.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE : Czerwiec

Temat kompleksowy Rodzaj aktywności Zamierzenia ogólne Obszar Podstawy Programowej
„Moje hobby, moje pasje”

11- 15.06.2018

Mowa i myślenie

 

Doskonalenie motoryki narządów mowy oraz prawidłowego toru oddechowego poprzez ćwiczenia zawarte w bajkach logopedycznych i zabawach oddechowych.

 

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w trakcie prezentacji swoich pasji i zainteresowań. 

 

IV.2

 

 

III.2, IV.6

 

 

Aktywność plastyczna Rozwijanie kreatywności dzieci poprzez twórczość i ekspresję plastyczną. IV.1, IV.8

 

Aktywność przyrodnicza Poszerzanie wiadomości na temat pożytecznych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu. IV.19

 

 

Dziecięca Matematyka Dodaje i odejmuje. Rozdaje po kilka. IV.15
Aktywność muzyczna Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowej oraz umiejętności wokalne.

 

IV.7
Aktywność

ruchowa

 Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych. Uświadomienie wartości pobytu na świeżym powietrzu i przyjemności obcowania z naturą. I.5
Aktywność społeczna Rozwijanie poczucia własnej wartości. III.1

 

 

Inne 1.     Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie. Wdrażanie dzieci do dbania o własne bezpieczeństwo. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. Wdrażanie dzieci w zakresie samodzielności przy stole, łazience, w sali i szatni.

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE : KWIECIEŃ

Temat kompleksowy Rodzaj aktywności Zamierzenia ogólne Obszar Podstawy Programowej
„Dbamy o ziemię”

16- 20.04.2018

Mowa i myślenie

 

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem, obrazkiem, tematem dnia.

 

Wyjaśnienie i utrwalenie pojęć: odpady, segregacja odpadów

III.9, IV.2

 

 

Aktywność plastyczna Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy oraz poczucia estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych. IV.1, IV.8
Aktywność przyrodnicza Uświadomienie konieczności segregowania odpadów do odpowiednich pojemników.

 

Przestrzeganie przed bezmyślnym niszczeniem roślin.

IV.18

 

II.11

Dziecięca Matematyka Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów. IV.15
Aktywność muzyczna Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. Rozwijanie wrażliwości słuchowej poprzez udział w zabawach: ruchowych, muzycznych. Rozwijanie pamięci. IV.7
Aktywność

ruchowa

Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych. Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności. I.5
Aktywność społeczna Przestrzeganie norm i zachowań regulujących współżycie w grupie.

Kształtowanie postaw, zachowań i nawyków proekologicznych.

III.5

 

II.11

Inne Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wywiązywania się z powierzonych obowiązków, niesienie pomocy w grupie podczas czynności w szatni lub podczas zajęci i zabaw w przedszkolu.

 

III. 5, 8

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE : KWIECIEŃ

Temat kompleksowy Rodzaj aktywności Zamierzenia ogólne Obszar Podstawy Programowej
„Polska”

16- 20.04.2018

Mowa i myślenie

 

Poznanie wybranych legend- kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

 

Nabywanie poczucia przynależności narodowej – rozbudzenie zainteresowań krajem ojczystym i jego symbolami

 

Doskonalenie motoryki narządów mowy poprzez ćwiczenia zawarte w bajkach logopedycznych

IV.2

 

 

IV.10

 

 

IV.2

 

 

Aktywność plastyczna Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy oraz poczucia estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych. IV.1, IV.8
Aktywność przyrodnicza Przybliżenie dzieciom wiadomości na temat swojej miejscowości

 

Kształtowanie emocjonalnego stosunku do rodzinnej miejscowość

 

 

III.2

Dziecięca Matematyka Liczenie w zakresie możliwości  umysłowych czterolatków. Rozwijanie umiejętności matematycznych. IV.15
Aktywność muzyczna Rozbudzanie świadomości narodowej poprzez słuchanie hymnu narodowego. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. Rozumienie, ze jest to pieśń  wszystkich Polaków. IV.7
Aktywność

ruchowa

Zaspakajanie naturalnej potrzeby ruchu, uczestniczenie w spacerach, wycieczkach i zabawach ruchowych na świeżym powietrzu, rozładowywanie napięć poprzez  uczestnictwo  w zabawach  na świeżym powietrzu. I.5
Aktywność społeczna Odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do narodu

 

Posługuje się swoim adresem

 

III.2

 

III.3

Inne Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania się przy stole.

Doskonalenie umiejętności współdziałania w parach i  zespole.

I. 2

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE : LISTOPAD

Temat kompleksowy Rodzaj aktywności Zamierzenia ogólne Obszar Podstawy Programowej
„Jesienna pogoda”

06-17.11.2017

Mowa i myślenie

 

Wzbogacenie słownika dzieci przez wykorzystywanie odpowiedniej literatury IV.2, IV.5
Aktywność plastyczna Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni podczas prac plastycznych i konstrukcji wg własnego pomysłu; wrażliwości plastycznej IV.1, IV.8
Aktywność przyrodnicza Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą

Poznawanie podstawowych zasad dbałości o zdrowie, przestrzegania ich

IV.9, IV.18

I.1, IV.9

Dziecięca Matematyka Kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka w toku rozgrywania i konstruowania gier planszowych I.6, IV.15
Aktywność muzyczna

 

Rozwijanie zainteresowań muzycznych poprzez zabawy taneczne, śpiewnie piosenek z repertuaru dziecięcego, tworzenie muzyki przy użyciu instrumentów, jak i przedmiotów codziennego użytku IV. 7
Aktywność ruchowa Rozwijanie umiejętności ruchowych w toku zabaw i ćwiczeń z elementem czworakowania I.5
„Przedszkolak badaczem”

20.11- 01.12

Mowa i myślenie

 

Wielozmysłowe poznawanie otoczenia w toku prowadzenia obserwacji i doświadczeń, wypowiadanie się na temat otaczającego świata IV.2, IV.5
Aktywność plastyczna Wyrażanie własnej wrażliwości estetycznej poprzez wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami IV.1, IV.8
Aktywność przyrodnicza Nabywanie umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych, wyciągania i formułowania wniosków. IV.18
Dziecięca Matematyka Rytmy: wychwytywanie regularności i korzystanie z nich w różnych sytuacjach. IV. 15
Aktywność muzyczna Rozwijanie twórczości muzycznej- wyrażanie muzyki ruchem, uczestniczenie w zabawach ruchowych IV. 7
Aktywność ruchowa Zabawy ruchowe z elementem równowagi. nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka I.5

 

 

 
 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze

PAŹDZIERNIK

  1. Zapoznanie z wyglądem, budową, smakiem i zapachem oraz sposobami wykorzystania warzyw i owoców.
  2. Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapewnianie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer.
  3. Budowanie wypowiedzi na temat rodzin dzieci.
  4. Doskonalenie umiejętności posługiwania się klejem, pędzlem, kredką, nauka posługiwania się nożyczkami.
  5. Wdrażanie do samodzielności w różnych sytuacjach pobytu w przedszkolu.
  6. Wdrażanie do kulturalnego zwracania się do innych i używania zwrotów grzecznościowych. Wskazywanie wartościowych społecznie zachowań : życzliwości, kultury, udzielania pomocy.

 

Dziecięca matematyka:

  1. Kształtowanie świadomości własnego „Ja” oraz orientacji przestrzennej.

 

Wiersz „Co lubimy?”                                                                                                                    

Lubimy jabłuszka i gruszki

Na śliwki jesteśmy

wielkie łakomczuszki.

Marchewkę chrupiemy

jak małe zajączki,

pomidorki też zjadamy,

gdy nam wpadną w rączki.

 

 

„Jamniczek”– piosenka

1.Popatrzcie na jamniczka

wyturlał się z koszyczka,

zaczaił się na babcię

i porwał babci kapcie.

Ref. A jak spał, a jak spał

taką grzeczną minę miał / bis

2.Poszarpał chustkę w róże

i zrobił dwie kałuże,

a moją nową lalkę

zaciągnął pod wersalkę.

Ref. A jak spał…

  1. A teraz gdzieś ucieka

i szczeka, szczeka, szczeka,

łapiemy więc jamniczka,

niech wraca do koszyczka.

Ref. A jak spał..