PO –III-0000/1/14

 

Regulamin Rady Rodziców

Przedszkola Miejskiego nr 2 w Kołobrzegu

 

I Postanowienia ogólne

 

   Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Kołobrzegu, przy ul. Borzymowskiego 8.

 

II Cele i zadania

 

Zadaniem Rady Rodziców jest:

 1. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
 2. Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.
 3. Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
 4. Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.

 

III Kompetencje Rady Rodziców

 

 1. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a)    programu wychowawczego przedszkola

b)    programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci.

 1. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki.
 2. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
 3. Opiniowanie i wybór ofert „Zajęć dodatkowych”.
 4. Uchwalanie Regulaminu Rady Rodziców.
 5. Opiniowanie zestawu programów i podręczników wykorzystywanych w przedszkolu.
 6. Ocena dorobku zawodowego nauczycieli kończących staż na wyższy stopień awansu zawodowego.
 7. Upoważnienie dyrektora do zawierania umów na prowadzenie zajęć dodatkowych

 

IV Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców

 

 1. Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu grupowym w każdym roku szkolnym.
 2. Spośród Rodziców wybranych do Rady Grupowej wyłania się w drodze tajnych wyborów co najmniej jednego przedstawiciela grupy do Rady Rodziców przedszkola.
 3. W wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
 4. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:

– złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców,

– odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady po uprzednim przegłosowaniu   zwykłą większością głosów.

 

V Skład i tryb powoływania Zarządu Rady Rodziców

 

1.  Rada Rodziców  składa się z Przewodniczącego, Skarbnika, Komisji          Rewizyjnej , w skład której wchodzi 2 członków oraz członków Rady Rodziców.

 1. Działalnością Rady Rodziców kieruje Przewodniczący.
 2. Osoby wym. w pkt. 1 wybierane są spośród członków Rady Rodziców na pierwszym jej posiedzeniu.

 

VI Zadania członków Rady Rodziców:

 

Zadania Przewodniczącego:

 

 1. Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców,
 2. Współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy,
 3. Zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Rodziców,
 4. Kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców,
 5. Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola.

 

Zadania Skarbnika Rady Rodziców:

 

 1. Opracowanie preliminarza wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny,
 2. Czuwanie nad prawidłowością realizacji preliminarza wydatków funduszy Rady Rodziców,
 3. Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady Rodziców,
 4. Prowadzenie Książki Kontowej Rady Rodziców,
 5. Pobieranie wyciągów z rachunku bankowego Rady Rodziców i ewidencjonowanie wpływów w Książce Kontowej,
 6. Pobieranie wypłat z konta bankowego Rady Rodziców.

 

Zadania Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców:

 

 1. Dokonywanie raz na pół roku kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki w kasie Rady Rodziców,
 2. Składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców.

 

VII Zasady działalności finansowej Rady Rodziców:

 

 1. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców,
 2. Wysokość minimalnej składnika rzecz Rady Rodziców ustala się na pierwszym posiedzeniu Rady w danym roku szkolnym,
 3. Rada Rodziców na pisemną prośbę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić określonych rodziców z wnoszenia składki na Radę Rodziców.
 4. Rodzice wpłacają ustaloną składkę,
 5. Wpłaty przyjmowane są na druki kwitariusza przychodowego 2 x w roku /wrzesień-Październik,   styczeń – luty, przez intendenta przedszkola, lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców
 6. Fundusze Rady, oraz obrót gotówki są księgowane.
 7. Fundusze Rodziców wpłacane są na konto bankowe Komitetu Rodzicielskiego
 8.  Ustala się pogotowie kasowe w wysokości do 1500 zł.
 9. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na opłacenie audycji muzycznych, spektakli teatralnych, wycieczek, imprez okolicznościowych, artykułów o materiałów plastycznych, doposażenia sal dydaktycznych poszczególnych grup, upominków dla dzieci, zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów dekoracyjnych oraz innych elementów wynikających z organizacji przedszkola.
 10. Rada Rodziców upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania funduszem Rady Rodziców zgodnie z ustalonym regulaminem i preliminarzem wydatków.
 11. Środki trwałe zakupione z funduszy Rady Rodziców stanowią własność Rady Rodziców i powinny być wpisane do odrębnej Księgi Inwentarzowej Rady Rodziców.
 12. Rada Rodziców może nieodpłatnie przekazać mienie zakupione ze środków Rady Rodziców, na podstawie księgi inwentarzowej, drogą Uchwały.

 

VIII Postanowienia końcowe

 

 1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok,
 2. W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców w roku poprzednim,
 3. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% jej członków,
 4. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w Regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na posiedzeniu
 5. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców,
 6. Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi Przewodniczący. W zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków. Zebrania zwołuje się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 7. Prowadzący posiedzenie Rady Rodziców zaprasza do udziału ( z głosem doradczym) dyrektora przedszkola i ewentualnie innych członków Rady Pedagogicznej,
 8. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane. Protokolarz posiedzeń Rady stanowi dokumentację placówki,
 9. Protokół sporządza zawsze ta sama osoba wskazana przez Radę Rodziców bądź w razie jej nieobecności osoba wskazana przez prowadzącego zebranie.

 

Regulamin wchodzi w życie z d. 9 września 2014 r

………………………………………                               ………………………………………

Podpis prz-cego i pieczęć  Rady Rodziców                                    podpis i pieczęć dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2