Aktualności
Administracja
Media
  • Facebook
Archiwa

Archive for the ‘Ogłoszenia’ Category

Drodzy Rodzice !

Informujemy , że od dnia 1.10. 2020r. zmianie ulega  Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu w załączniku nr 1b dotyczącego jednorazowego oświadczenia rodziców o stanie zdrowia dziecka i członków rodziny o następującej treści:

            Oświadczam/y, że jestem/jesteśmy świadomy/świadomi zagrożenia zakażeniem COVD-19 jakie niesie z sobą pobyt mojego dziecka w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu. W związku z tym zobowiązuję się do przestrzegania obowiązku przyprowadzania do przedszkola tylko dziecka zdrowego, bez jakichkolwiek objawów chorobowych. W przypadku choroby członków rodziny bądź przebywania ich na kwarantannie, zobowiązuję się do pozostawienia dziecka w domu w celu eliminowania zagrożenia zakażenia COVID-19 i przeniesienia go na pozostałe dzieci i personel przedszkola.

Biorąc to pod uwagę wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojemu dziecku

………………………………………………………………………………………………………………………
w czasie pobytu w placówce.

   …..…………………..………….                                                                                                                  …..……………………………………….   ………………………………………………..

                          Data                                                                                                                                                         czytelny podpis rodziców /opiekunów – pełne  imię i nazwisko

Powyższe oświadczenie należy jednorazowo podpisać w chwili przyprowadzenie dziecka do przedszkola. W przypadku zaostrzenia wytycznych GIS,  bądź konieczności codziennego monitorowania temperatury dzieci oraz stanu ich zdrowia  powrócimy do wersji oświadczenia z dnia 1.09.2020r.                 

                                                                      Dyrektor Przedszkola: Dorota Warzocha

Zmiana wysokości stawki żywieniowej

Zmiana wysokości stawki żywieniowej

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr  2 w Kołobrzegu informuje, że z dniem 1 września 2020 r. w porozumieniu z Prezydentem Miasta Kołobrzeg zmienia się opłata za posiłki w przedszkolu.

Nowa stawka żywieniowa za 3 posiłki będzie wynosić 8,50 zł.

I śniadanie – 1,70 zł

II śniadanie – 2,55 zł

obiad – 4,25 zł

DRODZY RODZICE I DZIECI!!!

ZAPRASZAMY DZIECI 6 LETNIE ( CHĘTNYCH RODZICÓW )NA UROCZYSTE ZAKOŃCZENIA PRZEDSZKOLA W DNIACH:

18.06.2020 r. czwartek ,WESOŁKI g. 10.00 I grupa,  godz. 12.00 II grupa

19.06.2020r. piątek, NIEŚMIAŁKI g. 10.00 I grupa,  godz. 12.00 II grupa

POSZCZEGÓLNE GRUPY ZOSTANĄ USTALONE PRZEZ NAUCZYCIELI I PODANE  WCZEŚNIEJ.

Niestety ze względu z zalecenia GIS i Ministerstwa Zdrowia, uroczystość odbędzie się bez udziału rodziców z zachowaniem wszelkich środków ostrożności przeciw zakażeniu COVID-19. Prosimy Rodziców i dzieci do stosowania się do wydawanych poleceń przez personel przedszkola przed wejściem do placówki.

Obowiązuje odległość 2 m pomiędzy poszczególnymi rodzicami i dziećmi.

Do przedszkola na uroczystość mogą przyjść tylko zdrowe dzieci z rodzicami bez wcześniejszego kontaktu z osobami chorymi.

Nie ma możliwości korzystania z placu zabaw zarówno przed jak i po uroczystości.

Przed wejściem na teren przedszkola, obowiązkowo dokonany zostanie dzieciom i Państwu pomiar temperatury, po wcześniejszym wyrażeniu zgody na piśmie. Następnie każdy z Państwa złoży stosowne oświadczenie o stanie zdrowia dziecka. Jeśli będzie zdrowe, zostanie odebrane przez wyznaczonego pracownika i przekazane nauczycielom do wyznaczonej Sali. Po zakończeniu dzieci będą kolejno przekazywane rodzicom przez wyznaczonego pracownika przedszkola . Sala w tym czasie poddana zostanie dezynfekcji przed przyjściem kolejnych dzieci.

Proszę o przesłanie na adres: a.grabowska@pm2kg.pl  stosownego oświadczenia które znajduje się na stronie internetowej ( Folder COVID-19 , załączniki nr 1 i 3 oraz zgoda RODO) do wtorku 16.06.2020 do g. 15.00 w celu przygotowania stosownej dokumentacji na pobyt dziecka w danym dniu w określonych godzinach.

Prosimy o zrozumienie i życzliwe podejście do powyższych wytycznych , które mają na celu ochronę zdrowia Waszych dzieci, Państwa oraz nas którzy wykonujemy pracę na rzecz dzieci.  

Dyrektor Przedszkola: Dorota Warzocha

Drodzy Rodzice !

Od 25.05.2020r. planowany jest powrót do przedszkola większej ilości dzieci. Bardzo prosimy Rodziców o stosowanie się do poleceń pracowników przedszkola tj,  kolejności wchodzenia do placówki , zachowywania dystansu wobec siebie (2 m) oraz dokonywania czynności zgodnych z procedurą bezpieczeństwa, przed wejściem do placówki z dzieckiem.

!!! Nie wolno dzieciom korzystać z placu zabaw przed i po wyjściu z przedszkola, nie wolno również niczego do placówki przynosić przez dzieci ( zabawki, jedzenie, napoje itp)!!!

Ponadto proszę o  przestrzeganie godzin przyprowadzania dzieci , gdyż oddziały  i nauczyciele będą pracowali w grupach w godzinach które  Państwo deklarowali.

Dzieci muszą być również odebrane do godz. 16.30 ! ( zgodnie z deklaracjami), ze względu na konieczność dokonania dezynfekcji przedszkola przez pracowników przedszkola przed kolejnym dniem.

Brzmi groźnie ale przejdziemy przez to, razem J. Do zobaczenia wkrótce. – Dyrektor Przedszkola.

Rekrutacja do na rok szkolny 2020/2021

Poniżej link do informacji dla rodziców na stronie naborowej

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kolobrzeg/News

DRODZY RODZICE, przekazujemy informację ze strony www.kolobrzeg.pl

24 lutego  2020 r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci na rok szkolny 2020/2021 do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Nr 8, 6, ZS), prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Nabór będzie prowadzony wyłącznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego poprzez serwis www.kolobrzeg.przedszkola.vnabor.pl

Jego celem jest usprawnienie organizacji procesu rekrutacji dzieci w wieku przedszkolnym, dostęp do danych o wolnych miejscach placówkach.

Zapraszamy rodziców na wskazaną stronę, na której zostanie zamieszczona oferta edukacyjna publicznych przedszkoli i szkół.

Zgłaszanie dzieci do wybranego przez rodzica przedszkola/oddziału trwać będzie od 24 lutego do 9 marca 2020 r.


Drodzy rodzice

W dniu 4.06.2019 / wtorek/ o godz.15.30 odbędzie się spotkanie psychologa  z rodzicami nt . „Dziecko w świecie mediów”. Spotkanie to jest działaniem realizowanego w Przedszkolu w bieżącym roku szkolnym projektu  profilaktycznego „Bezpieczne i szczęśliwe dziecko”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie  ze środków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2019 w  kwocie 6 650 zł, z których zakupiliśmy tablice interaktywną.

 

                                                                            Zapraszamy

OGŁOSZENIE

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W KOŁOBRZEGU POSIADA

DO SPRZEDAŻY ZBĘDNE MIENIE W POSTACI

ŁÓŻEK DREWNIANYCH PIĘTROWYCH Z MATERACAMI O WYMIARACH 190 CM X 80 CM W CENIE 400 ZŁ

ORAZ ŁÓŻEK POJEDYNCZYCH ROZKŁADANYCH ( POLÓWEK)

O WYMIARACH 180 X 80 CM W CENIE 100 ZŁ

INFORMACJĘ ZASIĘGNĄĆ MOŻNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8.00 – 15.00 POD NUMEREM TELEFONU

94 35 261 99 LUB 785 660 060

Międzyprzedszkolny Konkurs „Latawce w barwach narodowych na 100 – lecie odzyskania Niepodległości”

Wyniki Międzyprzedszkolnego Konkursu

Z przyjemnością informujemy, że 20. 05 2019 r. został rozstrzygnięty konkurs patriotyczny pt. „Latawce w barwach narodowych na 100 lecie odzyskania Niepodległości”. Celem konkursu było rozwijanie i kształtowanie postawy patriotycznej oraz samodzielności dzieci. Po naradzie jury postanowiło nagrodzić ex aeguo wszystkie prace. Podczas rozwiązania konkursu Pani Dyrektor wręczyła laureatom nagrody i dyplomy. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za trud i starania włożone w przygotowanie prac.

Lista nagrodzonych:
Matylda K. Niepubliczne Przedszkole Mały Poliglota
Piotr K. Niepubliczne Przedszkole Mały Poliglota
Jakub Z. Miejskie Przedszkole Integracyjne nr.6
Klaudia R. Miejskie Przedszkole nr.2