Program Profilaktyczny

„W zgodzie żyjemy, bo zdrowo jemy i bezpiecznie się zachowujemy”.

                       

 

 

 

 Opracowały: Agnieszka Leper,

Kamila Łękowska,

Karolina Urbaniak

Cele ogólne programu:

Tworzenie warunków sprzyjających:

 1. Nabywaniu wiedzy o obowiązujących zasadach      bezpiecznego zachowania się w przedszkolu i w domu oraz świadomego      ich przestrzegania.
 2. Nabywaniu wiedzy i świadomemu przestrzeganiu      zasad bezpiecznego poruszania się na drodze.
 3. Kształtowaniu nawyków higienicznych      warunkujących zdrowie.

4.       Rozwijaniu nawyków zdrowego odżywiania się.

5.       Kształtowaniu spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka z  uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

6.       Kształtowaniu u dzieci w wieku przedszkolnym świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia, unikanie niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń.

 1. 7.       Nabywaniu umiejętności przeciwstawiania się złu fizycznemu i psychicznemu

8.       Kształtowaniu umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów z rówieśnikami.

9.       Uświadomieniu korzyści i zagrożeń związanych z dostępem do środków masowego przekazu.

 

ADRESACI PROGRAMU:

 • dzieci 3, 4, 5 – letnie uczęszczające do przedszkola objętego programem
 • nauczyciele zatrudnieni w placówce
 • rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola objętego programem
 • inne osoby związane z placówką

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

 1. 1.       Wspólne podejmowanie decyzji dotyczących niektórych aspektów życia przedszkolnego.
 2. 2.       Włączanie rodziców do wspólnego udziału w życiu Przedszkola, w tym w uroczystościach, imprezach, piknikach, spotkaniach  przedszkolnych.
 3. 3.       Pedagogizacja rodziców w ramach spotkań z nauczycielami i specjalistami: psychologiem, dietetykiem, pielęgniarką.

 

 

BLOKI TEMATYCZNE PROGRAMU:

 1. „ Z bezpieczeństwem za pan brat”
 2. „Kultura bycia- nic do ukrycia”
 3. „Niech każdy się dowie jak dbać o zdrowie”
 4. „Choć nie wiele lat mamy- to swoje prawa i      obowiązki znamy”
 5. „Oswoić agresję”
 6. „Przedszkole bez nałogów”

 

CHARAKTERYSTYKA BLOKÓW TEMATYCZNYCH

Lp.

Blok   tematyczny

Cele   szczegółowe

Proponowane   sposoby realizacji

Osiągnięcia   dziecka

Monitoring

1.

„   Z bezpieczeństwem za pan brat”

a)      przedszkole – kształtowanie

nawyku

przestrzegania zasad

bezpieczeństwa w

przedszkolu, domu i

w  ruchu drogowym

 

– zrozumienie

niebezpieczeństwa

wynikających z

kontaktu   z

nieznajomymi

 

– kształtowanie

nawyku

udzielania pomocy w

nagłym wypadku

 

– kształtowanie

świadomości

korzystania ze

środków masowego

przekazu*wycieczka po przedszkolu

 

*wspólne ustalenie zasad bezpiecznego

zachowania się w przedszkolu   i w

ogrodzie przedszkolnym   (ilustracje,

pogadanki, scenki   sytuacyjne, itp.)

 

*utrwalenie zasad bezpieczeństwa w

codziennych sytuacjach

 

*udział w alarmie przeciwpożarowy*informuje dorosłych o uszkodzonych zabawkach

bądź   sprzęcie

 

*zgłasza osobie dorosłej zauważone

niebezpieczeństwo

 

*zna zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętów   ogrodowych i zabawek

 

*wie jak należy poruszać się po budynku i ogrodzie

aby nie   zagrażać bezpieczeństwu swojemu i innym

 

*zna swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania

 

*zna imiona i nazwisko rodziców/opiekunów

 

*zna numery alarmowe

 

*zna zasady ruchu drogowego dla pieszych

 

*wie, jakie jest znaczenie podstawowych

znaków   drogowych

 

*zna zasady bezpiecznego podróżowania jako pasażer

samochodu   osobowego

 

*potrafi bezpiecznie i kulturalnie zachować się

podczas podróży środkami   komunikacji miejskiej

 

*wykazuje postawę asertywną wobec osób

nieznanych

 

*potrafi w sytuacji zagrożenia poprosić o pomoc

 

*dostrzega niebezpieczeństwa związane oddaleniem

się od   miejsca zamieszkania, placu zabaw,

przedszkola

 

*orientuje się, do kogo może zwrócić się o pomoc

(np. do policjanta)

 

*zna inne ważniejsze instytucje i pełnione przez nie

role społeczne (policjant,   straż, pogotowanie)

 

*przestrzega zasad ustalonych w grupie przedszkolnej

(kodeks przedszkolaka)

 

*nie korzysta z urządzeń elektrycznych, nie bawi się

przedmiotami niebezpiecznymi,   np. zapałkami,

szkłem i in.

 

*przewiduje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu /

życiu oraz ich konsekwencje

 

*samodzielnie i bezpiecznie organizuje sobie czas

wolny

 

*nie dotyka zwierząt,   nie karmi, nie drażni obcych

zwierząt

*zna wybrane rośliny i inne   zagrażające życiu (np.

grzyby, owoce trujące)

 

*nie spożywa potraw niewiadomego pochodzenia   b)      dom*scenki dramowe przedstawiające

sytuacje stwarzające   zagrożenie

(nieznajomi, pożar, kradzież,   urządzenia

gazowe, elektryczne, broń   biała)

 

*wykorzystanie ilustracji z

niebezpiecznymi przedmiotami

 

*wycieczka do Komendy Policji, Straży

Pożarnej, Straży Granicznej i   WOPR

 

*ocena postępowania bohaterów

literackich, filmowych i z   historyjek

obrazkowych   c)       droga*pogadanka „Bezpieczna droga   do

przedszkola”

 

*wycieczka na Komisariat   Policji (grupy

starsze)

 

*wycieczki na skrzyżowanie   dróg

 

*pogadanka z policjantem w   przedszkolu

 

*wykorzystanie przykładów z   literatury

dziecięcej (np. „Pies z ulicy Bałamutów”)

 

*udział dzieci w konkursach   i quizach o

bezpieczeństwie w ruchu drogowym

 

*projekcja filmów   edukacyjnych nt

bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 

*organizowanie sytuacji   edukacyjnych

przybliżających dziecku omawiane

zagadnienia: wykorzystanie dramy,

odniesienie do postaci z literatury,

organizowanie zabaw

tematycznych i ruchowych,

 

*wykorzystanie codziennych   zdarzeń w

przedszkolu, zajęcia plastyczne o

tematyce bezpieczeństwa

obserwowanie zachowania ludzi na

chodniku i ulicy   d)      media *pogadanki nt bezpiecznego korzystania z

Internetu

 

*korzystanie z tablicy Google w celu

poszukiwania odpowiedzi na   różne

pytania (z udziałem   dorosłych- grupy

4-5 latki )

 

*zapoznanie ze znakami telewizyjnymi i

kolorami

 

*promowanie odpowiednich programów

i stron internetowych   dopasowanych do

wieku dziecka

 

*korzystanie z edukacyjnych portali

internatowych skierowanych do   dzieci w

wieku przedszkolnym (dostęp   do WI-FI)

*korzysta z Internetu tylko za zgodą rodziców / osób

dorosłych

 

*nie traktuje komputera jak największego towarzysza

zabaw

 

*zdaje sobie sprawę, że świat wirtualny to świat iluzji

(rozróżnienie rzeczywistości   od świata wirtualnego –

nierzeczywistego)

 

*nie promuje zachowań agresywnych, przemocy

obecnej, np. w grach komputerowych

 

*dostrzega także pozytywny wpływ świata

wirtualnego (np. rozwój   myślenia, kojarzenia,

wyobraźni, pogłębienie   wiedzy, wzmocnienie

poczucia własnej wartości,   itp.)  2.

„Kultura   bycia- nic do ukrycia”

„Kultura   bycia- nic do ukrycia”

 a) higiena osobista-kształtowanie

 

czynności

samoobsługowych,

higienicznych i

kulturalnych

 

– wyrabianie dbałości o

higienę osobistą

 

– uświadomienie

zagrożeń dla zdrowia

wynikających z

nieprzestrzegania

zasad higieny

psychicznej

 

 

– dbanie o utrzymanie

ładu i porządku wokół

siebie

 

 

 

 

*wykorzystanie przykładów z   literatury

dziecięcej (np. „Hipopotam woli błoto”,

„Łyżka”)

 

*zapewnie warunków   higieniczno-

sanitarnych na terenie przedszkola

 

*wykorzystanie różnorodnych form,

metod i środków dydaktycznych

(ilustracje, plansze, gry,   piosenki, drama,

scenki sytuacyjne, poganki,   itp.)

 

*systematyczne mycie zębów   „Dbamy o

swoje zęby”

*wyróżnia przybory niezbędne do utrzymania higieny

 

*stosuje higienę na co dzień: myje ręce przed / po

posiłku, po korzystaniu z   toalety, po kontakcie z

różnymi przedmiotami, zwierzętami

 

* dba o czystość własnego ciała (regularna kąpiel,

używanie kosmetyków)

 

* dba o czystość ubrania / bielizny

 

* używa wyłącznie swoich przyborów toaletowych

 

* utrzymuje porządek otoczenia wokół siebie (np.

sprząta po sobie)

 

* zdaje sobie sprawę z konieczności chodzenia do snu

o tej samej porze (higiena   snu)

 

* rozumie istotę wypoczynku

 

* wykazuje wrażliwość na nadmierny hałas

 

* uczy się podstawowych umiejętności

relaksacji i odprężenia   (higiena psychiczna)

 

* wie, o konieczności umiejętnego korzystania z

chusteczek higienicznych

 

*zasłania usta podczas kaszlu / kichania

 

*unika bezpośredniego kontaktu z osobą chorą

 

* wie o potrzebie przebywania w wywietrzonych

Pomieszczeniach

 

*poszerzanie wiedzy na temat higieny jamy ustnej

podczas wizyt u   stomatologa

 

*świadome   kontrolowanie swojej postawy, np.

podczas siedzenia na   krzesełku, zabaw na dywanie

 

*poznanie zawodu aptekarza (wycieczka do apteki)

 

*udział w konkursie o tematyce prozdrowotnej

 

*respektuje prawo do zachowania i intymności w

trakcie   załatwiania przez innych potrzeb

fizjologicznych

 

*wie, że nie należy nadużywać głosu, krzyków i

hałaśliwego   zachowania

*ubiera się odpowiednio do warunków pogodowych

 

*dba o prawidłową postawę ciała

 

*pełni rolę dyżurnego

 

*wie, że należy dbać o środowisko naturalne

(segreguje odpady, nie depcze   trawników itp.)

 

*bierze czynny udział w akcjach proekologicznych

b) higiena psychiczna*odpoczynek

*masażyki

*pogadanki

*czytanie na dywanie

 

*zabawy relaksacyjne i techniki

wyciszające

 

*zabawy relaksacyjne „Hałas   męczy-cisza

relaksuje”

 

*rozmowy na temat „Jak   ograniczać

nadmierny hałas?”

 

*organizowanie wycieczek do   parku i

lasu- relaks na łonie natury

*codzienny pobyt   na świeżym powietrzu

*przestrzeganie   rytmu dnia   c) higiena otoczenia*włączenie dzieci w dyżury

 

*sprzątanie po skończonej zabawie i

pracy

 

*dbanie o rośliny w sali, zabawki, rzeczy

innych

 

*udział w akcji „Sprzątanie   świata” oraz

„Dni ziemi”

 

*wykorzystanie przykładów z   literatury

dziecięcej (np. „Odkurzacz”)  3.

„Niech   każdy się dowie jak dbać o zdrowie”

„Niech   każdy się dowie jak dbać o zdrowie”

 a) odżywianie-kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych

 

 

– wdrażanie do realizacji aktywnych form wypoczynku

 

– nabycie umiejętności dbania o swoje zdrowie

 

–   zapoznanie z zasadami zdrowego stylu życia*wzbogacenie jadłospisu w   zdrowe

produkty

 

*zajęcia z piramidą żywienia

 

*przygotowywanie zdrowych   dań

(koktajle, sałatki, przekąski)

 

*spotkania rodziców ze   specjalistami,

wspieranie w prawidłowym

postępowaniu z dzieckiem (dietetyk,

pielęgniarka)

 

*rozmowy z rodzicami,   angażowanie

rodziców w działalność prozdrowotną

przedszkola, przekazywanie im wiedzy z

tego zakresu

 

*przedstawienie artykułów na   tablicy

informacyjnej o tematyce

„Zdrowe odżywianie”

 

*zajęcia   otwarte*potrafi wskazać zdrowe (wymienia zdrowe   produkty,

tj. owoce,   warzywa, mleko i jego przetwory, ryby,

ciemne   pieczywo, itd.) i niezdrowe produkty

spożywcze

 

*poznaje schemat piramidy zdrowego żywienia (jej

piętra)

 

*zna zasady zdrowego stylu odżywiania

 

*podaje przyczyny i skutki nieprawidłowego

odżywiania się (m. in.   otyłość, próchnica, brak

witamin, niska odporność   organizmu = przeziębianie

się)

 

*przezwycięża niechęć do spożywania niektórych

potraw   b) ruch*organizowanie zawodów   sportowych w

ogrodzie przedszkolnym

*stwarzanie okazji do   wspólnej zabawy

dzieci młodszych i starszych

 

*zabawy na cztery pory roku   „Ruch to

zdrowie”

 

*organizacja konkursu   plastycznego „Jak

spędzamy czas wolny z rodziną”*rozumie znaczenie aktywności ruchowej, sportu w

życiu codziennym

* wie, o potrzebie częstego przebywania na świeżym

powietrzu

 

*bierze aktywny udział w zajęciach ruchowych,

gimnastykuje się

 

*uprawia sporty (gra w piłkę, jazda na rowerze,

bieganie, itp.)

c) zapobieganie chorobom *wizyta w aptece, u stomatologa

 

*ćwiczenia praktyczne- zapoznanie z

zwartością apteczki

 

*pogadanki nt chorób, wizyt u lekarza

oraz zasad zażywania leków

 

*nauka zgłaszania złego samopoczucia

 

*rozpoznawanie zachowań   sprzyjających

oraz szkodzących zdrowiu

*dostrzega związek pomiędzy zdrowiem a chorobą

 

*zgłasza osobie dorosłej wszelkie dolegliwości,

skaleczenia   czy złe samopoczucie

 

*wie, że należy unikać kontaktu  z osobą zaraźliwie

chorą

 

*dostrzega potrzebę wizyt kontrolnych u lekarza i

szczepień   ochronnych

4.

„Choć   nie wiele lat mamy- to swoje prawa i obowiązki znamy”

„Choć   nie wiele lat mamy- to swoje prawa i obowiązki znamy”

 a)  relacje    rówieśnikami i bliskimi- uczenie sposobów   poprawnego komunikowania się oraz zachowania na co dzień z rówieśnikami i   bliskimi

 

 

-kształtowanie umiejętności   wyrażania uczuć pozytywnych i negatywnych

 

– kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów z   rówieśnikami

 

– zapoznanie z prawami i obowiązkami wynikającymi z Konwencji Praw   Dziecka*słuchanie opowiadań i   wierszy- analiza

oceny postępowania bohaterów

 

*stosowanie zabaw i gier

interpersonalnych

 

*kształtowanie pożądanych   postaw

moralnych poprzez: scenki

dramowe, odgrywanie ról,  zabawy

tematyczne, pantomima, zabawy

integracyjne

 

*wykorzystywanie naturalnych   sytuacji

wychowawczych- przestrzeganie  i

nazywanie przejawów życzliwości,

koleżeństwa

 

*rozmowy z rodzicami-   wymiana

spostrzeżeń

 

*rozmowy i zabawy   rozwijające

umiejętność rozpoznawania oraz

nazywania własnych uczuć, określanie

własnego nastroju („Jak ja wyglądam?”,

„O kim mówię?”, „Czuję się..” itp.)

 

*wykorzystanie przykładów z   literatury

dziecięcej (np. „Raz literki w   abecadle”)

 

*pedagogizacja rodziców- tablica

informacyjna dotycząca   dzieci, jego

rozwoju, wychowania

 

*współpraca z Poradnią   Psychologiczno-

Pedagogiczną i panią psycholog w

przedszkolu

 

*organizowanie zajęć   popołudniowych i

uroczystości przedszkolnych*wie, jak zachowuje się dobry kolega

 

*stosuje się do poleceń nauczyciela

 

*rozróżnia dobre i złe zachowanie

 

*rozróżniania i nazywa podstawowe emocje własne i

innych

 

*przewiduje konsekwencje własnych zachowań

 

*potrafi wskazać przyczynę i skutek negatywnego

postępowania

 

*zna swoje prawa i obowiązki

 

*zna zasady zachowania się w przedszkolu

 

*przestrzega reguł obowiązujących w społeczności

dziecięcej oraz w   świecie dorosłych

 

*obdarza uwagą inne dzieci i dorosłych

 

*szanuje zdanie innych ludzi

 

* jest odpowiedzialne za to, co robi (ponosi

konsekwencje)

 

*w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i

decyzjach

 

*nie wykazuje bierności wobec przejawów złego

traktowania go i   innych

 

*wykazuje się tolerancją

 

*wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa

 

 

b)  prawa i obowiązki*wykorzystanie przykładów z   literatury

dziecięcej i filmów („król Maciuś   I”)  5.

„Oswoić   agresję”

„Oswoić   agresję”

 

Sposoby realizacji zawarte w programie oddziaływań wychowawczych   zapobiegających i minimalizujących zjawisko nadpobudliwości i agresji lub   Aneksie programu Profilaktycznego „Stop Agresji”.

 

Materiały dostępne „Naucz się mówić nie” Krystyny Baranowicz.

Zestaw zabaw kształtujących postawy prospołeczne (załącznik-   scenariusze zabaw z podziałem na wiek dziecka)

*potrafi reagować na przejawy agresji

 

*potrafi wyrazić swoją opinię/ zdanie    w sposób

przyjazny

 

*potrafi odreagować negatywne emocje nie szkodząc

innym

 

*umie   nazwać uczucia własne i innych

*odgrywa   i demonstruje wybrane uczucia (scenki

sytuacyjne)

 

*   uczy się oswajać z własnym strachem („Strach ma

wielkie oczy”, „Jak przestraszyć swój   strach?”)

 

*bierze   udział w zajęciach odreagowywania złości,

np.:  „ludzik złości”, „skrzynia złości” (z

gazetami), „rysunek złości”, itp.)

 

*   potrafi utożsamić się z inną osobą (kształtowanie

umiejętności empatycznych)

 

*   podaje sposoby na pokonywanie złości

 

*reaguje   na rożne formy agresji i przemocy

 

*   orientuje się, jakie są skutki agresji/ przemocy na

świecie dla ludzi

 

*uczy   się być asertywne

 

*rozumie   znaczenie słowa „zgoda”, „kompromis”

* wykazuje ostrożność i nieufność w kontakcie z

osobami obcymi,   „zły dotyk”

*potrafi   budować więzi międzyludzkie

*umie   radzić sobie ze stresem i przykrymi

emocjami

 

 

 

 

 

6.

„Przedszkole   bez nałogów”

 

 Sposoby realizacji zawarte w programach: „Czyste   powietrze wokół nas” oraz „Mam zdrowe i ciekawe życie”.*   przestrzega zakazu przyjmowania różnych rzeczy,

 

np. słodyczy od osób nieznajomych

 

*   jest świadome niebezpieczeństw związanych z

uzależnieniami /   nałogami

 

*jest asertywne

 

*wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i

stosować   środków chemicznych (np. środków

czystości)

 

* jest świadome niebezpieczeństw związanych

uzależnieniami    nałogami: rozpoznaje źródła

dymów, zna szkodliwość dymu   papierosowego,

posiada wiedzę na temat   skutków palenia

papierosów

 

* orientuje się w procesie uzależnienia człowieka

od czegoś (zna ich   niekorzystny wpływ na

organizm)

 

EWALUACJA PROGRAMU

Oceny efektów wdrożenia programu profilaktycznego dokonuje się na Radzie Pedagogicznej po I i II semestrze roku szkolnego. Ewaluacja programu, polega na sporządzeniu krótkiego pisemnego sprawozdania z jego realizacji. Podstawę sprawozdania z realizacji programu będą stanowiły:

 • obserwacja, rozmowy z innymi nauczycielami / pracownikami
 • własne wnioski i opinie
 • kontakt wychowawcy z rodzicami (wywiad)
 • analiza dokumentów (np. plany miesięczne, realizacja podstawy programowej, zapis w dzienniku)
 • analiza wytworów pracy dzieci i stopnia ich zaangażowania
 • dodatkowe osiągnięcia, np. udział w konkursie