalne. Rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce i do muzyki. IV.7, I.5
 6. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podstawie utworów literackich. Aktywizowanie mowy i myślenia poprzez pracę z obrazkiem, historyjką obrazkową oraz zagadkami słowno-obrazkowymi. Tworzenie własnych opowiadań i bajek na podstawie ilustracji. Odróżnianie świata fikcji od realnej rzeczywistości. IV. 2, 3, 5, 7 I. 5
 7. Wdrażanie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynności codziennych. IV.21

18.01-22.01.2021   Zima i zwierzęta

 1. Swobodne posługiwanie się językiem mówionym. Opisywanie cech zimowego krajobrazu. Utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych; rozwijanie słuchu fonematycznego.  IV. 2, 5
 2. Kształtowanie głosu dziecięcego i umiejętności posługiwania się nim. Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej poprzez  taniec współczesny. IV. 7
 3. Pobudzenie inicjatywy twórczej, pomysłowości w podejmowaniu nowych zadań poprzez łączenie technik plastycznych oraz stosowanie indywidualnych rozwiązań. IV. 8, 18
 4. Doskonalenie umiejętności przeliczania, używania liczebników głównych i porządkowych, tworzenie zbiorów równolicznych. IV. 12
 5. Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych. I. 4, 5
 6. Kształtowanie sposobów pomocy zwierzętom zimą. Poznawanie wybranych gatunków ptaków pozostających w Polsce zimą. II. 10, 11 IV. 2, 18

 

STYCZEŃ

WIERSZ: „Wiersz o dwunastu miesiącach”

PIOSENKA: „ Pytania do babci i dziadka”

Kochani dziadkowie 18.-22.01 2021r.

1.Poznawanie przybliżonych dat świąt rodzinnych, rozwijanie pamięci i uwagi. Rozwijanie umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi na określony temat. Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do starszych. IV. 2, 5, 6,  II. 2, 9 III. 2, 3, 4, 6

2.Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach gimnastycznych na sali i na świeżym powietrzu. I. 4, 5, 8

3.Kształtowanie poczucia rytmu poprzez zabawy przy muzyce. Zapoznanie z różnorodnością instrumentów muzycznych. IV. 7, I. 5

4.Rozwijanie samodzielności podczas codziennych prac porządkowych oraz pełnienia funkcji dyżurnego. I. 2, 3, 7

5.Odtwarzanie i kontynuowanie rytmów w sytuacjach zadaniowych. Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 6 – 8. IV. 9, 12, 15

6.Rozwijanie kreatywności i pomysłowości dzieci podczas wykonywania upominków na Dzień Babci i Dziadka. IV. 7, 8

7.Poszerzanie wiedzy meteorologicznej poprzez stworzenie kalendarza pogody.Poznawanie  roślin oraz dokonywanie obserwacje przyrodniczych podczas zakładania ogródka/zielnika. IV. 1, 18, I. 7 II. 11

8.Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV.21

 

GRUDZIEŃ

PIOSENKA: „Mizerna cicha”

WIERSZ: „Mikołaj”

14-23.12.2020r. Idą święta

1.      Rozbudzanie dziecięcej wyobraźni i umiejętności manualnych podczas wykonywania świątecznych dekoracji oraz pierników.  III. 1, 9 IV. 8

2.      Rozwijanie umiejętności płynnego mówienia. Stosowanie prawidłowych form składniowych. Rozwijanie słuchu fonetycznego- rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy. IV. 2, 5

3.      Rozwijanie potrzeb fizycznych dzieci w toku różnorodnych ćwiczeń gimnastycznych.  I. 4, 5, 8, 9

4.      Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Poznawanie zjawisk atmosferycznych, charakterystycznych dla zimy. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą. II. 9, 10, 11  IV. 1, 5, 9, 19

5.      Eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękiem i ruchem. Śpiewanie piosenek związanych ze świętami Bożego Narodzenia. IV. 16, 18

6.      Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez współpracę w parach i małych grupach. IV. 1, 5, 7, 8, 9, 19  I. 6, 8, 9 III. 1

7.      Wprowadzenie znaków matematycznych: =, >, <, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych. IV.15 

8. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynności codziennych. IV. 12 

 

 

 

 

07.12-11.12.2020r.- Jak wyglądał świat przed milionem lat

 1. Rozwijanie mowy pod względem artykulacyjnym, wzbogacanie słownika o pojęcia związane z prehistorią. Wzbogacanie wiedzy na temat dinozaurów oraz pojęć związanych z tematem zajęć. Rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie syntezy słuchowej. IV.2, IV.5, IV.6, IV.
 2. Wyrabianie poczucia rytmu oraz percepcji słuchowej. IV.1, IV.7
 3. Kształtowanie rozwoju myślenia poprzez poznawanie świata jaki był miliony lat temu. IV.3
 4.  Doskonalenie oraz rozwijanie wyobraźni poprzez wykonanie pracy plastycznej. Połączenie różnych technik manualnych. IV.8
 5. Kształtowanie sprawności ruchowej poprzez aktywność fizyczna. Udział w zabawach ruchowych I.4,5,8
 6. Utrwalenie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni, rozwijanie świadomości własnego ciałą. IV.14
 7. Porównywanie różnych projektów tego samego przedmiotu, prowadzenie działalności badawczej. IV.2, 11, 19
 8. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynności codziennych IV.12

 

30.11- 4.12.2020r.- W oczekiwaniu na mikołaja

 1. Rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych, poprawnych wypowiedzi na temat Św. Mikołaja. Dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich, uzasadnianie swojego zdania. IV. 2, 3, 5
 2. Kształtowanie postawy pielęgnowania tradycji i zwyczajów  poprzez  wywoływanie radosnego nastroju oczekiwania na Mikołaja.  IV.2, IV.3, IV.5
 3. Rozwijanie umiejętności wokalnych poprzez naukę kolęd i piosenek świątecznych. IV.7, I.5
 4. Rozwijanie wyobraźni poprzez kreatywne wykonanie pracy plastycznej. IV.21
 5. Kształtowanie sprawności ruchowej z wykorzystaniem elementów gimnastycznych.  I.4, I.5, I.8
 6. Odwzorowywanie zbiorów za pomocą znaków graficznych. Kształtowanie logiki myślenia, pokonywania trudności. IV. 12, 13, 15 III. 3, III. 5
 7. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynności codziennych IV.12

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD

PIOSENKA: „Magiczne miejsce”

WIERSZ:  „O prawach dziecka”

23-27.11. 2020r.- Moje prawa i obowiązki

 1. Kształtowanie właściwych zachowań społecznych. Spostrzeganie stanów emocjonalnych innych osób i właściwe reagowanie na nie. III.1, 2
 2. Rozwijanie świadomości na temat praw i obowiązków dzieci na całym świecie. Rozwijanie mowy komunikatywnej, uczenie się sztuki dyskutowania i argumentowania. Ćwiczenie pamięci-nauka wiersza, odegranie scenki teatralnej  pt. „Ala i gitara”.  IV.2,3,5 III.8
 3. Posługiwanie się pojęciami: największy, średni, najmniejszy. Rozwijanie  samodzielnego myślenia. IV. 12, 13 I. 6
 4. Utrwalanie melodii i tekstu piosenki. Rozwijanie ekspresji muzycznej. IV.7, I.5
 5. Rozwijanie sprawności manualnych. Doskonalenie umiejętności pracy w parach posługując się materiałami niezbędnymi w aktywności plastycznej. I.7, IV. 8
 6. Nabywanie sprawności fizycznej z wykorzystaniem piłek. Doskonalenie sprawności równowagi. I.4, I.5
 7. Kształtowanie rozwoju myślenia i współpracy w grupie poprzez doskonalenie zrozumienia swoich praw i obowiązków. III.6 , III. 7
 8. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynności codziennych IV.12

 

 

16-20.11.2020 r. Moje zdrowie

1. Rozwijanie funkcji komunikatywnej języka, poszerzenia doświadczeń językowych oraz logicznego myślenia. Poszerzanie słownictwa dzieci o słowa: bakteria, wirus, mikroby, mikroskop, wirusolog. IV. 2, 5, 9 III. 8
2. Rozwijanie ekspresji muzycznej, kształtowanie poczucia rytmu.IV. 1, 7 I. 5
3. Kształtowanie umiejętności łączenia różnorodnych materiałów i tworzenia form przestrzennych. Rozwijanie sprawności namulanych poprzez tworzenie prac plastycznych. IV. 8, 16
4. Poznawanie czynników warunkujących zdrowie. Dostrzeganie konsekwencji niewłaściwego ubierania się w stosunku do warunków pogodowych. IV. 18, II. 11
5. Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała. I. 5, 8

6. Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających liczeniu. I. 5 IV. 2, 15
7. Nabywanie oceny zachowań sprzyjających lub zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu. Uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby.
Wdrażanie do zdrowego stylu życia I. 5, III. 5, 9 IV. 2, 20, 21
8. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV.21

9-13.11.2020 r. Mój dom -Polska

1. Kształtowanie poczucia przynależności narodowej poprzez zapoznanie z symbolami i legendami narodowymi. Wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności poprawnego wypowiadania się poprzez wzbogacanie słownika dziecka. Czytanie globalne wyrazów: Polska, godło, hymn, flaga. IV.2, 3, 5, 6, 9, 10.
2. Ćwiczenia poprawnego operowania głosem podczas śpiewu. Utrwalanie hymnu Polski „Mazurka Dąbrowskiego”- kształtowanie umiejętności przyjmowania odpowiedniej postawy podczas śpiewania hymnu. IV.7, I.5
3. Rozwijanie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami poprzez zabawy swobodne. Wyrabianie nawyków higienicznych. I.1, III.9, II.9
4. Rozwijanie logicznego myślenia, obserwacji i dedukcji podczas kodowania z robotem Qobo. Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole. IV. 11, 14
5. Doświadczanie i łączenie różnych technik plastycznych. Odczucie satysfakcji po wykonanej pracy. I.7, VI. 8
6. Rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń i gier gimnastycznych w sali i na świeżym powietrzu. I. 5, 8
7. Kształtowanie podstawowych znajomości związanych z wyglądem oraz
ukształtowaniem terenu przyrodniczego Polski. IV. 1, 18, 19
8. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV.21

 

2-6.11.2020 r. Moja rodzina

 

 1. Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie; wyjaśnianie wieloznaczności słowa dom. Kształtowanie słuchu fonematycznego- rymy, sylaby, głoski. III. 2  IV. 2, 4, 5, 6
 2. Dostrzeganie zmian związanych w swoim kręgu rodzinnym. Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu. II.9, III. 2,8,9, IV. 2
 3. Gromadzenie   doświadczeń artystycznych poprzez wykonanie portretu. Wykorzystanie różnych technik plastycznych, kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej według zachowania kolejnych czynności. I. 7, 8 IV. 1, 8
 4. Rozwijanie sprawności swojego ciała poprzez aktywne ćwiczenia ruchowe; zabawy aktywne z przyborami. I. 5, 8
 5. Wyrabianie odpowiednich postaw moralnych oraz pozytywnych emocji- szacunek, miłość, zrozumienie, empatia.  II. 1, 2, 9
 6. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach z repertuaru dziecięcego. IV. 7
 7. Rozwijanie świadomości zasad panujących w grupie i stosowania się do nich. III. 7
 8. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV.21

 

PAŹDZIERNIK

Wiersz: „Jesienny pociąg”

Piosenka: ” Kłótnia kaloszy”

26-30.10.2020r.

1. Wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności poprawnego wypowiadania się m.in. poprzez dbałość o poprawne pod względem artykulacyjnym wymawianie słów i budowanie dłuższych wypowiedzi, wzbogacanie słownika o pojęcia związane z tematami zajęć oraz wdrażanie do rozumienia wieloznaczności wyrazów.

Rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie wrażliwości, analizy i syntezy słuchowej. IV.2, IV.5, IV.6, IV.8

2. Wdrażanie dzieci do nawyków higienicznych i kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny podczas pandemii. I.1, III.9, II.9

3. Kształtowanie umiejętności określania zmian w przyrodzie i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni. Wdrażanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania. IV.1, IV.11, IV.18

4. Wdrażanie do życia w grupie społecznej m.in. poprzez uczenie czerpania radości ze wspólnej zabawy, zgodnej współpracy przy wykonywaniu wspólnych prac i poszanowania pracy własnej i innych osób. I.1, I.8, I.9,II.2, II.1,III.1, III.9, II.9

5. Kształtowanie słuchu i pamięci w wyniku aktywności muzycznej. IV.1, IV.7

6. Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.  IV.12, IV.15

7. Zapoznanie z terminami ”złota jesień”, ”jesienna słota”. Poznawanie stanów skupienia wody i jej właściwości. Poznanie roli wody w przyrodzie. Wzbogacanie słownictwa synoptycznego, rozumienie informacji podawanych w prognozie pogody. IV. 2, IV.11,IV.19

8. Wyrażanie swoich emocji przez działalność plastyczną, posługiwanie się różnorodną techniką plastyczną. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej. Mieszanie barw, odkrywanie nowych kolorów. I.9, IV. 1,IV.2, IV.8, IV.19

9. Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała. I.5, I.8

10. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV.21

Co z czego otrzymujemy? 19-23.10.20r.

 1. Wzbogacenie pojęć i słownictwa z zakresu omawianej tematyki poprzez wykorzystywanie odpowiedniej literatury dziecięcej. Poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody.  IV. 2, 4, 6, 20
 2. Zapoznanie z figurą geometryczną-prostokątem. Utrwalanie nazw liczebników porządkowych. IV. 12, 15
 3. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności przyrodniczych i poznawczych podczas wykonywania doświadczeń pozwalających zrozumieć różne etapy powstawania wybranych produktów.  IV. 18, 19
 4. Wzmacnianie swojego ciała poprzez aktywne ćwiczenia ruchowe. Zachęcanie do aktywności fizycznej w celu lepszego samopoczucia. I. 5, 8
 5. Rozwijanie doświadczeń poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastyczno-technicznych. Kształtowanie umiejętności odczytywania polecenia obrazkowego.   IV. 8
 6. Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu ekspresji muzycznych. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu.  IV. 7
 7. Wyrabianie na co dzień odpowiednich nawyków dotyczących utrzymania zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zasad higieny i bezpieczeństwa podczas pandemii.  I. 2, 4, 8 II. 9, III. 9

 

 

05-09.10.2020  Idzie jesień przez ogród i sad

12-16.10 2020 Idzie jesień do zwierząt

1.      Rozwijanie płynności w  mowie poprzez używanie poprawnych form składniowych i fleksyjnych.  Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, dostrzeganie walorów poznawczych albumów. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej oraz wrażliwości fonemowej. Wdrażanie do słuchania dłuższych opowiadań.  IV. 2,  IV. 5, IV. 6, IV.8

2.      Rozwijanie umiejętności kodowania i dekodowania czynności za pomocą robota Qobo. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej- kolejności czynności. III. 7, 9 IV. 1, 5, 8, 9, 12

3.      Rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce i do muzyki. Doskonalenie  słuchu muzycznego. IV.7, I.5

4.      Rozwijanie wrażliwości plastycznej i konstrukcyjnej poprzez tworzenie prac wiązanych z jesienią. Nabywanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. IV.8

5.      Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe w sali i na powietrzu. I. 5, 8

6.      Rozwijanie zainteresowań światem roślin i zwierząt. Poznawanie właściwości wybranych produktów. IV. 8, 9, 11 II.4

7.      Rozwijanie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami poprzez zabawy swobodne. Wyrabianie nawyków higienicznych. I.1, III.9, II.9

8.      Jęyk angielski: uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Zapoznanie dzieci ze słownictwem związanym z jesienią, zjawiskami atmosferycznymi oraz akcesoriami na jesienną pogodę. IV. 21

 

 

WRZESIEŃ

21-25.09.2020  Nadeszła jesień

28.09-02.10 2020 Jesień w lesie

1.      Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Nabieranie płynności w mowie, używanie poprawnych form składniowych i fleksyjnych. Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych. IV.2 , 5, 8, 9  III. 8 I. 7

2.      Poznawanie nowej pory roku. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią-w lesie.  IV. 1, 3, 16, 18  

3.      Rozpoznawanie i nazywanie wartości i zachowań społecznych. Wdrażanie do przestrzegania kodeksu grupy, uważnego słuchania nauczyciela oraz zgodne współistnienie z rówieśnikami. II. 1, 2, 4, 6,  8 III. 1, 2, 4, 5, 6, 7 ,8

4.      Rozwijanie intuicji geometrycznej, poznawanie podstawowych cech figur. Liczenie z użyciem liczebników głównych i porządkowych. IV. 12, 15

5.      Eksperymentowanie z materiałem plastycznym  wykonując prace płaskie i przestrzenne. IV.8, 16

6.      Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe w sali i na powietrzu. I.5, 8

7.      Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu.    IV.1, 7

8.      Nabieranie świadomości i kontroli własnego ciała, ćwiczenie wytrzymałości poprzez różne formy treningu podczas Europejskiego  Tygodnia Sportu. I. 4, 5, 8

9.      Wyrabianie nawyków higienicznych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19. Doskonalenie samodzielności podczas czynności porządkowych oraz samoobsługowych. I. 1, 2, 3, 7,

10.     Język angielski: uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Zapoznanie dzieci ze słownictwem związanym z przyborami szkolnymi, jesienią zjawiskami atmosferycznymi oraz akcesoriami na jesienną pogodę. IV. 21

 

14-18.09.2020r. 

1.      Nabywanie wiadomości na temat bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym –rozwijanie mowy i myślenia.   III. 2, III. 3,  IV. 2, IV 5

2.      Utrwalanie orientacji w przestrzeni. Rozwijanie znajomości lewej i prawej strony. IV. 15

3.      Uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk przyrodniczych i społecznych. III.6, III.7,  IV. 18

4.      Rozwijanie zdolności artystycznych i doświadczeń plastycznych.  IV.8

5.      Kształtowanie pozytywnego stosunku do aktywności fizycznej. I. 4, I. 5, I. 9

6.      Rozwijanie umiejętności operowania oddechem podczas śpiewu. IV. 1, IV. 7

7.      Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych, wdrażanie do profilaktyki oraz radzenia sobie w warunkach pandemii. I.1, I. 2

8.      Wdrażanie dzieci do utrzymywania porządku na sali podczas zabawy i jej zakończeniu. III. 1, III. 2, III. 6, III. 7, III. 9

9.      Język angielski: zapoznanie dzieci ze słownictwem związanym z powitaniem, pożegnaniem, kolorami, liczbami i przyborami szkolnymi.      IV. 21

Piosenka: „Wspomnienia z wakacji”
Wierszyk: „Wesołki”
 
 

WRZESIEŃ 

01-11.09.2020r. 

1.   Wzbogacenie pojęć i słownictwa z zakresu omawianej tematyki poprzez wykorzystywanie odpowiedniej literatury dziecięcej. IV. 2, 6

2.   Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Różnicowanie cech rozpoznawanych za pomocą dotyku, smaku, węchu, słuchu i wzroku. IV. 18

3.   Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy muzyczno- ruchowe  oraz ćwiczenia gimnastyczne. I. 5, 8

4.   Poszerzenie doświadczeń plastycznych poprzez łączenie ze sobą różnych technik. IV. 8

5.   Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu ekspresji muzycznych. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. IV. 7

6.   Wyrabianie na co dzień odpowiednich nawyków dotyczących utrzymania zdrowia oraz higieny. I. 1, 2, 4, 8

7.   Kształtowanie orientacji przestrzennej. Różnicowanie strony lewej i prawej. IV. 14