PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM PRZEDSZKOLA Nr 2

 

Zadania

Formy realizacji Termin Uwagi o realizacji
 

I

Rozbudzanie zainteresowania działalnością przedszkola, nauczyciela

 

1. Zebrania grupowe z rodzicami oraz z dyrektorem przedszkola:

  • dotyczące organizacji pracy przedszkola, zamierzeń wychowawczo-dydaktycznych na rok szkolny 2014/15
  • dotyczące osiągnięć i postępów dzieci

 

  •  w zakresie gotowości szkolnej dzieci 5 i 6 letnich
  • dotyczące imprez, uroczystości odbywających się na terenie placówki i poza nią

 

2. Zebrania z rodzicami z zakresu modyfikacji, wprowadzenia i  realizacji „Systemu motywacji pożądanych zachowań”.

 

3. Prezentacja informacji z życia przedszkola ze zdjęciami z uroczystości i przedsięwzięć przedszkolnych na stronie www oraz tablicy dla rodziców

 

4. Prowadzenie „kącika dla rodziców”, w którym zamieszczane są

bieżące informacje dotyczące cyklicznych zamierzeń

wychowawczo – dydaktycznych, organizacji pracy grupy. artykułów z

zakresu psychologii i profilaktyki zdrowotnej

 

5. Organizowanie spotkań o charakterze rodzinnym, np. z okazji

Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca, Dnia Dziecka

 

6. Zapraszanie rodziców na „imprezy grupowe”, związane

z podtrzymywaniem różnych tradycji, np. „Andrzejek”, „Jasełek”

 

7. Organizacja dla rodziców i dzieci wspólnych zabaw i zajęć w przedszkolu

 

8. Zapraszanie rodziców i dzieci do udziału w licznych konkursach plastycznych i fotograficznych

 

9.  Systematyczne prowadzenie wystaw działalności i twórczości

dziecięcej.

 

IX

 

zebrania semestralne

X i IV

wg harm. imprez

wg. potrzeb

 

cały rok

 

cały rok

 

 

wg. kalendarza uroczystości

 

 

 

– II –

 

 

cały rok

 

 

1 x w miesiącu

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

 

II

Wspomaganie działalności wychowawczej

 

1.Organizacja kontaktów indywidualnych nauczyciela z rodzicami,
w celu przekazania rzetelnej informacji n/t rozwoju dziecka, jego osiągnięć
i trudności w nabywaniu pożądanych umiejętności.

 

2. Konsultacje indywidualne rodziców z psychologiem i logopedą w celu

określanie kierunków pracy z dzieckiem oraz współpracy z rodzicami  w

zakresie wspomagania dziecka.

 

3. Organizowanie doradztwa pedagogicznego, psychologicznego.

 

4. Udostępnianie literatury pedagogicznej, psychologicznej

znajdującej  się w przedszkolnej bibliotece.

 

 

cały rok

 

 

 

wg potrzeb

 

 

 

cały rok

 

cały rok

 

 
 

III

Angażowanie rodziców do działań na rzecz grupy, przedszkola

 

1.Angażowanie rodziców do pomocy przy organizacji uroczystości:

  • przedszkolnych
  • grupowych

2. Angażowanie rodziców do współorganizacji przedsięwzięć przedszkolnych

tj.: kiermasze świąteczne, festyny,…

 

3. Angażowanie rodziców do pomocy przy organizacji wyjść do kina,

wyjazdów do teatru, wycieczek,…

 

4. Sponsoring na rzecz przedszkola, grup.

 

 

wg potrzeb

 

 

wg harmonogramu imprez

wg potrzeb

 

 

cały rok

 

 

 

 

IV

 Rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym

 

1.Organizacja akcji charytatywnych na rzecz podopiecznych MOPS –u , TPD , „Schroniska dla zwierząt”

 

2.Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez inne placówki

przedszkolne (Przegląd Kolęd i Pastorałek, Turniej ekologiczny,

MPTA, Dzień Konwalii , FPP itp.)

 

3. Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez różne organizacje i

instytucje działające na terenie miasta (np.: Policja, Straż Pożarna,

Biblioteka Dziecięca, RCK, Muzeum itp.)

 

4. Włączanie się w uroczystości i imprezy o charakterze miejskim,

organizowane przez Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta.

 

5. Nawiązanie współpracy ze szkołami podstawowymi Nr 3 i Nr 5

 

 

cały rok

 

 

wg terminów

przeglądów

 

 

wg terminów

 

 

 

wg terminów

 

 

cały rok