Plan pracy Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 2, w roku szkolnym 2016/2017

Zadania Sposób realizacji Osoba Odpowiedzialna Termin realizacji Uwagi
Organizacja

Rady Rodziców

1.       Wybór przedstawicieli Rad Oddziałowych do pracy

w Radzie Rodziców

 

2.       Wybory Prezydium Rady Rodziców

 

3.       Zatwierdzenie Regulaminu Rady Rodziców

 

Nauczyciele

 

 

 

 

Dyrektor

 

IX –

I zebranie grupowe

 

 

 

IX

 
Organizacja

finansowej działalności

Rady Rodziców

1.      Ustalenie wysokości składki na fundusz Rady Rodziców

2.       Ustalenie preliminarza wydatków na rok szkolny 2016/2017

3.       Sprawozdania  z wydatkowania funduszu Rady Rodziców

4.       Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Rady Rodziców

Dyrektor w porozumieniu z rodzicami (ogółu uczestn. zebrania)

Dyrektor

Skarbnik

Skarbnik

Komisja Rewizyjna

 

IX –

I zebranie ogólne z rodzicami

X

Co pół roku

VI

 
Udział Rady Rodziców

w działalności opiekuńczo -wychowawczo – dydaktycznej przedszkola

1.       Opiniowanie dokumentów wewnętrznych przedszkola:

– programu wychowawczego i programu profilaktyki przedszkola,

– zestawu programów i podręczników na rok szkolny    2016/2017

2.       Współdziałanie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

3.       Współpraca z przedszkolem w zakresie żywienia dzieci-

4.       Zgłaszanie oczekiwań i propozycji rodziców dot. działalności przedszkola

5.       Współdziałanie w organizacji szkoleń dla rodziców

Dyrektor

Przewodniczący

Rady Rodziców

X

wg potrzeb

 

wg potrzeb

 
Udział Rady Rodziców

w pracach organizacyjnych przedszkola

1.       Współdziałanie w organizacji imprez i uroczystości wynikających z realizacji „Harmonogramu Imprez i Uroczystości Przedszkola nr 2”

2.       Przedstawianie pozostałym rodzicom (podczas zebrań grupowych) zamierzeń, działań, decyzji ustalonych na posiedzeniach Rady Rodziców

3.       Opiniowanie na wniosek dyrektora w spr. przebiegu stażu nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego

 

Przewodniczący

Rady Rodziców

Prezydium

i Członkowie Rady Rodziców

Przewodniczący

Rady Rodziców

wg terminów

wg terminów zebrań

w grupach

VI