Nieśmiałki i ich  dalsza realizacja pracy wg  Planu Daltońskiego. 

  1. Wizualizujemy współpracę: Następnym krokiem w rozwijaniu umiejętności dzieci będzie wykonanie zadania w parach. Każdego tygodnia pary będą się zmieniać, co pozwoli dziecku na kontakt i lepsze poznanie kolegi / koleżanki. Dzieci mogą bawić się z przyjacielem / przyjaciółką, ale muszą nauczyć się również bawić z innymi bez wykluczania kogokolwiek
  2. Zegar W sali znajduje się zegar organizujący czas .Ma on specjalny mechanizm i oznaczenia-podzielony na 5,10,15 i 30 min ,które pozwalają dzieciom ,że 30 min na wykonanie zadania to o wiele więcej niż 5min. Wykorzystywany jest  przy wyznaczaniu czasu na spożywanie posiłków, sprzątanie   i zabawę. z
  3. Wizualizacja Obecności Przed  salą znajduje się tablica obecności. Na tablicy magnetycznej  wykonane są ramki na zdjęcia z imionami wszystkich dzieci z grupy  dzieci  (każdego  dnia tygodnia – dzieci przywieszają swoje zdjęcie w odpowiednim miejscu, zaznaczając tym samym swoje przybycie do przedszkola. Przed wprowadzeniem tablicy  dzieci poznały sposób jej stosowania. Później każde dziecko przychodząc do przedszkola sprawdza, jaki jest dzień tygodnia i przyporządkowany  mu kolor. A następnie  wybiera swoje zdjęcie  i przyczepia go przy swoim imieniu na tablicy
  4. Wizualizacja Zadań

Dzieci będą miały wyznaczone do realizacji jedno zadanie na dzień. Dziecko ma na jego wykonanie cały dzień do czasu odbioru go przez rodziców. Może je zrealizować w wolnym i wybranym przez siebie czasie. Ważnym wyznacznikiem dla dziecka jest przyjęty rytm dnia. Czas realizacji zadania zależy również od innych czynników np. atrakcyjności zadania, czasu rozplanowania dnia, zaangażowania w inne czynności realizowane w ciągu dnia, jakim może być atrakcyjna zabawa z kolegami. Przyjęliśmy zasadę, że dzieci, które niezbyt uważnie słuchają i nie wiedzą, co lub, w jaki sposób wykonać zadanie dowiadują się pytając o to kolegów – mentora wyznaczonego przez nauczyciela a na końcu o ile nie uzyskają wystarczającej wiedzy kierują się do nauczyciela. Po ukończeniu zadania dziecko pokazuje efekt nauczycielce i zaznacza na tablicy ukończenie swojego zadania, pracy na tablicy, wybierając w odpowiednim kolorze magnez symbolizujący dzień tygodnia, w którym zadanie zostało wykonane. Dzieci  na początku marca, bo jest to nasz początek z ta tablicą zadań mają wyznaczane po jednym zadaniu na tydzień do wykonania z instrukcja wizualna przygotowana przez nauczyciela. Ewentualne podpowiedzi kierowane do dziecka są krótkie, pozwalające na samodzielną dedukcję, twórczość własną dziecka, wymyślenie własnego sposobu realizacji zadania.

 

Grupa Niemiałków realizuje Program Daltoński

Instytucja przedszkola jest etapem edukacyjnym, który zmienia się i rozwija szybciej niż pozostałe. Stawia, więc przed nami wyzwania gotowości do zmian wg powiedzenia ,,Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”. Jesteśmy gotowi nauczać dzieci według edukacji daltońskiej z nadzieją, że szkoły przejmą pałeczkę i będą kontynuować rozpoczęte dzieło.

Pedagogika daltońska wraz z trzema głównymi zasadami: odpowiedzialność, samodzielność i współpraca, w swoich założeniach ma za zadanie wspierać u dzieci:

–nabywanie umiejętności społecznych i podporządkowanie się ustalonym zasadom i regułom,

–kształtowanie w sobie wrażliwości moralnych i właściwych postaw społecznych,

–nawiązywanie więzi z najbliższym otoczeniem społecznym,

–rozumienie potrzeby poszanowania drugiego człowieka, jego odmienności i indywidualności,

–kształtowanie w sobie poczucie odpowiedzialności za siebie i innych,

–uświadamianie sobie konieczności ponoszenia konsekwencji swoich czynów.

W ramach realizacji innowacji pedagogicznej w naszym przedszkolu wzbogacamy  bazę dydaktyczną sal o nowe tablice magnetyczne, zegary, sygnalizatory oraz listwy z suwakiem określające dni tygodnia. Nauczycielki przygotowały obrazki potrzebne do ustalania planu dnia oraz niezbędne  wizytówki z imionami dzieci, które są wykorzystywane do planowania dyżurów.  Nauczycielki realizując innowację samodzielnie zdecydowały o terminach wprowadzania kolejnych kroków innowacji.

W  grupie- Nieśmiałków dzieci codziennie określają dzień tygodnia, wspólnie z nauczycielką układają plan dnia, ustalają dyżurnych do wielu zadań. Także wprowadzane są sygnalizatory określające jak zachowujemy się w określonym czasie, oraz znak Stop- zakazujący w danej chwili pewnych czynności. W niektórych grupach  funkcjonują zegary wyznaczające np. czas wykonywania określonego zadania, czas sprzątania.  U nas jeszcze czekamy na ten moment.

Dzieci  bardzo dobrze radzą sobie z „suwakiem” (u nas są to magnesy) dni tygodnia oraz starają się być odpowiedzialne za powierzony im dyżur.

Wszystkie elementy innowacji są zrozumiałe dla dzieci i nie stanowią żadnej trudności.

Oto wprowadzone elementy Planu Daltońskiego w grupie Nieśmiałków:

Zanim wprowadziłyśmy elementy Planu Daltońskiego w naszej grupie w  demokratyczny sposób został  ustalony i podpisany odciskiem palca   „Kodeks Przedszkolaka” oraz  ustaliliśmy i wypisaliśmy na tablicy „Zasady obowiązujące w naszej grupie”, który dotyczy zarówno  dzieci jak  i nauczycieli. Następnie wprowadziłyśmy dzieci  i rodziców w sposób wprowadzania poszczególnych elementów Planu Daltońskiego

 Wizualizacja Dyżurów

Dzieci chętnie wykazują się samodzielnością i współpracą w czasie wykonywania odpowiedzialnych zadań wyznaczonych na dany tydzień, jakim są dyżury. Na tablicy dyżurów na której zostały umieszczone obrazki symbolizujące dany dyżur np. łazienka, a także wizytówki z imionami dzieci. W każdy poniedziałek dzieci losują nowych dyżurnych. Dzieci pełnią 4 dyżury po dwie osoby (pary). Dobór dzieci do realizacji dyżurów jest losowy.

Dzieci pełnią dyżur przy nakrywaniu do stołu. Z chęcią biorą udział w realizowaniu tego zadania. Pamiętają o założeniu fartuszka, umyciu rąk. Do ich zadań należy rozstawienie na brzegach stolików talerzy, na środku stolika kubeczków i sztućców. Po ukończonym posiłku dzieci pomagają w odnoszeniu ze stolików na wyznaczone miejsce naczyń, na których nie ma posiłku np. kompotu.

Widocznym zainteresowaniem cieszy, się pełnienie dyżuru w łazience, gdzie dzieci rozdają innym pastę do zębów. Czynność ta wymaga precyzji i staranności przy wyciskaniu pasty oraz umiejętności koncentracji uwagi przy jednoczesnym pilnowaniu zachowania porządku przez innych ustawienie się w kolejce, oczekiwanie na swoją kolej.

Innym dyżurem, jest utrzymanie czystości na podłodze i na szafkach  w szatni. Dyżur ten wdraża dzieci do kontrolowania stanu podłogi, i w miarę potrzeby układania w szafkach bytów i ubrań, zamiatania  piasku np. po  powrocie ze spacerów  za pomocą zmiotki i szufelki , która znajduje się w sali.

Ważnym i odpowiedzialnym dyżurem jest utrzymanie porządku na przedszkolnych półkach w sali. Dyżurni pilnują ,aby po skończonej zabawie wszystkie rzeczy wróciły na swoje miejsce.

Dzieci lubią pełnić dyżury. Przygotowują materiały potrzebne do wykonywania zadań plastycznych, technicznych, konstrukcyjnych. Porządkują stoliki po wykonaniu zadania.  W piątek dzieci kończą  swój dyżur i go oceniają.

Wizualizacja Kalendarza Urodzin

Następnym elementem wizualizacji jest kalendarz urodzin. Na urodzinowych świeczkach znajdują się wizytówki z imionami dzieci ,które obchodzą swoje urodziny w danym miesiącu Dzieci bardzo lubią obchodzić urodziny w przedszkolu. Solenizant częstuje swoich kolegów i koleżanki słodyczami. Zdmuchuje świeczki z tortu urodzinowego. Wszyscy wspólnie śpiewamy 100 lat, dajemy w prezencie balonik i składamy życzenia.

Korzystanie z kalendarza urodzin przez dzieci, pozwala im na utrwalenie nazw pór roku i jego miesięcy. A także zapamiętanie kiedy koleżanka/kolega z grupy obchodzi urodziny.

Wizualizacja Dni Tygodnia

Na tablicy zaznaczone są dni tygodnia za pomocą kolorowych kwiatków. Symbolika dni tygodnia jest następująca:

  • Poniedziałek – czerwony
  • Wtorek – niebieski
  • Środa – pomarańczowy
  • Czwartek – zielony
  • Piątek – żółty

Przed każdymi zajęciami dzieci przypominają jaki jest dzień tygodnia. Raz w tygodniu wybierany jest ,,strażnik” kalendarza. Ma on za zadanie, zaznaczenie odpowiedniego dnia tygodnia. Zaznaczając przyjście do przedszkola   odwołują się do dnia tygodnia np. dzisiaj jest wtorek, biorę więc  niebieską kredkę i  zaznaczam nią swoje imię.

Sygnalizator

Sygnalizator wygląda jak ten, do którego przyzwyczailiśmy się na skrzyżowaniach. Znajdują się na nim kolory które mają różne znaczenie: kolor czerwony – praca samodzielna w ciszy, nie podchodzimy do nauczyciela ani nie pytamy kolegów; kolor żółty-praca w parach, dozwolone konsultacje z pozostałymi dziećmi; kolor zielony-czas na konsultacje z nauczycielem.

Plan dnia

Na obrazkach przedstawione są za pomocą symboli czynności, które zadzieją się od wejścia dzieci do sali przedszkolnej, aż do opuszczenia przedszkola np. śniadanie, zabawa w kole, plac zabaw itp.

Już potrafię:

Na obrazkach przedstawione są czynności, które dzieci maja opanować lub  już opanowały Np. „Potrafię się ubierać”, „Potrafię sprzątać zabawki”, co  uczy dzieci odpowiedzialności za podjęte działania i mobilizuje je do podjęcia wysiłku celem opanowania danej czynności, którą nauczyciel wprowadza dla swojej grupy. Oczywiście dzieci  skrupulatnie zaznaczają się pod rysunkiem symbolizującym opanowaną czynność za pomocą swojej wizytówki lub zdjęcia.

Pomocna dłoń

Na początku każdego tygodnia wybieramy Pomocna dłoń, która jest zwizualizowana na kartce  za pomocą swojej wizytówki lub zdjęcia w widocznym miejscu na sali. Jest to szczególnie ważne zadanie, do którego większość dzieci chętnie się „garnie” Każde dziecko może zwrócić się o pomoc  do pomocnika. Dopiero, jeżeli wybrane dziecko- Pomocna Dłoń,  nie poradzi sobie z problemem,  może prosić nauczyciela o interwencję.

Refleksja

Kiedy my nauczyciele jesteśmy przekonani o celowości i skuteczności realizowanych zadań i programów, dzieci z ochotą i entuzjazmem  będą uczestniczyć w proponowanych działaniach. Poprzez zabawę i pracę będą się uczyć a jednocześnie czerpać radość z odkrywania i doświadczenia. Jeśli zgodnie z ideą H.Parkhusrt świadomie będziemy pracować wg trzech zasad to dzięki edukacji daltońskiej będziemy kształtować u dzieci te cechy, które są pożądane u dorosłego człowieka we współczesnym świecie np.:

–  samodzielne poszukiwanie w różnych sytuacjach właściwych rozwiązań,

–  samodzielne podejmowanie i wykonywanie działań,

– umiejętność współpracowania  z każdym w grupie,

– branie odpowiedzialności za podjęte działania,

– branie  odpowiedzialności za wyniki swojej pracy,

– brnie odpowiedzialności za siebie i innych,

– umiejętność krytycznego spojrzenia na swoją pracę,

– budowanie poczucia wartości  podczas wykonanych samodzielnie zadań,

– szanowanie  opinii innej osoby,

– nabywanie  umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami,

– podejmowanie samodzielnie decyzji  związanymi z planowaniem swojej pracy,

– opanowanie treści programowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych.