RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2

W KOŁOBRZEGU

GODZINY OTWARCIA PLACÓWKI : 6.30 -17.00

GODZINY REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ: 6.30 -12.30

 

Godziny realizacji R e a l i z o w a n e   t r e ś c i
6.30-12.30 Realizacja zadań wynikających z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
6.30 – 8.15 I.  Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Ćwiczenia poranne. Czynności higieniczne i samoobsługowe,
9.00 – 10.00 II.  Różnego typu zajęcia dydaktyczne zorganizowane z inicjatywy nauczyciela, eksperymenty, nauka wierszy i piosenek, tańce, inscenizacje, improwizacje ruchowe, praca indywidualna z dziećmi, utrwalanie zdobytych umiejętności. Ćwiczenia gimnastyczne z użyciem przyborów i sprzętów
10.00 -11.00  

12.00-12.30

III. Zabawy na powietrzu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, wycieczki, spacery, prace społecznie użyteczne
Czynności pomiędzy realizacją wyszczególnionych zadań Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, poobiedni relaks lub zajęcia relaksacyjne i inne. 

 

 

12.30-17.00 Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień – zajęcia dodatkowe , koła zainteresowań z nauczycielami prowadzącymi.  

Wspomaganie dzieci przez nauczycieli  i specjalistów: logopedę, psychologa, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej. Pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności.

Aktywność własna dzieci . Swobodna zabawa dzieci.

Odbieranie dzieci.

   

Stałe czynności w ciągu pobytu dzieci w przedszkolu

 

8.30– 8.50
  • Śniadanie
11.00– 11.30
  • II Śniadanie
1.09.2020r. 

Dyrektor  mgr Dorota Warzocha

  

13.30–14.15

16.30–16.45

  • Obiad
  • Podwieczorek