mgr Kamila Łękowska

mgr Monika Bucholc

mgr Kamila Łękowska ( j. angielski)

Krystyna Michalik (Religia)

mgr Renata Wers ( logopedia)

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: PAŹDZIERNIK „Dary jesieni” (03.10-07.10. 2018)

Lp Zamierzenia ogólne Obszar Podstawy Programowej

 

     
1.      

 

Zachęcanie do zabaw z literami

 

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych oraz owoców i warzyw.

 

Rozwijanie umiejętności porozumiewania się poprzez słuchanie poleceń i pytań nauczyciela, wypowiadanie się na określony temat z zachowaniem płynności mówienia i panując nad swoim głosem, słuchanie wypowiedzi innych

IV.4

 

IV.2, IV.5, IV.18

 

III.8, IV.5

2.       Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała I. 5
3.       Doskonalenie umiejętności układania rytmów, porównywanie liczebności zbiorów IV.15
4.       Rozwijanie poczucia rytmu IV.1, IV.7
5.       Doskonalenie umiejętności posługiwania się klejem, pędzlem, kredką, nauka posługiwania się nożyczkami IV.1, IV.8
6.       Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących, kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań

 

Poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw

 

IV.18

 

 

IV.2, IV.18

 

7.       Kształtowanie umiejętności do kulturalnego zwracania się do innych i używania zwrotów grzecznościowych. Wskazywanie wartościowych społecznie zachowań: życzliwości, kultury, udzielania pomocy

 

II.2, III.1, III.4, III.5

III.6

8.       Język angielski: Przypomnienie kolorów podstawowych: blue, red, yellow and green; wprowadzenie nazw kolorów: orange,  brown, black, purple, white

 

IV.22

 

 

„Gdzie jesteś, Jesieni?”

 Gdzie ty jesteś, jesieni?

 

Tu jestem.

W suchych liściach lecących z szelestem,

w barwnych liściach, czerwonych i złotych,

co na ziemię się kładą pokotem.

 

Z dębu strząsam dojrzałe żołędzie,

babim latem przystrajam gałęzie,

ptakom wskażę bezpieczne dróg szlaki,

jeże do snu utulę pod krzakiem.

 

Mgły wieczorem nad wodą rozłożę

i przed zimą odejdę za morze.

 

 

TAŃCOWAŁA  JESIEŃ

 1. Tańcowała jesień 
  w lesie zamaszyście. 
  Żółte, rude i brązowe 
  z drzew zrywała liście.

Ref: Tańcowała jesień, 
kolorowa jesień. [4razy]

 1. Postrącała w parku 
  żołędzie, kasztany, 
  rozrzuciła na trawniku 
  liśćmi przysypanym.

 

Ref: Tańcowała jesień, 

 1. Tańcowała jesień

w sadzie, razem z deszczem, 
jabłek, gruszek nazrywała, 
lecz jej mało jeszcze.

 

Ref: Tańcowała jesień, 

 1. Z wiatrem się kłóciła, 
  darła białe chmury, 
  aż się słońce obudziło 
  i spojrzało z góry.

 

Ref: Tańcowała jesień, 
 


 

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: WRZESIEŃ  „Witajcie w przedszkolu” (03.09-14.09. 2018)

Lp Zamierzenia ogólne Obszar Podstawy Programowej

 

     
1.      

 

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat

Doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi w czasie przeszłym

IV.2, IV.5
2.       Wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej z wykorzystaniem zabaw i zadań

 

I. 5
3.       Doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw, rozwijanie umiejętności tworzenia i odczytywania piktogramów

Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji przedmiotów ze względu na różne kryteria

IV.9

 

 

IV.12

4.       Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno- rytmicznych

 

IV.7
5.       Rozwijanie sprawności manualnej

 

IV.1, IV.8
6.       Poszerzanie słownika biernego i czynnego o wyrazy związane z krajami, miastami Europy i świata

 

Kształtowanie umiejętności posługiwania się mapą i nawigowania po niej, zwrócenie uwagi na położenie Polski jako części Europy

 

Zapoznanie z różnymi regionami naszego kraju ze zwróceniem uwagi na elementy charakterystyczne dla poszczególnych krajobrazów (miasto, wieś, góry, morze, jeziora)

IV.10
7.       Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu III.5
8.       Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej

Budowanie miedzy dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji

II.5, III.2

 

II.5

9.       Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa III.5
10.    Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie III.1, III.7

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: WRZESIEŃ  „Jesteśmy bezpieczni” (17.09-21.09. 2018)

Lp Zamierzenia ogólne Obszar Podstawy Programowej

 

     
1.      

 

Doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi nt miejsca swojego zamieszkania i adresu 

 

Doskonalenie umiejętności odczytywania symboli

 

Rozwijanie logicznego myślenia

III. 1, III. 3, IV.2, IV.5

 

IV.9

 

IV.2

2.       Wyrabianie zręczności, uwagi i koordynacji wzrokowo- ruchowej

 

I. 5
3.       Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych IV.12
4.       Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno- rytmicznych

 

IV.7
5.       Doskonalenie sprawności manualnej

 

IV.8
6.       Utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię

 

Poszerzanie wiedzy nt zasad kontaktu z nieznajomymi- kształtowanie odpowiednich postaw w kontakcie z nieznajomym

 

Zapoznanie z pracą służb ratowniczych, utrwalenie numerów alarmowych

III.5, IV.2,IV.9, IV.14

 

III.5, IV.2, IV.5, IV.8, IV.1

 

IV. 20

7.       Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu I. 7, III.5, III. 8
8.       Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych II.7, III.2

 

9.       Język angielski: nazywanie podstawowych członków rodziny IV.21

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: WRZESIEŃ  „Dbam o siebie i środowisko” (24.09-28.09. 2018)

Lp Zamierzenia ogólne Obszar Podstawy Programowej

 

     
1.      

 

Wprowadzenie litery o, O na podstawie wyrazu „oko”

 

Doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczania części ciała człowieka na schemacie oraz opisywania ich funkcji

 

IV.4

 

IV.2, IV.11

2.       Ćwiczenia zapobiegające powstawaniu płaskostopia, rozciąganie i rozluźnianie mięśni

 

I. 5
3.       Wprowadzenie cyfry 1

 

IV.15
4.       Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno- rytmicznych i wspólnego muzykowania

 

IV.7
5.       Doskonalenie sprawności manualnej

 

IV.1, IV.8
6.       Budowanie świadomości nt zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowiska

 

Budowanie świadomości nt higieny. Pogłębianie wiedzy nt słuchu: zagrożeń, niepełnosprawności oraz higieny

 

IV.2, IV.9

 

II.9, IV.1

7.       Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu III.5
8.       Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych II.5, III.2