Aktualności
Administracja
Media
 • Facebook
Archiwa

INFORMACJA DLA RODZICÓW

DRODZY RODZICE !!!

Wczoraj wieczorem opublikowano treść Rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałam i zwalczaniem COVID – 19.

Dotychczas posługiwaliśmy się projektem Rozporządzenia.
Uprawnieni do korzystania z opieki przedszkolnej są:

 1. RODZICE DZIECI, POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
 2. SĄ ZATRUDNIENI W PODMIOTACH WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
 3. REALIZUJĄCY ZADANIA PUBLICZNE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID – 19
 4. PEŁNIĄ SŁUŻBĘ W JEDNOSTKACH ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
 5. WYKONUJĄCY DZIAŁĄNIA RATOWNICZE
 6. SĄ ZATRUDNIENI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ ( ośrodki pomocy społecznej, PCPR, domy pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej)
 7. SA ZATRUDNIENI W OGRZEWALNIACH I NOCLEGOWNIACH,
 8. SĄ ZATRUDNIENI W PLACÓWKACH ZAPENIAJĄCYH CAŁODOWBOWĄ OPIEKĘ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, PRZEWLEKLE CHORYM LUB OSOBOM W PODESZŁYM WIEKU,
 9. SĄ ZATRUDNIENI W PLACÓWKACHOPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH, REGIONALNYCH PLACÓWKACH OPIEKUNCZO- TERAPEUTYCZNYCH ORAZ INTEWENCYJNYCH OSRODKACH PROADOPCYJNYCH
 10. SĄ ZATRUDNIENI W FORMACH OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
 11. SĄ ZATRUDNIENI W JEDNOSTACH SYSTEMU OŚWIATY , o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia – Prawo oświatowe I REALIZUJĄ ZADANIA NA TERENIE JEDNOSTKI

ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW PROSZĘ O PRZESŁANIE WNIOSKU NA ADRES : r.wiatrzyk@pm2kg.pl

LUB DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU PRZEDSZKOLA.

Z POWAŻANIEM

p.o. Dyrektora Renata Wiatrzyk

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status