MARZEC

 1. Przedwiośnie:                   01 – 05.03.2021
 2. Przebudzenie wiosenne:  08 – 19.03.2021
 3. Wiosenne powroty:          22 – 26.03.2021
 4. Wielkanoc 29.03 – 02.04.2021
1.Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy w zespołach i parach. Doskonalenia do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy.I.1,2,3,6,7,8 II. 1-9 III. 5,7,8,9 IV.14,19  
2.Zapoznanie dzieci z charakterystycznymi cechami marcowej pogody, rozumienie znaczenia przysłowia ludowego „W marcu jak w garncu”. Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas obserwacji porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.  Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole. Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, związanych z Wielkanocą, zdobywanie wiedzy na temat Świąt Wielkanocnych – zapoznanie z ich symbolami: pisanka, baranek, babka wielkanocna, święconka oraz poznanie tradycji wielkanocnej – śmingus – dyngus.I.2,7,8,9 III.9 IV. 2,4,5 6,9
3.Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym wczesną wiosną (pierwsze wiosenne kwiaty, ptaki i zwierzęta). Systematyczna obserwacja pogody, temperatury powietrza oraz jej wpływ na ludzi, rośliny i zwierzęta. Rozpoznawanie symboli graficznych oznaczających pogodę.Poznanie warunków niezbędnych do rozwoju roślin ( ziemia, słońce, woda). Poznanie etapów sadzenia roślin. Sadzenie nowalijek w sali przedszkolnej, urządzanie kącika. Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.IV. 16, 18,19
4.Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych. Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.I. 5,8
5.Poznanie różnorodnej techniki plastycznej – wykonanie pracy plastyczno – technicznej związanych z tematyką. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy.I.9, IV. 1,2,8,19
6.Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu.IV. 1,7
7.Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.IV. 20
8.Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci poprzez przeliczanie do 3 i więcej na konkretach. Doskonalenie wiedzy na temat czterech pór roku.III.5,6 IV. 13, 15

************************************************************************

LUTY

 1. Zima:  01 – 05.02.2020
 2. Miłość i emocje: 08 – 12.01.2020 
 3. Tydzień eksperymentów: 15 – 19.02.2021
 4. Dinozaury: 22 -26.02.2021

Piosenka: „Tak się zachmurzyło”

Wiersz: „Przyleciały gile…”

Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy w zespołach i parach. Doskonalenia do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy.I.1,2,3 III. 5,7,8,9
Rozwijanie słownictwa dzieci poprzez czytanie literatury dziecięcej. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.IV. 1,2,5,19
Zapoznanie z pojęciem miłość, emocje. Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji. Przedstawianie swoich uczuć. Poznanie tradycji obchodzenia walentynek. Budzenie uczucia miłości i szacunku wobec bliskich, rozwijanie zdolności mówienia o uczuciach.II.1,2,4
 Pogłębienie wiadomości na temat dinozaurów. Budzenie ciekawości otaczającym światem, jego prehistorią.IV. 18
Budzenie zainteresowania przyrodą, wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku (według możliwości pogodowych. Zapoznanie z krajobrazem zimowym polskich gór. Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi w górach oraz tropami zwierząt. Rozbudzanie ciekawości badawczej. Prowadzenie obserwacji i wypowiadanie się na ich temat.II. 2, 4, 6 IV. 1,2,3,4,5,6,9, 13
Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych z wykorzystaniem różnych przyborów sportowych. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.I. 5,8
Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy.I.6,7,9, IV. 1,8,19
Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu umiejętności wokalnych oraz ekspresji muzyczno-rytmicznych.I.5 IV.1,7
Określanie kierunków I położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnianie pojęć „na, pod, obok”. Utrwalenie kolorów podstawowych oraz liczenia w zakresie trzech. Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez poznanie nazw dni tygodnia i informacji o ich przemienności (zgodnie z kolorami plan daltońskiego).III.5,6 IV.12,14,15,16

************************************************************************

STYCZEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Dzień dziadka i babci: 18.– 22.01.2021
 2. Bezpieczeństwo zabaw zimowych: 25.– 29.01.2021

Wiersz: „Dla Babci”

Piosenka: „Babciu, droga Babciu”

1.Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy w zespołach i parach. Doskonalenia do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy.I.1,2,3 II. 1-9 III. 5,7,8,9 IV.14,19
2.Wzbudzanie zainteresowania literaturą (słuchanie wierszy, bajek, opowiadań). Układanie krótkich zdań na podany temat. Kształtowanie analizy i syntezy słuchowej.I.9 III. 2,6,8,9 IV. 1,2,3,5,6,19
3.Budzenie zainteresowania przyrodą, wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku (według możliwości pogodowych), występujących zjawisk atmosferycznych np. opadów śniegu, szronu, obniżającej się temperatury, zamarzania wody. Zapoznanie dzieci z życiem ludzi i zwierząt oraz klimatem na dalekiej północy. Wzbogacenie wiedzy na temat obecnej pory roku.IV. 18
4.Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności. Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych. Zapoznanie z rożnymi rodzajami sportów i zabaw na śniegu, z zasadami bezpieczeństwa podczas pobytu dzieci w różnych miejscach.I. 5,8 III. 2 IV. 18
5.Poznawanie roli jaką odgrywają dziadkowie w życiu rodziny wielopokoleniowej. Opowiadanie o członkach  swojej najbliższej rodziny. Nazywanie najbliższych członków rodziny: mama, tata, babcia, dziadek. Wzmacnianie więzi  rodzinnych poprzez wzajemne okazywanie sobie szacunku, uczuć, wspólne świętowanie.III. 2,6 IV. 2, 5
6.Poznanie różnorodnej techniki plastycznej – wykonywanie prac plastyczno – technicznych.I.7,9, IV. 1,8,19
7.Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach, kształcenie poczucia rytmu, rozwijanie ekspresji i wyobraźni muzycznej, umiejętności reagowania na sygnał dźwiękowy.  I.5 IV.1,7
8.Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez kształtowanie umiejętności rozpoznawania kierunków przestrzennych: na, pod i obok umożliwiających zlokalizowanie położenia danego przedmiotu. Utrwalenie liczenia w zakresie trzech.III.5,6 IV.11,14,15

***********************************************************************

STYCZEŃ     04.01.2021r. – 15.01.2021r.

Wiersz:  „Kolorowe klocki”

Piosenka: „Tup, tup po śniegu”

Zachęcanie do aktywności ruchowej, uświadomienie dzieciom znaczenia zdrowego odżywiania się i aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka.
Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych w sali przedszkolnej oraz na podwórku. I.5, 7,8,9. III.2,3,5. IV. 3,4,5,9

Doskonalenia do samodzielności podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu przedszkolaka. I.1,2,3
III. 5,7,8,9

Budzenie zainteresowania przyrodą, wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku. Dostrzegania regularności i następstw pór roku. IV. 18

Poznawanie warunków życia na Antarktydzie i na Grenlandii. Poznanie podstawowych cech klimatu polarnego oraz jej mieszkańców. Poznanie znaczenia białego ubarwienia zwierząt polarnych. IV. 18

Nazywanie barw podstawowych: kolory: żółty, niebieski, czerwony(zielony, pomarańczowy). eksperymentowanie, łączenie barw, otrzymywanie kolorów pochodnych, doskonale­nie umiejętności rozplanowania pracy na płaszczyźnie. I.9, . IV. 1,2,8,19

Poznanie różnorodnej techniki plastycznej – wykonywanie prac plastyczno – technicznych. I.9, . IV. 1,2,8,19

Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu ekspresji muzyczno-rytmicznych. Próby śpiewania kolęd i pastorałek, wprowadzenie dzieci w nastrój świąteczny. I.5. IV. 1,7

************************************************************************

GRUDZIEŃ

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 14 – 04.01.2020

Piosenka: „Przybieżeli do Betlejem”

Wiersz: „Wieczór wigilijny”

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, rozwijanie poczucia empatii, wrażliwości i życzliwości , budowanie więzi między dziećmi opartych na wzajemnej akceptacji i szacunku.
  Doskonalenia do samodzielności podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu przedszkolaka. I.1,2,3
  III. 5,7,8,9
 2. Rozwijanie słownictwa dzieci poprzez czytanie literatury dziecięcej. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Dzielenie się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami związanymi z Świętami Bożym Narodzeniem. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. IV. 1,2, 5
 3. Zapoznanie z tradycją świąt Bożego Narodzenia. Wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej oraz pogłębienie więzi rodzinnych. II. 1,4, 6,9. III. 6. IV. 1,2,3,5,9
 4. Zachęcanie do aktywności ruchowej, uświadomienie dzieciom znaczenia zdrowego odżywiania się i aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka.
  Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych w sali przedszkolnej oraz na podwórku. I.5, 7,8,9. III.2,3,5. IV. 3,4,5,9
 5. Budzenie zainteresowania przyrodą, wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku. Poszerzanie znajomości roślin spotykanych w otoczeniu przedszkola, drzewa iglaste świerk, sosna. Kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór roku. IV. 18
 6. Poznanie różnorodnej techniki plastycznej – wykonywanie prac plastyczno – technicznych. I.9, . IV. 1,2,8,19
 7. Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu ekspresji muzyczno-rytmicznych. Próby śpiewania kolęd i pastorałek, wprowadzenie dzieci w nastrój świąteczny. I.5. IV. 1,7
 8. Orientacja w schemacie własnego ciała i części garderoby, (powiązanie ze zdrowiem i z ubiorem świątecznym). Kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie trzech oraz znajomości kolorów podstawowych. III.5,6. IV.11,12, 15,

************************************************************************

30.11.2020r. – 11.12.2020r.

Wiersz: „Szósty grudnia”

Piosenka: „Ding dog, ding dog spadł już śnieg”

Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, rozwijanie poczucia empatii, wrażliwości i życzliwości , budowanie więzi między dziećmi opartych na wzajemnej akceptacji i szacunku.

I.1,2,3

II.2,4,6,8 III. 1,5,7,8,9

Doskonalenie do samodzielności podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy.

II. 1, 4, 6

III.2,3,5,6 IV. 1,2,3,5,9

Kształtowanie postawy pielęgnowania tradycji i zwyczajów poprzez wywoływanie radosnego nastroju oczekiwania na Mikołaja, oglądanie dekoracji świątecznych, słuchanie utworów związanych z obchodzeniem Mikołajek. Kształtowanie postawy radości przyjmowania prezentów i obdarowywania nimi innych.

Mikołajki w przedszkolu – wizyta Mikołaja. Wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia.  Wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej.

II. 1, 4, 6 III.2,3,5,6 IV. 1,2,3,5,9

Rozwijanie słownictwa dzieci poprzez czytanie literatury dziecięcej. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich związanych z Mikołajkami i Świętami Bożego Narodzenia. Dzielenie się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami związanymi z obchodzeniem Mikołajek. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej

IV. 1,2,5,6

Rozbudzanie zainteresowania zdrowym stylem życia. Zachęcanie do aktywności ruchowej. Zapoznanie dzieci z dawnymi wierzeniami oraz obecną zabawą i wesołymi wróżbami andrzejkowymi.

I.5, 7,8,9

III.2,3 IV. 1,2,3,4,5,9

Budzenie zainteresowania przyrodą, zachęcanie do obserwowania zmian w otoczeniu związanych ze zbliżająca się zimową porą. Uświadomienie dzieciom konieczności dokarmiania ptaków zimą. Poznanie ptaków zimujących w Polsce.

II.10,11 IV. 18

Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych z wykorzystaniem elementu toczenia i zastosowaniem nietypowych przyborów. I. 5,8

Poznanie różnorodnej techniki plastycznej, wykonywanie prac plastyczno – technicznych z użyciem materiałów różnych.

I.9, IV. 1,2,8,19

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania i liczenia, porównywanie liczebności zborów. Nabywanie umiejętności stosowania określeń: długi, krótki. IV. 11,12,13,15,

************************************************************************

Wiersz: „Kotek” B. Formy

Piosenka: „Kundel Bury”

ZWIERZĘTA DOMOWE 16. – 20.11.2019
KIEDY IDZIE ZIMA, KAŻDY MA SWÓJ DOMEK 23.-27.11.2020
OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Kontynuacja kształtowania samodzielności podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowe. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy. Doskonalenie umiejętności współdziałania w parach. I.1,2,3 III.1-9
Usprawnianie małej motorki oraz kreatywności poprzez zabawy z użyciem różnorodnych materiałów plastycznych. Dalsze wdrażanie kolorów podstawowych używanych  w Planie Daltońskim.  I.9, 12 IV.1,8,  
Rozwijanie kompetencji  językowych , poszerzanie słownictwa dzieci, zdobycie wiedzy na temat  wybranych zwierząt domowych oraz różnorodnych domach ludzi i zwierząt (schronienia zimą, rodzaje domów). Prezentacja swoich umiejętności recytatorskich na uroczystym spotkaniu z okazji Pasowania na Przedszkolaka. II. 4, 9, 10 III.2,3,5 IV 1,2,3,5,6,7,18.
Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych. Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności. I.1.5,  
Uczestnictwo w zabawach muzycznych  i  rytmiczno – ruchowych, podejmowanie prób wspólnego uczestnictwa w zabawach ruchowych i  śpiewie. Prezentacja umiejętności wokalno –tanecznych na uroczystym spotkaniu z okazji Pasowania na Przedszkolaka. II.4, 9, IV.7
Kontynuacja wyrabiania prawidłowych nawyków higienicznych, żywieniowych i samoobsługowych. Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia ze zwróceniem uwagi na kolejne etapy. I.1, 2, 3
Dalsze wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm  i  zasad  panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej. II.3, 5, III.1, 4, 5
Poznanie warunków potrzebnych do rozwoju zwierząt domowych (przestrzeni życiowej, pokarm, bezpieczeństwo), wdrażanie szacunku dla zwierząt. Stwarzanie okazji do rozróżniania i nazywania zwierząt hodowlanych  i ich domów, karmienie zwierząt, opieka nad nimi.  Zaznaczenie odpowiedzialności posiadania pupila. II. 9,10 IV.2, 18
Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie trzech. Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała (wskazywanie części ciała u siebie i innych), dalsze kształtowanie pojęcia para. Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy. IV. 12,14, 15,16,

ZAMIERZENIA LISTOPAD:

TYDZIEŃ BAJKOWY 02.-06.11.2020

JESTEM DOBRYM POLAKIEM 09.– 13.11.2020

1. Wdrażanie dzieci do samodzielności podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowe. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy. I.1,2,3 III.1-9

2. Rozwijanie kompetencji językowych , poszerzanie słownictwa dzieci, zdobycie wiedzy na temat  własnego kraju oraz poznanych bajek podczas „Tygodnia Bajek w przedszkolu”. Kształtowanie przynależności do rodziny oraz tożsamości narodowej: mówimy po Polsku , jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska; budzenie przynależności do swojego kraju; poznanie najważniejszych symboli narodowych Polski. I.7,8,9 . III.2,3,5 .

IV 1,2,3,4,5,7,8 9,10,14.

3. Poznanie mapy Polski, rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania (pięknem krajobrazu) – morze, góry. Kształtowanie postawy szacunku do ochrony przyrody m.in. poprzez poznanie etapów wytwarzania miodu. Poznanie roli miodu w życiu człowieka (zdrowie). III.2 IV.8,9,10, 14,18, 19,

4. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych. Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności. I. 5,8

5. Poznanie różnorodnej techniki plastycznej  wykonanie pracy plastyczno –technicznej związanych z tematyką. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.9, IV. 1,2,8,19

6. Wdrażanie do udziału w zajęciach muzyczno  – ruchowych przy piosenkach poznanych przez dzieci. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. Osłuchanie się z hymnem Narodowym. I.5 IV. 1,7

Rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania, wprowadzenie pojęcia para.  IV. 12,14, 15

Piosenka: „Witajcie w naszej bajce”

Wiersz: „Bajka”

************************************************************************

PAŹDZIERNIK:

TEMATY KOMPLEKSOWE:

ZDROWIE  12.-16.10.2020

POGODA JESIENIĄ 19.10 – 23.10.2019

WIERSZ: „JEŻ”

PIOSENKA: „KOLOROWE LISTKI”

Lp. ZDROWIE  12.-16.10.2020
POGODA JESIENIĄ 19.10 – 23.10.2019
OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Dostrzeganie i podawanie  nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych  dla późnej jesieni, dostrzeganie kolorów i kształtów chmur, rozwijanie wyobraźni . IV 2.6.18.,I.3
2. Usprawnianie małej motorki oraz kreatywności poprzez zabawy z plasteliną, kredkami, farbami, materiałem przyrodniczym. Nauka rozpoznawania kolorów podstawowych używanych  w Planie Daltońskim.  I.9, IV.8.15.18
3. Zabaw, gry ruchowe  – nabywanie ogólnej sprawności i
zwinności fizycznej dziecka.
I.1.5, IV.7
4. Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno – ruchowych, podejmowanie prób wspólnego uczestnictwa w zabawach ruchowych i  śpiewie. IV.7
5. Dalsze wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych, żywieniowych i samoobsługowych. Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia, utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk. I.1, I.2, I.3
6. Kontynuacja wdrażania do przestrzegania ustalonych
norm i zasad  panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia  przynależności do grupy przedszkolnej.
II.3, II.5, III.1, III.4, III.5
7. Rozumienie konieczności dostosowywania ubioru do
warunków atmosferycznych,  dbałość o własne zdrowie –przełamywanie leku przed wizytą w gabinecie lekarskim w razie choroby. Poznanie zdrowych i niezdrowych produktów żywieniowych.
I.3.5,9  II.1.8, IV.2. 20
8. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania kolorów pod
stawowych oraz liczenia w zakresie dwóch.  Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy (dobieranie w pary pasujących przedmiotów).
IV. 12,15,

************************************************************************

WRZESIEŃ

TEMAT KOMPLEKSOWY: JESIEŃ W PARKU I W LESIE 28.09-09.10. 2020

Piosenka: „Kolorowe listki”

Wiersz: „Jeż”

Lp. JESIEŃ W PARKU I LESIE 28.09 – 9.10.2019 OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Kształtowanie umiejętności posługiwania się przymiotnikami; rozszerzanie słownika czynnego dzieci. IV 2.6.18
2. Usprawnianie małej motorki oraz kreatywności poprzez zabawy z różnym materiałem plastycznym oraz przyrodniczym. Wprowadzenie elementów Planu Daltońskiego – zaznaczanie obecności na tablicy.  I.9, IV.8.15.18
3. Nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka poprzez udział w: zabawach i grach, torze przeszkód, zabawach z chustą Klanzy, zabawach z nietypowymi przyborami oraz zabawach w okolicy przedszkola.  Ćwiczenie wytrzymałości poprzez różne formy treningu podczas Europejskiego Tygodnia Sportu I.1.5, IV.7
4. Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno – ruchowych, podejmowanie prób wspólnego uczestnictwa w zabawach ruchowych i  śpiewie. IV.7
5. Dalsze wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych, żywieniowych i samoobsługowych. Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia, utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk I.1, I.2, I.3
6. Ciągłe wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad  panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej. II.3, II.5, III.1, III.4, III.5
7. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych (kasztanowiec, dąb), oraz  na temat podstawowych grzybów; wdrażanie do zachowania szczególnego bezpieczeństwa podczas ich rozpoznawania i zbierania. I. , IV.2, 18
8. Nabywanie umiejętności globalnej oceny ilościowej poprzez wprowadzenie pojęć: mało, dużo oraz wdrażanie umiejętności klasyfikowania według rodzaju poprzez działanie na konkretach.  Zwracanie uwagi na odkładanie swoich rzeczy przy własnym znaczku. IV. 11, 12, 14

**********************************************************************

JESIEŃ W SADZIE I OGRODZIE 14 – 25.09.2020

Wiersz: Wpadła gruszka

Piosenka: „Małe czerwone jabłuszko”

Lp. JESIEŃ W SADZIE I OGRODZIE 14.09 – 25.09.2020 OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców: kształtowanie umiejętności posługiwania się przymiotnikami; rozszerzanie słownika czynnego dzieci, zachęcanie do profilaktyki zdrowotnej poprzez zdrowe odżywianie się. IV 2.6.18.,I.3
2. Usprawnianie małej motorki oraz kreatywności poprzez zabawy kredkami, farbami. I.9, IV.8.15.18
3. Zabawy ruchowe – nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka. I.1, 5, IV.7
4. Rozwijanie orientacji przestrzennej dzieci, kształtowanie świadomości schematu własnego ciała. IV.14
5. Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno – ruchowych, podejmowanie prób wspólnego uczestnictwa w zabawach ruchowych i śpiewie. IV.7
6. Dalsze wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych, żywieniowych i samoobsługowych. Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia, utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk I.1, I.2, I.3
7. Wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej. II.3, II.5, III.1, III.4, III.5
8. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy owoców (jabłko, gruszka, malina, śliwka) oraz warzyw (marchewka, pietruszka, ziemniak). IV.2, 18
9. Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie dwóch. zwracanie uwagi na odkładanie swoich rzeczy przy własnym znaczku. IV. 12, 15

Wiersz:

Wpadła gruszka do fartuszka,
a za gruszką dwa jabłuszka.
A śliweczka wpaść nie chciała,
bo śliweczka niedojrzała.

Piosenka:

Małe czerwone jabłuszko
Tańczy dziś pod drzewem z gruszką
Za rączki się trzymają i wkoło obracają
Za rączki się trzymają i wkoło obracają

Małe czerwone jabłuszko
Tańczy dziś pod drzewem z gruszką
Jabłuszko podskakuje a gruszka przytupuje
Jabłuszko podskakuje a gruszka przytupuje

Małe czerwone jabłuszko
Tańczy dziś pod drzewem z gruszką
Klaszcze w rączki jabłuszko razem z dojrzałą gruszką
Klaszcze w rączki jabłuszko razem z dojrzałą gruszką

Małe czerwone jabłuszko
Tańczy dziś pod drzewem z gruszką
Tańczą dookoła, jabłuszko gruszkę woła
Tańczą dookoła, jabłuszko gruszkę woła

************************************************************************

TEMAT KOMPLEKSOWY: W PRZEDSZKOLU 1 – 11.09.2020

PIOSENKA: „My jesteśmy krasnoludki”

WIERSZ: „Mam trzy latka”

1.Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych, kultury przy stole podczas posiłków. I.1,2,3,4. III.5,8,9

2. Ograniczenie lęku i zachęcenie dzieci do przebywania w grupie przedszkolnej. Przystosowanie dzieci do warunków nowego otoczenia w sposób łagodny i bezstresowy. Przyzwyczajenie dzieci do nowego trybu życia. II. 1,2,5,7,8,9. III. 3,4,5,8,9.

3. Zachęcanie dzieci do nawiązania kontaktu z personelem przedszkola. i pozostałymi dziećmi; wspomaganie dzieci przy pierwszych kontaktach – przedstawianie się imieniem oraz zapamiętywanie imion innych dzieci. Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu. I.9 . III. 3,4,5,8,9. IV.2,6

4. Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania się w przedszkolu; nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb. Kształtowanie umiejętności rozumienia funkcji znaczków przedszkolnych; rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach; zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie. I.3,5,7,8,9.

II. 1, 2,9. III.2,5,8. IV.2,9,19.

5. Poznanie najbliższego środowiska podczas spacerów, nauka chodzenia w parach z wężem oraz w „pociągu”. IV.9,18.

6. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. I. 5, 8.

7. Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.6,7,9. IV. 8.

8. Wdrażanie do udziału w zajęciach ruchowo – muzycznych przy piosenkach. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. IV. 7

9. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała (nazwy poszczególnych części ciała). Zwracanie uwagi na odkładanie swoich rzeczy przy własnym znaczku w szatni. IV. 12,14.